На головну

Приклади оформлення бібліографічного списку джерел, який наводиться у дипломній роботі

  1. G Вимоги до оформлення творчих робіт
  2. Алгоритм складання бібліографічного опису
  3. Анкетування, аналіз літературних джерел, документальних матеріалів.
  4. БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ У СПИСКУ ДЖЕРЕЛ
  5. Виконання рішення про поновлення на роботі
  6. Вимоги до оформлення
  7. Вимоги до оформлення дипломних робіт

Посилання на джерела та літературу у кваліфікаційній роботі оформляються згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (Форма 23, опублікована у Бюлетені ВАК України (2008. - № 3. - С. 9-13) наступним чином:

1. Посилання на книгу:

а) один автор:

Воробйова Л. М. Психолінгвістика: підручник / Л. М. Воробйова; М-во освіти і науки України, РДГУ. - Рівне: видавець Олег Зень, 2007. - 192 с.

Максименко С. Д. Генетическая психология / С. Д. Максименко. - М.: Рефл-бук, К. : Ваклер, 2000. - 320 с.

Ямницький В. М. Психологія життєтворчої особистості [монографія] / В. М. Ямницький. - Одесса: СВД Черкасов М. П., Рівне: РДГУ, 2004. - 360 с.

б) два автори:

Заброцький М. М. Педагогічна психологія (Теоретичні концепції та практикум): навч. посібник / М. М. Заброцький, Р. В. Павелків. - Рівне, 2003. - 297 с.

2. Посилання на багатотомні видання:

Хекхаузен X. Мотивация и деятельность: в 2-х т. / Х. Хекхаузен. - М. : Педагогика, 1986. - Т. 1. - 407 с.

Посилання на статті

а) з книг, збірників документів, хрестоматій:

Костюк Г. С. Принцип развития в психологии // Методологические и теоретические проблемы психологии / Г. С. Костюк. - М. : Наука, 1969. - С. 118-152.

б) з журналів:

Мещеряков Б. Г. Л. С. Выготский и современная культурно-историческая психология (Критический анализ книги М. Коула. / Б. Г. Мещеряков, В. П. Зинченко // Вопросы психологии. - 2000. - № 2. - С. 102-117.


Тематика курсових робіт

Тема 1. Формування в учнів ціннісних ставлень до себе у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи

Завдання дослідження: на основі вивчення психолого-педагогічної та методичної літератури розкрити сутність проблеми формування ціннісних ставлень учнів до себе у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи; визначити сутнісні характеристики критеріїв, рівнів, показників ціннісного ставлення учнів до себе; узагальнити форми і методи роботи школи щодо формування ціннісних ставлень учнів до себе.

Орієнтовний зміст: ціннісне ставлення учнів до себе як психолого-педагогічна проблема; вікові особливості формування ціннісних ставлень учнів до себе у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи; навчально-виховна діяльність школи щодо формування ціннісних ставлень учнів до себе.

Дослідна робота: теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність педагогічних умов формування учнів ціннісного ставлення до себе навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи.

Тема 2. Моральне виховання учнів молодшого шкільного віку у процесі взаємодії загальноосвітнього навчального закладу та сім'ї

Завдання дослідження: на основі вивчення психолого-педагогічної та методичної літератури з'ясувати виховний потенціал взаємодії загальноосвітнього навчального закладу та сім'ї у моральному вихованні учнів молодшого шкільного віку; визначити критерії та рівні моральної вихованості молодших школярів; обґрунтувати педагогічні умови здійснення виховної взаємодії навчального закладу і сім'ї у формуванні моральної вихованості учнів молодшого шкільного віку.
Орієнтовний зміст: моральне виховання учнів молодшого шкільного віку як психолого-педагогічна проблема; міст та структура моральної вихованості особистості молодшого школяра; виховний потенціал взаємодії навчального закладу і сім'ї у формуванні моральної вихованості учнів молодшого шкільного віку; аналіз стану моральної вихованості учнів молодших класів.

Дослідна робота: обгрунтувати та експериментально перевірити педагогічні умови ефективної взаємодії загальноосвітнього навчального закладу та сім'ї у моральному вихованні учнів молодшого шкільного віку.

Тема 3. Педагогічне керівництво процесом відродження традицій народної педагогіки у позакласній роботі

Завдання дослідження: на основі вивчення психолого-педагогічної та методичної літератури дати характеристику особливостей та пріоритетних напрямів роботи школи із засвоєння народних традицій, звичаїв, обрядів у процесі позакласної роботи; дати теоретичне обґрунтування умов ефективності педагогічного керівництва процесом відродження традицій народної педагогіки у позакласній роботі з учнями початкових класів; визначити найбільш ефективні прийоми керівництва процесом відродження традицій народної педагогіки у позакласній роботі.

Орієнтовний зміст: народознавча робота у школі - засіб відродження традицій народної педагогіки у позакласній роботі; особливості та пріоритетні напрями роботи школи із засвоєння народних традицій, звичаїв, обрядів у процесі позакласної роботи; основи педагогічного керівництва процесом відродження традицій народної педагогіки у позакласній роботи.

Дослідна робота: обгрунтувати та експериментально перевірити організаційно-педагогічні умови педагогічного керівництва процесом відродження традицій народної педагогіки у позакласній роботі; розробити модель педагогічного керівництва процесом відродження традицій народної педагогіки у позакласній роботі.

Тема 4. Педагогічні умови виховання дисциплінованості учнів молодшого шкільного віку

Завдання дослідження: на основі вивчення психолого-педагогічної та методичної літератури уточнити зміст понять "дисципліна", "дисциплінованість", "культура поведінки", обґрунтувати їх взаємозв'язок; проаналізувати стан проблеми у філософській та психолого-педагогічній літературі; визначити критерії та рівні дисциплінованості молодших школярів; обгрунтувати та експериментально перевірити педагогічні умови виховання дисциплінованості учнів молодшого шкільного віку.

Орієнтовний зміст: виховання дисциплінованості як психолого-педагогічна проблема; особливості виховання дисциплінованості учнів молодшого шкільного віку; експериментальна перевірка педагогічних умов виховання дисциплінованості учнів молодшого шкільного віку.

Дослідна робота: обгрунтувати та експериментально перевірити педагогічні умови виховання дисциплінованості учнів молодшого шкільного віку.

 Визначення підсумкової оцінки за підготовку та захист курсової роботи | Дослідна робота: обгрунтувати та експериментально перевірити педагогічні умови морального виховання молодших школярів засобами народознавства.

Пояснювальна записка | ЛІТЕРАТУРА | Зразок побудови таблиці | ТИПОВІ ПОМИЛКИ ПРИ НАПИСАННІ ТА ОФОРМЛЕННІ НАУКОВИХ РОБІТ | Остаточну оцінку. | Дослідна робота: теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність педагогічних умов формування учнів ціннісного ставлення до праці у позакласній роботі. | Тема 11. Педагогічна підтримка важковиховуваних дітей у діяльності класного керівника | Тема 14. Виховна система школи та класу як спосіб організації життєдіяльності учнів | Тема 16. Переконування як метод морального виховання учнів молодшого шкільного віку | Тема 18. Формування в учнів молодшого шкільного віку ціннісного ставлення до природи у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати