Головна

Поведінка вчителя у конфліктній ситуації

  1. GПоведінка - це спрямовані назовні дії організму у відповідь на зовнішні або внутрішні стимули.
  2. Визначення та відображення можливої величини збитків внаслідок надзвичайної ситуації
  3. Відвідування вчителями навчальних семінарів
  4. Динаміка переживання травматичної ситуації
  5. Емоційна поведінка
  6. Залежна поведінка як наслідок зниження психічної стійкості

Для ефективного подолання конфліктної ситуації вчителеві необхідно обрати поведінку, враховуючи власний стиль, стиль інших, втягнутих до конфлікту людей. Психолого-педагогічна наука виокремлює такі стилі поведінки в конфліктній ситуації.

1. Авторитарний (силовий) стиль втручання в конфлікт.

2. Конкуренція або суперництво.

3. Уникнення.

4. Пристосування.

5. Замовчування конфлікту.

6. Співробітництво.

7. Компроміс.

Педагог повинен уміти успішно використовувати кожен зі стилів вирішення конфліктної ситуації, враховуючи конкретні обставини: вміти поступатися, йти на розумний компроміс, встановлювати партнерські стосунки й водночас обстоювати власну позицію, розширюючи арсенал стилів, а не діяти за єдиним стандартом.

8.4. Система проектування навчально-виховного процесу передбачає сукупність компонентів, що взаємопозв'язані між собою і наперед розкривають послідовність і характер взаємодії вихователів та вихованців.

Ефективність проектування навчально-виховного процесу визначається такими організаційно-педагогічними умовами:

1) забезпечення пріоритетності навчання та виховання серед інших педагогічних пріоритетів; 2) сприйняття, усвідомлення й реалізація педагогічними працівниками нової парадигми навчання та виховання; 3) створення й цілеспрямоване використання навчально-виховного середовища; 4) врахування в процесі складання проекту регіональних особливостей, специфічних умов діяльності навчального закладу.

Структура системи проектування навчально-виховного процесу має такий вигляд :

1) психолого-педагогічна діагностика фізичного, інтелектуального, соціального і духовного розвитку школярів; 2) визначення та обґрунтування педагогічних завдань, попереднє прогнозування; 3) організація (самоорганізація) діяльності та спілкування учнів; 4) моніторинг (відстежування) динаміки рівня їх життєвої активності; 5) регулювання (саморегулювання) і корекція (самокорекція) відхилень у фізичному, психологічному, соціальному, духовному розвитку і поведінці, а також міжсуб'єктної особистіснорозвивальної взаємодії в педагогічних системах; 6) аналіз і прогнозування педагогічних ситуацій міжсуб'єктної взаємодії на індивідуальному та груповому рівнях .

Проектування педагогічного процесу складається з трьох етапів:

1) моделювання; 2) власне проектування; 3) конструювання ;

Педагогічне моделювання (створення моделі) - це розробка мети (загальної ідеї) створення педагогічних систем, процесів або ситуацій і основних шляхів її досягнення.

Моделювання є поточне та перспективне.

До етапів педагогічного моделювання навчального процесу належить:

1) педагогічне цілеутворення;

2) конструювання змісту навчального матеріалу;

3) вибір методів і прийомів навчання;

4) вибір форм організації навчального процесу;

5) прогнозування результатів навчання.

Педагогічне проектування (створення проекту) - це майбутня розробка створеної моделі і доведення її до рівня практичного використання.

Педагогічне конструювання - це майбутня деталізація створеного проекту.

Проектування педагогічних ситуацій і задач можна організовувати у двох напрямках:

- через метод конкретних педагогічних ситуацій;

- через ситуативне проектування.

Розв'язання педагогічних ситуацій у процесі підготовки вчителя є не що інше, як відтворення й імітація процесів вироблення та прийняття рішень, що їх реально здійснює вчитель-практик. А саме, відтворення процесів:

1) аналізу педагогічних ситуацій;

2) проектування змісту і форм діяльності учнів;

3) реальної взаємодії вчителя та учнів.

 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ | ЛОГІЧНО-СТРУКТУРНА СХЕМА ЛЕКЦІЇ

МОДУЛЬНОГО НАВЧАННЯ У КУРСІ | СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ЛЕКЦІЇ | СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ | СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ЛЕКЦІЇ | СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ | СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ЛЕКЦІЇ | СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ | СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ЛЕКЦІЇ | СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА | СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати