На головну

Тема № 49

Спільна діяльність

Год.

Питання для обговорення

1. Загальна характеристика договорів про спільну діяльність та їх ознаки.

2. Класифікація договорів про спільну діяльність та підстави їх виникнення.

3. Поняття та юридична природа договору простого товариства.

4. Сторони договору простого товариства.

5. Порядок укладення та форма договору простого товариства..

6. Права та обов'язки сторін в договорі простого товариства.

7. Спільне майно учасників договору простого товариства.

8. Відповідальність сторін в договорі простого товариства..

9. Припинення договору простого товариства.

Теми рефератів

Поняття та загальна характеристика договору простого товариства.

Види договорів про спільну діяльність.

Зміст договору простого товариства.

Відмова учасника від подальшої участі в договорі простого товариства та розірвання договору.

Відповідальність учасника, щодо якого договір простого товариства припинений.

Термінологічні завдання

Дайте визначення понять: спільна діяльність, договір про спільну діяльність, просте товариство, договір простого товариства, учасники договору простого товариства, спільне майно учасників, вклад учасника.

Контрольні завдання

Вкажіть особливості договору про спільну діяльність.

Перелічіть види договорів про спільну діяльність.

Визначте правовий режим майна учасників договору простого товариства.

Охарактеризуйте порядок розподілу прибутку учасників.

Зазначте істотні умови договору простого товариства.

Визначте предмет договору простого товариства.

Дайте юридичну характеристику договору простого товариства.

Практичні завдання

1. Учасник «А» і учасник «Б» уклали договір простого товариства, при цьому учасник «А» вклав 100.000 грн., а учасник «Б» 70.000 грн., через півроку, внісши зміни до договору, до них приєднався учасник «В», який вніс 80.000 грн. За рік діяльності по договору простого товариства учасники понесли збитки 100.000 грн. (причому 80.000 грн. за перші півроку), спеціальної домовленості щодо розподілу збитків між учасниками не було. Як будуть розподілені збитки між учасниками за перший рік діяльності по договору простого товариства?

2. Громадянка «А» купила земельну ділянку сільськогосподарського призначення, і звернулась до свого брата, громадянина «Б», з проханням допомогти в її освоєнні та оброблянні. Сторони уклали безстроковий договір простого товариства, за яким всі витрати та доходи сторін ділились порівну. Через три роки сторони посварились, і громадянка «А» заборонила громадянинові «Б» користуватись її земельною ділянкою. Громадянин «Б» звернувся до суду з вимогою про розірвання договору простого товариства та повернення 50 % його вкладів, оскільки всі витрати по обробці землі, збиранні урожаю та закупівлі насіння для урожаю ніс тільки він, що підтверджується чеками та розписками. Проаналізуйте ситуацію. Вирішіть задачу.

Список рекомендованої літератури до семінарського заняття № 21

1. Блажівська О.Є. Договір про спільну діяльність: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 / О.Є. Блажівська. - Львів, 2007. - 21 с.

2. Блажівська О.Є. Права та обов'язки сторін за договором про сумісну діяльність / О.Є. Блажівська // Держава і право: зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. - К. - Вип. 13. - С. 262-266.

3. Дем'яненко Д. Організація спільної діяльності без створення юридичної особи / Д. Дем'яненко // Бізнес (Бухгалтерія). - 2003. - № 10. -
С. 34-40.

4. Дмитрієва Ю. А. Просте товариство: законодавче регулювання в праві Німеччини та України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец 12.00.03 / Ю. А. Дмитрієва. - К., 2008. - 21 с.

5. Єсіпова Л. О. Деякі особливості договору про спільну діяльність за чинним законодавством України / Л. О. Єсіпова // Південноукраїнський правничий часопис. - 2009. - № 2. - С. 79-81.

6. Илюшников С. М. Простое товарищество в российском гражданском праве: автореф. дис. на соискание учен. степениканд. юрид. наук: спец. 12.00.03 / С. М. Илюшников. - Ростов-на-Дону, 2009. - 25 с.

7. Масляев А. И. Договоры о совместной деятельности в советском гражданском праве / А. И. Масляев, И. А. Масляев. - М., 1988. - 324 с.

8. Назаренко Д. Б. Договір простого товариства як форма державно-приватного партнерства / Д. Б. Назаренко // Вісник Одеського національного університету. - 2010. - Т. 15, вип. 1. - С. 92-97.

9. Посполітак В. Зобов'язання за договором про спільну діяльність. Договір простого товариства / В. Посполітак, Р. Ханик-Посполітак // Українське комерційне право. - 2003. - № 4. - С. 35-50.

10. Савельев А. Б. Договор простого товарищества в российском гражданском праве: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 / А. Б. Савельев. - М., 2003. - 30 с.

11. Таран О. С. Договори про спільну діяльність як різновид багатосторонніх договорів / О. С. Таран // Правова система України в умовах державних реформаційних процесів сьогодення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [Ужгород, 26-27 жовтня 2012 року]. - Херсон, 2012. - С. 118-120.

12. Щукина Е. М. Содержание и юридическая природа договора простого товарищества по российскому гражданскому праву: автореф. дис. на соискание. учен. степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 / Е. А. Щукина. - М., 2002. - 32 с.

13. Юровська Г. В. Договір простого товариства у цивільному праві України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 / Г. В. Юровська. - К., 2010. - 20 с.

14. Юровська Г. В. Цивільно-правове регулювання договору простого товариства / Г. В. Юровська // Вісник Вищого адміністративного суду
України. - К.: Юрінком Інтер. - 2009. - № 2. - С. 78-91.

Семінарське заняття № 22-23Тема 48 | Тема № 50

Тема № 34 | Тема № 35 | Тема № 36 | Тема № 41 | Тема № 42 | Тема № 43 | Тема № 44 | Тема № 44 | Тема № 46 | Тема № 47 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати