Головна

Лабораторне заняття №1

  1. Е заняття
  2. Е заняття

Теми: Матриці і дії над ними. Визначники квадратних матриць, їх властивості та методи обчислення

(2 години)

заняття проводиться в інтерактивній формі - У формі роботи малих груп

Навчально-пізнавальні цілі заняття:

осмислення і засвоєння правил дій над матрицями;

навчити студентів різних прийомів обчислення визначників;

Виховні цілі: Розвити алгоритмічну культуру студентів підвищувати інтерес до предмету в процесі вирішення завдань

Развівающаяцель - розвиток творчих здібностей студентів.

На лабораторному занятті формуються поняття:

-матриці (прямокутної, квадратної, матриці-рядка, матриці-стовпця, діагональної, одиничною, зворотної і т.д.)

- Визначника другого, третього і вищих порядків;

На занятті формуються знання:

- Властивостей операцій над матрицями;

- Властивостей визначників квадратних матриць;

вміння:

- Виконувати операції над матрицями (складати, множити на число, множити матриці; транспонувати);

- Обчислювати визначники різними способами;

навички:

- Аргументованого письмового викладу власної точки зору;

- Критичного сприйняття інформації

компетенції:

- ОК-1-володіння культурою мислення, здатність до сприйняття, узагальнення та аналізу інформації, постановці мети і вибору шляхів її досягнення;

- ОК-2-умінням логічно вірно, аргументовано і ясно будувати усну та письмову мову;

- ОК-11-здатністю уявити сучасну картину світу на основі природничо-наукових, математичних знань, орієнтуватися в цінностях буття, життя, культури;

- ПК-1 - здатністю використовувати основні закони природничо-наукових дисциплін у професійній діяльності, застосовувати методи математичного аналізу і моделювання, теоретичного і експериментального дослідження;

- ПК-25 - здатністю до узагальнення і статистичної обробки результатів експериментів, формулювання висновків і пропозицій

Матеріально-технічне обладнання:

мультимедійний проектор, ноутбук, презентація «Матриці і визначники».Невирішені в аудиторії номера з практичного заняття №1. | Технологія проведення заняття

глосарій | ХІД ЗАНЯТТЯ | Поняття визначника вводиться тільки для |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати