БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ МАЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ | ВСТУП | Тема 1 Документування господарських операцій | Заповнення касової книги і звіту касира, регістрів по рахунку 50 «Каса». | Тема 4 Облік грошових коштів на рахунках, відкритих в кредитних організаціях | Тема 5 Облік основних засобів | Тема 6 Облік нематеріальних активів | Тема 7 Облік довгострокових інвестицій | Тема 8 Облік фінансових вкладень і цінних паперів | Тема 9 Облік матеріально-виробничих запасів |

загрузка...
загрузка...
На головну

Тема 11 Облік готової продукції та її продажу

  1. Аналіз витрат на виробництво та собівартості продукції
  2. Аналіз якості виробленої продукції.
  3. Аналіз відвантаження і реалізації продукції.
  4. Аналіз виробництва і продажу продукції
  5. Аналіз виробництва і реалізація продукції.
  6. Аналіз собівартості промислової продукції
  7. Аналіз товарної і реалізованої продукції підприємства

Мета практичних занять:

- Вивчення порядку оцінки готової продукції;

- Відображення обліку готової продукції в системі бухгалтерських рахунків;

- Ознайомлення з урахуванням реалізації готової продукції (робіт послуг);

- Вивчення обліку витрат на продаж продукції.

Куплені компетенції (або їх частини), знання і вміння:

компетенції:

- Розуміти сутність і соціальну значущість своєї майбутньої професії, виявляти до неї стійкий інтерес ОК 1;

- Працювати в колективі і команді, ефективно спілкуватися з колегами, керівництвом, споживачами ОК 6;

- Формувати бухгалтерські проводки з обліку майна організації на основі робочого плану рахунків бухгалтерського обліку ПК 1.4;

знання:

- Характеристики готової продукції, оцінка та синтетичний облік;

- Технології реалізації готової продукції (робіт, послуг);

- Обліку виручки від реалізації продукції (робіт, послуг);

- Обліку витрат по реалізації продукції, виконання робіт і надання послуг;

вміння:

- Проведення обліку готової продукції та її реалізації;

- Проведення обліку фінансових результатів та використання прибутку.

Практичні завдання для аудиторної та самостійної роботи:

завдання 11.1 які методи оцінки готової продукції рослинництва і тваринництва можна рекомендувати закріпити ТОВ «Агровест» в своїй обліковій політиці? Обгрунтуйте відповідь.

завдання 11.2 які методи оцінки готової продукції допоміжного виробництва можна рекомендувати закріпити ТОВ «Агровест» в своїй обліковій політиці? Обгрунтуйте відповідь.

завдання 11.3 Які методи оцінки готової продукції промислового виробництва не пов'язаного з переробкою сільськогосподарської сировини можна рекомендувати закріпити ТОВ «Агровест» в своїй обліковій політиці? Обгрунтуйте відповідь.

завдання 11.4 У ТОВ «Агровест» на 1 вересня поточного року на складі значилася готова продукція (таблиця 49). У вересні відбувався рух готової продукції (таблиця 50).

Таблиця 49 - Залишки готової продукції на 1 вересня в ТОВ «Агровест»

 Найменування продукції  Планова собівартість, руб.  кількість  Сума, руб.
 Пшениця, ц  40 000 000
 Інша продукція рослинництва -    1 200 000
 Продукція промислових виробництв -    630 000
  Таблиця 50 - Рух готової продукції в ТОВ «Агровест» за вересень
 Факт господарського життя  Планова собівартість, руб.  кількість  Сума, руб.
 Оприбутковано урожай картоплі, ц  4 200 000
 Продана пшениця, ц  6 000 000
 Продан картопля, ц  3 500 000
 Оприбутковано молоко, ц  2 400 000
 Продано молоко, ц.  2 200 000
 Витрачено молоко на випоювання телятам, ц
 Надійшло на склад із забою м'ясо, кг  55 000
 Передана пшениця на насіння, ц  600 000
 Через підзвітну особу О. Н. Румянцеву для продажу в ларьок передано: молоко, цмясо, кг      40 00055 000
           

потрібно:

а) на підставі даних таблиці 49 записати залишки продукції на початок місяця в звіт про рух товарно-матеріальних цінностей, сальдову відомість;

б) на підставі даних таблиці 50 скласти кореспонденцію рахунків, зробити записи по руху продукції в звіт про рух товарно-матеріальних цінностей, сальдову відомість;

в) підрахувати підсумки дебетових і кредитових оборотів, вивести сальдо на кінець місяця заповнити відомість обліку руху товарно-матеріальних цінностей.

завдання 11.5 У ТОВ «Агровест» у вересні поточного року були здійснені витрати, пов'язані з просуванням на ринок і продажу продукції (таблиця 51). Відповідно до положень облікової політики витрати на продаж розподіляються між видами проданої продукції пропорційно кількості.

Таблиця 51 - Витрати на продаж готової продукції в ТОВ «Агровест» у вересні

 Факт господарського життя  Сума, руб.
 Нарахована заробітна плата продавцю  12 000.00
 Зроблено відрахування на обов'язкове пенсійне, соціальне та медичне страхування  4000.00
 Нараховано амортизацію по ларьку  5 000.00
 Відображено витрати коштів дезінфекції  200.00
 Списані послуги вантажного автотранспорту, задіяного під час перевезення продукції  17000.00
 Відображено витрати на рекламу продукції в ЗМІ  8000.00
 Списані витрати на оплату комунальних послуг  3500.00
 Розподілені витрати на продаж на: пшеніцукартофельмолокомясо  

потрібно:

а) на підставі даних таблиць 50 і 51 розподілити витрати на продаж між видами продукції;

б) на підставі даних таблиці 51 скласти кореспонденцію рахунків.

завдання 11.6 Операції визнання виручки від продажу та нарахування заборгованості за покупцями в ТОВ «Агровест» представлені в таблиці 52.

Потрібно скласти кореспонденцію рахунків, виявити фінансовий результат від продажу продукції (табл. 53), сформувати відомість реалізації продукції і журнал-ордер по рахунку 90 «Продажі».

Таблиця 52 - Продажі готової продукції в ТОВ «Агровест» у вересні

 Факт господарського життя  Ціна, руб.  Кількість, ц  Сума, руб.
 Нараховано дебіторська заборгованість по проданої ВАТ «Мукомол» пшениці  7 200 000
 Нараховано дебіторська заборгованість за Торговим домом «Магніт» за проданий картопля  5 000 000
 Нараховано заборгованість за продане молоко за ТОВ «Космол»  3 300 000
 Витрачено молоко на випоювання телятам, ц
 Надійшло на склад із забою м'ясо, кг  55 000
 Передана пшениця на насіння, ц  600 000
 Продана О. Н. Румянцевої продукція за готівковий розрахунок: молокомясо    2,2  44 00044 000
 Розподілені витрати на продаж на: пшеніцукартофельмолокомясо      
 Списується фінансовий результат від продажу: пшеніцикартофелямолокакартофеля      
 Списується прибуток (збиток) від продажів      

Таблиця 52 - Фінансовий результат від продажу продукції в ТОВ «Агровест» у вересні

 Найменування продукції  Собівартість, руб.  Виручка, руб.  Прибуток (збиток), руб.
       

Питання для самоконтролю знань:

1 У чому полягає поняття готової продукції?

2 Назвіть порядок оцінки та дооцінки готової продукції.
 3 Розкажіть про аналітичному і синтетичному обліку готової продукції.

4 Що таке витрати на продаж продукції і коли вони виникають?

5 Які статті витрат на продаж можуть бути?

6 Який порядок обліку і розподілу витрат на продаж?

7 Вкажіть порядок визнання виручки від продажу продукції

8 Яким чином виявляється фінансовий результат від продажу конкретного виду продукції, робіт, послуг?

9 Яке структура рахунку 90 «Продажі»?

10 Які є особливості аналітичного і синтетичного обліку продажів?

Робота з нормативними документами:

1 Вивчення ПБО 10/99 «Витрати організації», Наказ Мінфіну Росії № 33-н від 06.05.1999 (зі змінами та доповненнями);

2 Вивчення ПБО 9/99 «Доходи організації» Наказ Мінфіну Росії № 32-н від 06.05.1999 (зі змінами та доповненнями);

3 Вивчення ст. 24, 59, 61 «Положення по веденню бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності в Російській Федерації», Наказ Мінфіну РФ № 34н від 29.07.1998 (зі змінами та доповненнями);

4 Вивчення в частині рахунків 43, 44, 90 «Плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій і інструкції по його застосуванню», Наказ Мінфіну РФ № 94н від 31.10.2000 (зі змінами та доповненнями);

5 Вивчення в частині рахунків 43, 44, 90 «Плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій агропромислового комплексу та методичні рекомендації щодо його застосування», Наказ Мінсільгоспу РФ № 654 від 13.06.2001 р (із змінами і доповненнями);

6 Вивчення в частині рахунків 43, 44, 90 «Методичних рекомендацій по кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності сільськогосподарських організацій», Наказ Мінсільгоспу РФ № 68 від 29.01.2002 (зі змінами та доповненнями).

 Тема 10 Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції | Формування бухгалтерських регістрів з обліку кредиторської та дебіторської заборгованості.
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати