Головна

Речі як об'єкти цивільних прав, їх класифікації.

  1. A. Дотримання прав, свобод і захист інтересів МСО
  2. В ході проведення експертизи досліджуються тільки ті об'єкти, які представлені слідчим.
  3. Речі як об'єкти цивільних прав.
  4. Речі як об'єкти цивільних прав. Класифікація речей та їх правове значення.
  5. Речі як об'єкти цивільного права

речі як об'єкти цивільних прав є предмети матеріального світу, з приводу яких виникають і існують цивільні правовідносини. Такі численні об'єкти, як речі, класифікуються за різними підставами.

1. За критерієм участі в обороті розрізняють три групи речей: а) речі, дозволені в обороті; б) обмежено оборотоздатні речі.

2. В залежності від ступеня пов'язаності з землею розрізняють: а) рухомі речі і б) нерухомі речі. При цьому до нерухомості, по-перше, належать речі, нерухомі за своєю природою (земельні ділянки, ділянки надр, житлові та нежитлові будівлі, споруди та ін.), По-друге, визнані такими згідно із законом (літальні апарати, морські судна, космічні об'єкти і ін.).

Для нерухомості передбачена державна реєстрація прав на неї, яка здійснюється відповідно до Федерального закону «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним».

Рухомими визнаються речі (в тому числі гроші та цінні папери), які не віднесені законом до нерухомих. Права на рухоме майно вимагають реєстрації тільки у випадках, прямо передбачених законом.

Як особливий вид нерухомого майна розглядається у Цивільному кодексі України підприємство. Відповідно до статті 132 ЦК РФ підприємство як об'єкт цивільних прав являє собою єдиний майновий комплекс, який використовується для здійснення підприємницької діяльності. До складу підприємства як майнового комплексу входять всі види майна, призначені для його діяльності, включаючи земельні ділянки, будівлі, споруди, обладнання, інвентар, сировину, продукцію, права вимоги, борги, а також права на позначення, індивідуалізують підприємство, його продукцію, роботи і послуги (комерційне позначення, товарні знаки, знаки обслуговування), та інші виключні права, якщо інше не передбачено законом або договором.

Нерухомої річчю, яка бере участь в обороті як єдиний об'єкт, може бути єдиний нерухомий комплекс - сукупність об'єднаних єдиним призначенням будівель, споруд та інших речей, нерозривно пов'язаних фізично або технологічно, в тому числі лінійних об'єктів (залізні дороги, лінії електропередачі, трубопроводи та інші), або розташованих на одній земельній ділянці, якщо в єдиному державному реєстрі прав на нерухоме майно зареєстровано право власності на сукупність зазначених об'єктів в цілому як одну нерухому річ.

До єдиним нерухомим комплексам застосовуються правила про неподільних речах (ст. 133-1 ЦК України)

3. За критерієм визначеності речі розмежовують на: 1) індивідуально визначені речі і 2) речі, які визначаються родовими ознаками (Родові речі). При цьому індивідуально визначені речі є юридично незамінними, а родові речі, відповідно, юридично замінними.

4. Речі розмежовують також за критерієм можливості розділу в натурі без зміни її первісного значення і відповідно розрізняють: 1) ділені речі (Які можна розділити в натурі на окремі частини без шкоди для їх призначення і властивих їм властивостей); і 2) неподільні речі (Які в результаті їх поділу втрачають своє первісне призначення).

Річ, розділ якої в натурі неможливий без руйнування, пошкодження речі або зміни її призначення і яка виступає в обороті як єдиний об'єкт речових прав, є неподільною річчю і в тому випадку, якщо вона має складові частини.

Заміна одних складових частин неподільної речі іншими складовими частинами не тягне виникнення іншої речі, якщо при цьому суттєві властивості речі зберігаються (ст. 133 ЦК України).

5. За критерієм участі в обороті сукупності предметів розрізняють: 1) прості речі і 2) складні речі. При цьому під складною річчю прийнято розуміти сукупність різнорідних речей, зв'язаність яких загальним призначенням і використанням вимагає розглядати їх як єдину річ. До складних речей слід відносити такі речові сукупності, як бібліотека, меблевий гарнітур, підприємство та ін. Якщо різні речі з'єднані таким чином, який передбачає їх використання за загальним призначенням (складна річ), то дія угоди, укладеної з приводу складної речі, поширюється на всі вхідні в неї речі, оскільки умовами угоди не передбачено інше (ст. 134 ЦК України);

6. За критерієм утрачивание своїх властивостей в процесі використання речі поділяються на 1) споживані і 2) неспоживані. До споживаються, відповідно, відносяться ті речі, які в процесі їх використання втрачають свої корисні властивості, а до неспоживна - ті, що зберігають свої основні властивості при використанні.

7. В залежності від призначення однієї речі обслуговувати іншу розрізняють головну річ и належність. Загальна господарське призначення двох або кількох речей може пов'язувати їх таким чином, що значимість кожної з них виявляється неоднаковою: одна з них за своїм призначенням виявляється залежною від іншої або придаточной по відношенню до неї (наприклад, замок і ключ, скрипка і смичок і ін. ). Правове значення поділу речей на головні і приналежності полягає в тому, що приналежність наслідує долю головної речі, якщо угодою не передбачено інше.

8. Існує класифікація речей на НЕодухотворені и одухотворені (тварини). До живим речам (тваринам) застосовуються загальні правила про майно остільки, оскільки законом або іншим правовим актом не встановлено інше. Не допускається жорстоке поводження з тваринами, що суперечить принципам гуманності.

9. У числі речей розрізняють також плоди, продукцію та доходи, Якими представлені надходження, отримані в результаті використання майна. За загальним правилом, плоди, продукція, доходи, отримані в результаті використання речі, незалежно від того, хто використовує таку річ, належать власникові речі (ст. 136 ЦК України).

У цивільному праві плоди розуміються як продукти матеріального світу, органічно вироблені живими або неживими речами. При цьому плоди, вироблені тваринами і рослинами, називаються природними (фрукти, овочі, приплід домашніх тварин і ін.), А плоди, вироблені річчю, залучається до цивільний оборот, називають зазвичай доходами (орендна плата, відсотки за кредитом та ін.).

ГК РФ, відносячи до об'єктів цивільних прав речі, включає в їх число також гроші и цінні папери (Ст. 128).

Основне призначення грошей - бути загальним еквівалентом в системі майнового обороту, виступати засобом платежу. Як об'єкт цивільних прав гроші характеризуються, перш за все, властивостями родових, подільних і замінних речей. Відмінність же грошей від звичайних пологових і замінних речей полягає в тому, що гроші виступають законним платіжним засобом. Так, згідно зі статтею 140 ЦК РФ рубль є законним платіжним засобом, обов'язковим до приймання за номінальною вартістю на всій території Російської Федерації.

3. Цінні папери як об'єкти цивільних прав: поняття, ознаки, види.

Як об'єкти цивільних прав цінні папери також відносяться до речей, будучи їх особливим різновидом.

Цінними паперами є документи, які відповідають установленим законом вимогам і що засвідчують зобов'язальні та інші права, здійснення або передача яких можливі тільки при пред'явленні таких документів (Документарні цінні папери).

Цінними паперами визнаються також зобов'язальні та інші права, які закріплені в рішенні про випуск або іншу дію особи, що випустив цінні папери відповідно до вимог закону, і здійснення і передача яких можливі тільки з дотриманням правил обліку цих прав відповідно до статті 149 цього Кодексу (Бездокументарні цінні папери).

Цінними паперами є акція, вексель, заставна, інвестиційний пай пайового інвестиційного фонду, коносамент, облігація, чек та інші цінні папери, названі в такій якості в законі або визнані такими у встановленому законом порядку.

Випуск або видача цінних паперів підлягає державній реєстрації у випадках, встановлених законом.

Документарні цінні папери можуть бути представницькими (цінними паперами на пред'явника), ордерних та іменними.

представницькою є документарний цінний папір, по якій особою, уповноваженою вимагати виконання по ній, визнається її власник.

ордерної є документарний цінний папір, по якій особою, уповноваженою вимагати виконання по ній, визнається її власник, якщо цінний папір видана на його ім'я або перейшла до нього від початкового власника з безперервного ряду індосаментів.

іменний є документарний цінний папір, по якій особою, уповноваженою вимагати виконання по ній, визнається одне з наступних зазначених осіб:

1) власник цінного паперу, вказаний як правовласника в облікових записах, які ведуться зобов'язаним особою або діє за його дорученням і мають відповідну ліцензію особою. Законом може бути передбачено обов'язок передачі такого обліку особі, яка має відповідну ліцензію;

2) власник цінного паперу, якщо цінний папір була видана на його ім'я або перейшла до нього від первісного власника в порядку безперервного ряду поступок вимоги (цесій) шляхом вчинення на ній іменних передавальних написів або в іншій формі відповідно до правил, встановлених для уступки вимоги (цесії).

Випуск або видача пред'явницьких цінних паперів допускається у випадках, встановлених законом.

Можливість випуску або видачі певних документарних цінних паперів як іменних або ордерних може бути виключена законом.

Якщо інше не встановлено Цивільним Кодексом РФ, законом або не випливає з особливостей фіксації прав на бездокументарні цінні папери, до таких цінних паперів застосовуються правила про іменні документарних цінних паперах, правовласник яких визначається відповідно до обліковими записами.

Обов'язкові реквізити, вимоги до форми документарній цінного паперу та інші вимоги до документарній цінним папером визначаються законом або у встановленому ним порядку.

При відсутності в документі обов'язкових реквізитів документарній цінного паперу, невідповідність його встановленою формою та іншим вимогам документ не є цінним папером, але зберігає значення письмового доказу.

Якщо відповідальна за виконання по документарній цінним папером особа знала, що власник цінного паперу, якого здійснене виконання, не є належним власником права на цінний папір, вона зобов'язана відшкодувати збитки, завдані власникові права на цінний папір.

Особами, відповідальними за виконання по бездокументарній цінним папером, є особа, яка випустила цінний папір, а також особи, які надали забезпечення виконання відповідного зобов'язання. Особи, відповідальні за виконання по бездокументарній цінним папером, повинні бути вказані в рішенні про її випуску або в іншому передбаченому законом акті особи, що випустив цінний папір.

Право вимагати від зобов'язаної особи виконання по бездокументарній цінним папером визнається за особою, вказаною в облікових записах як правовласника, або за іншою особою, яка відповідно до закону здійснює права за цінним папером.

Облік прав на бездокументарні цінні папери здійснюється шляхом внесення записів по рахунках особою, яка діє за дорученням особи, яка зобов'язана за цінним папером, або особою, яка діє на підставі договору з правовласником або з іншою особою, яка відповідно до закону здійснює права за цінним папером. Ведення записів з обліку таких прав здійснюється особою, яка має передбачену законом ліцензію.

Розпорядження, в тому числі передача, заставу, обтяження іншими способами бездокументарних цінних паперів, а також обмеження розпорядження ними можуть здійснюватися тільки за допомогою звернення до особі, яка здійснює облік прав на бездокументарні цінні папери, для внесення відповідних записів.

Особа, що випустило бездокументарну цінний папір, і особа, яка здійснює за його дорученням облік прав на такі цінні папери, несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані в результаті порушення порядку обліку прав, порядку здійснення операцій за рахунками, втрати облікових даних, надання недостовірної інформації про облікові даних, а то й доведуть, що порушення мало місце внаслідок непереборної сили.

Особа, відповідальна за виконання по бездокументарній цінним папером, не несе відповідальність за збитки, завдані в результаті порушення порядку обліку прав особами, що діють на підставі договору з правовласником або з іншою особою, яка відповідно до закону здійснює права за цінним папером.

2. По емітенту розрізняють державні цінні папери, муніципальні цінні папери та цінні папери приватних (Фізичних і юридичних) осіб.

3. За характером (змістом) прав, закріплених цінним папером, розрізняють грошові (Облігація, чек та ін.), Товарні або товаророзпорядчі (Коносамент, варант і ін.) І корпоративні (Дають право на участь в управлінні господарським товариством - акції) цінні папери.

Література і інформаційні ресурси по лекції

Нормативні правові акти:

1. Конституція Російської Федерації; прийнята всенародним голосуванням 12 грудня 1993 // Російська газета. - 1993. - 25 грудня.

2. Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина перша / Федеральний закон від 30 листопада 1994 // Відомості Верховної. - 1994. - № 32. - Ст. 3301.

3. Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина друга / Федеральний закон від 26 січня 1996 // Відомості Верховної. - 1996. - № 5. - Ст. 410.

4. Федеральний закон від 22 квітня 1996 «Про ринок цінних паперів» // Відомості Верховної. - 1996. - № 17. - Ст. 1918.

5. Федеральний закон від 26 грудня 1995 «Про акціонерні товариства» // Відомості Верховної. - 1996. - № 1.

6. Федеральний закон від 21 липня 1997 року «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним» // Відомості Верховної. - 1997. № 30. У розділі ст. 3954.

7. Федеральний закон від 11 березня 1997 року «Про переказний і простий вексель» // Відомості Верховної. - № 11. - Ст. 1238.

8. Федеральний закон від 26 березня 1998 г. «Про дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні» // Відомості Верховної. - 1998.- № 13. - Ст. Тисячу чотиреста шістьдесят три.

9. Федеральний закон від 10 грудня 2003 № 173-ФЗ «Про валютне регулювання та валютний контроль» // Відомості Верховної. - № 50. - Ст. 4859.

Інші документи:

1. Концепція розвитку цивільного законодавства Російської Федерації, схвалена Радою при Президентові Російської Федерації з кодифікації і вдосконалення цивільного законодавства 7 жовтня 2009 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.privlaw.ru, вільний.

2. Проекти змін розділів I, II, III і VI Цивільного кодексу Російської Федерації, опубліковані за рішенням Президії Ради при Президентові РФ з кодифікації і вдосконалення цивільного законодавства від 8 листопаду 2010 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.privlaw.ru, вільний.

Матеріали судової практики:

1. Постанова Пленуму Верховного Суду РФ і Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ від 1 липня 1996 № 6/8 «Про деякі питання, пов'язані із застосуванням частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації» // Бюлетень Верховного Суду РФ. - 1996. - № 9.

2. Постанова Пленуму Верховного Суду РФ і Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ від 5 лютого 1998 року № 3/1 «Про деякі питання застосування Федерального закону« Про переказний і простий вексель »// Вісник Вищого Арбітражного Суду РФ. - 1998. - № 4.

3. Інформаційний лист Президії Вищого Арбітражного Суду РФ від 4 листопада 2002 № 70 «Про застосування судами ст. 140 і 317 ГК РФ »// Вісник Вищого Арбітражного Суду РФ. - 2003. - № 1.

Спеціальна література:

Основна література:

1. Цивільне право. У 2 ч. Ч. 1: підручник / за ред. В. П. Комишанської, Н. М. Коршунова, В. І. Іванова. - М .: Юніті-Дана, 2012. - 543 с. // http://www.knigafund.ru/books/149231

2. Цивільне право. Загальна та Особлива частини: підручник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю 021100 "Юриспруденція" / А. П. Фоков, Ю. Г. попони, І. Л. Черкашина, В. А. Черкашин; [Відп. ред. А. П. Фоков]. - М .: КНОРУС, 2008.

3. Цивільне право: У 4 т. Том 1: Загальна частина: підручник для студентів вузів / відп. ред. Е. А. Суханов. - М .: Волтерс Клувер, 2010. - 720 с. // http://www.knigafund.ru/books/38101

4. Цивільне право: підручник: [в 3 частинах] Ч. 1 / [А. В. Барков і ін.]; під ред. В. П. Комишанської [и др.]. - М .: Ексмо 2009.

5. Цивільне право: підручник: [в 3 томах] Т.1 / [Є. Н. Абрамова та ін.]; під ред. д. Ю. М., проф. А. П. Сергєєва. - М .: ТК Велбі 2009.

6. Російське громадянське право: підручник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом "Юриспруденція" і спеціальності "Юриспруденція": в 2 т. Т.1 / відп. ред. засл. діяч науки РФ, д. Ю. М., проф. Е. А. Суханов; Моск. держ. ун-т, Юрид. фак. - М .: Статут, 2010 року.

Додаткова література:

1. Бєлов В. А. Нариси з вексельного права. М .: АТ Цент Юр інфор, 2001..

2. Бєлов В. А. Майнові комплекси: Нарис теорії і досвід догматичної конструкції по російському цивільному праву. М .: АЩ ЦентЮрІнфоР », 2004.

3. Малеина М. Н. Особисті немайнові права громадян: поняття, здійснення, захист. М.: МОЗ Пресс, 2000.

4. Лапач В. А. Система об'єктів цивільних прав: теорія і судова практика. СПб .: Изд-во «Юридичний центр Прес», 2001.

Інформаційні ресурси:

1. http://www.garant.ru, http://www.cons-plus.ru - Довідково-правові системи «Гарант», «КонсультантПлюс» і ін.,

2. http://www.arbitr.ru - Офіційний сайт Вищого Арбітражного Суду РФ;

3. http://www.duma.gov.ru - офіційний сайт Державної Думи РФ;

4. http://www.ksrf.ru - офіційний сайт Конституційного Суду РФ;

5. http://www.supcourt.ru/ - офіційний сайт Верховного Суду РФ;

6. http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html - Сайт "Федеральні органи виконавчої влади";

7.http://www.law.edu.ru - федеральний правовий портал Юридична Росія.

Питання для самоконтролю:

1. Перелічіть об'єкти цивільних правовідносин.

2. У чому цивільно-правове значення класифікації речей?

3. Наведіть приклади складних речей, неподільних речей.

4. Які особливості правового режиму нерухомого майна?

5. У чому полягають особливості грошей і валютних цінностей як об'єктів цивільних правовідносин?

6. Назвіть особливості бездокументарних цінних паперів.

7. Які ви знаєте документарні цінні папери?

 Поняття і види об'єктів цивільних прав, їх оборотоздатність. | Способи захисту нематеріальних благ.

Філії та представництва юридичної особи. | Створення юридичної особи. Державна реєстрація юридичних осіб. | Припинення діяльності юридичної особи. | Види юридичних осіб, їх класифікації. | Господарські товариства і товариства, їх види та особливості правового статусу. | Виробничі і споживчі кооперативи, особливості правового становища. | Унітарні підприємства, їх види та особливості правового статусу. | Некомерційні організації, їх види та особливості правового статусу. | Держава і державні утворення як суб'єкти цивільних правовідносин. | Муніципальні освіти як суб'єкти цивільних правовідносин. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати