Головна

Максималды балл-100

  1. Максималды балл - 100
  2. Максималды балл - 100

Бағдарламалық препараттар:сибутрамин, олестра, орлистат

Дебиет

Негізгі:

1. Фармакология: оқулық /Д. А. Харкевич; жауапты редактор С. Б. Сламжанова. - 11ші басылым және толықтырылған. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 784 б.

2. Харкевич Д. А. Фармакология. Жоғары оқу орындарына арналған оқулық.. Мемлекеттік тілдегі аудармасы. - Алматы, 2009.-608 б.

3. Машковский М. Д. Лекарственные средства. - 16-е изд., перераб., испр. и доп. - М. Новая волна: издатель Умеренков, 2012.- 1216 б.

Қосымша:

1. Клиническая фармакология: Учебник, 4-е издание, перераб. и доп.\ Под ред. В. Г. Кукеса.- М: ГЭОТАР-МЕДИА, 2009, - 1056 б.

2. Клиническая фармакология. \Под ред. Ю. Б. Белоусова, В. Г. Кукеса, В. К. Лепахина, В. И. Петрова. - М: ГЭОТАР-МЕДИА, 2014. - 976 б.

3. Венгеровский А. И. Лекции по фармакологии для врачей и провизоров: уч. пособие.-М.: Гэотар-Медиа. 2012.- 726 б.

4. Р. Н. Аляутдина. Фармакология.4-е изд. перераб. и доп. «ГЭОТАР-МЕД». 2013.- 832 б.

5. Руководство к лабораторным занятиям по фармакологии .\ Под ред. Д. А. Харкевича, «ГЭОТАР-МЕД». 2012.- 488 б.

9. Бақылау сұрақтары:

1. Семіру кезінде қолданылатын препараттардың жіктелуі.

2. Семіру кезінде қолданылатын препараттардың мүмкін болатын жанама әсерлері.

3. Семіру кезінде қолданылатын препараттардың фармакодинамика мен фармакокинетикасының ерекшеліктері. Препараттардың салыстырмалы сипаттамасы.

4. Семіру кезінде қолданылатын препараттардың негізгі әсерлері.

5. Семірудің пайда болу себептері.

№2 СӨЖ

1. Тақырыбы: «Бүйрек үсті безі жетіспеушілігінде қолданылатын дәрілік препараттар. Балаларда қолдану ерекшеліктері».

2. Мақсаты:Бүйрек үсті безі жетіспеушілігінде қолданылатын дәрілік препараттардың сипаттамасы мен қолданылуын өз бетімен оқып білу.

3. Тапсырма:

1. Бүйрек үсті безі жетіспеушілігінде қолданылатын дәрілік препараттар және оларды балаларда қолдану туралы түсінік қалыптастыру.

2. Бүйрек үсті безі жетіспеушілігінде қолданылатын дәрілік препараттардың фармакологиялық сипаттамасын білу.

3. Бүйрек үсті безі жетіспеушілігінде қолданылатын дәрілік препараттарды қолдануға көрсетулер мен қарсы көрсетулерін білу. Балалардағы қолдану ерекшеліктері.

4. Орындалу түрі:презентация.

5. Орындалу көрсеткіштері:

  1. соңғы жылдардағы әдебиет көздерін таңдау және оқу;
  2. ақпараттарды өңдеу және жүйелеу;
  3. жоспар құрастыру;
  4. библиография құрастыру;
  5. презентацияны безендіру;

Презентацияны безендіруге талаптар:

а) презентация «MicrosoftPowerPoint» бағдарламасы бойынша құрастырылады

б) слайдтардың саны - 10-15 данадан артық болмауы керек, слайдтар тесттік материалдармен толтырылмасын

в) презентация жеңіл қабылданатындай және сауатты жасалынуы керек

г) соңғы слайдта библиографияны көрсету қажет

6. Орындалу уақыты:«Эндокринді жүйе» модулі бойынша аралық бақылауға дейін

7. Бағалау критерилері

Критерий Деңгейі, балл түрінде бағалау
Өте жақсы Қолайлы Түзетуді талап етеді Қолайлы емес
1. Тақырыбымен титулдық слайдтың, презентацияның жоспарының, слайдтардың қажетті санының, қолданылған әдебиет пен Интернет қорларының тізімінің болуы. 7,5
2. Презентация мазмұнының тақырып пен қойылған міндеттерге сәйкес келуі 7,5
3. Слайдтардың логикалы тізбекте орналасуы. 7,5
4. Материалды баяндау стилі (қысқаша, нақты белгілеу, дұрыс құрылымының болуы). 7,5
5. Ақпараттың заманауи көздерін қажетті мөлшерде қолдану. 7,5
6. Материалды жинақтай білу, нақты және анық қорытынды жасай білу қабілеті. 7,5
7. Презентация материалдарын жеткі білу және игеру. 7,5
8. Нақты, сауатты, тізбекті баяндай білу қабілеті. 7,5
9. Өз пікірін растай білу және сынға сындарлы көзқараспен қарау қабілеті. 7,5
10. Слайдтарды безендіру сапасы (көркемдігі, көрнекілігі және т. Б.). 7,5
  Барлығы

Бағдарламалық препараттар: дезоксикортикостерон ацетаты, фторгидрокортизон ацетаты, гидрокортизон ацетаты, преднизолон, дексаметазон, триамцинолон| Ломустин, кармустин 5. циклофосфан, меркаптопурин

Алматы, 2015 | | | | Ксантин туындыларына | |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати