На головну

ЛІТЕРАТУРА

  1. IV. Література до всього курсу
  2. А) Основна література
  3. Б. Основна література
  4. Базова література
  5. Довідкова література до розділу: 1-3; 6; 8; 17- 21; 24; 25; 27; 28; 30; 38; 40.
  6. Додаткова література
  7. Додаткова література

Назви підрозділів слід друкувати посередині (редакція - без абзацного відступу) жирно маленькими буквами (розмір шрифту - 14) без крапки в кінці. Наприклад:

1.1. Категорійно-понятійний апарат .........

Кожну структурну частину (тобто «ВСТУП», «РОЗДІЛ І...», «РОЗДІЛ ІІ...», «РОЗДІЛ ІІІ...», «ВИСНОВКИ», «ЛІТЕРАТУРА») треба починати з нової сторінки.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: 2.3. (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу (без крапки в кінці!).

Загальна нумерація сторінок починається з титульного листка, але порядковий номер на ньому не ставиться. Нумерацію сторінок подають арабськими цифрами. Усі сторінки роботи нумеруються від титульної до останньої, без пропусків або літерних додатків. Першою сторінкою вважається титульний аркуш, на ньому номер сторінки не ставиться, другою -сторінка, що містить «зміст», на ній також номер не ставиться, а наступна сторінка вже має номер - 3 і далі по порядку. Порядковий номер сторінки розміщується праворуч на верхньому полі сторінки.

Такі структурні частини, як «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ» не мають порядкового номера. Всі аркуші, на яких розміщенні згадані структурні частини курсової роботи, нумерують звичайним чином.

Обов'язковою умовою є грамотність і чітка логіка викладу, правильність мовностилістичного оформлення. Текст повинен бути старанно вивіреним автором після друку.

У роботі не рекомендується вести виклад від першої особи однини: "Я спостерігав", "Я вважаю", "Мені здається", "На мою думку" і т. ін. - чи множини: "Ми отримуємо", "Ми спостерігаємо", "Ми маємо" і т. Д. Допускаються звороти із збереженням першої особи множини, в яких виключається займенник "ми", тобто вживаються означено-особові речення: "спостерігаємо", "досліджуємо", "маємо на увазі" та ін.

У окремих випадках можна використовувати вирази "на наш погляд", "на нашу думку", або "на думку автора дипломної роботи", або "вивчення передового педагогічного досвіду свідчить про те, що .,.", або "на основі зробленого аналізу можна стверджувати ...", або "проведені досліди підтвердили ..." чи "дають підстави вважати, робити висновки ..." і т. ін.

При згадуванні в тексті прізвищ (наприклад, вчених-дослідників) їхні ініціали, як правило, ставляться перед прізвищем (С. О. Макєєв, а не Макєєв С. О., як це прийнято в списках літератури).

Правила оформлення додатків

Ілюстративний матеріал можна подавати у тексті або оформляти у вигляді додатків. Усі додатки повинні мати порядкову нумерацію та назви, що відповідають їхньому змісту. Нумерація аркушів з додатками продовжує загальну нумерацію сторінок основного тексту роботи. У додатках вміщують матеріал, який є необхідним для повноти курсової роботи, але включення його до основної частини ї роботи може змінити впорядковане і логічне уявлення про дослідження (це можуть бути ілюстрації, схеми, таблиці тощо). Кожен додаток повинен починатися з нового аркуша і мати заголовок, виконаний великими літерами. У правому верхньому кутку над заголовком великими літерами пишеться відповідно: ДОДАТОК А, ДОДАТОК Б

Додатки можуть вміщувати: зразки науково-дослідного інструментарію, використаного при дослідженні (анкети, листи опитування, соціометричні картки, плани бесід і т. Д.), схеми, таблиці, діаграми, які можуть займати багато місця і тому не показані в тексті (тоді в останньому повинні бути відповідні посилання на додаток), фотографії, малюнки, розроблені автором проекти документів, докладні методичні рекомендації з окремих аспектів роботи.

Ілюстрації, а також рисунки, схеми, графіки, діаграми та ін. невеликого розміру можна розмістити на одному листку.

Ілюстрації, які є в тексті, мають загальну нумерацію (арабськими цифрами) і позначаються словом "Рис." (рисунок), наприклад: "Рис.1", "Рис. 3" і т. Д. у тексті, до якого відноситься та чи інша ілюстрація, робиться посилання в дужках (Рис. 5) або без них: Рис. 4, а у випадку, коли посилання робиться на ілюстрації, які вже згадувались раніше, тоді додають слово "дивись" (скорочено див.) із вказівкою сторінки, на якій була розмішена дана ілюстрація, наприклад: див. рис. 2, с.15.

Кожна ілюстрація повинна мати точну і коротку назву, а в окремих випадках - і необхідний пояснювальний текст.

Для таблиць, в яких зводиться відповідний цифровий текст крсової роботи, використовуються наступні позначення. Надписи Таблиця 1,. Таблиця 3 і т. П. з позначенням номерів арабськими цифрами без знака № розміщуються над заголовками таблиць справа. У тексті на всі таблиці повинні бути зроблені посилання, причому слово Таблиця пишеться в тексті повністю, якщо таблиця одна, і скорочено, якщо вона розміщена під певним номером, наприклад: у таб. 4.Пояснювальна записка | Зразок побудови таблиці

ТИПОВІ ПОМИЛКИ ПРИ НАПИСАННІ ТА ОФОРМЛЕННІ НАУКОВИХ РОБІТ | Остаточну оцінку. | Визначення підсумкової оцінки за підготовку та захист курсової роботи | Приклади оформлення бібліографічного списку джерел, який наводиться у дипломній роботі | Дослідна робота: обгрунтувати та експериментально перевірити педагогічні умови морального виховання молодших школярів засобами народознавства. | Дослідна робота: теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність педагогічних умов формування учнів ціннісного ставлення до праці у позакласній роботі. | Тема 11. Педагогічна підтримка важковиховуваних дітей у діяльності класного керівника | Тема 14. Виховна система школи та класу як спосіб організації життєдіяльності учнів | Тема 16. Переконування як метод морального виховання учнів молодшого шкільного віку | Тема 18. Формування в учнів молодшого шкільного віку ціннісного ставлення до природи у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати