Головна

ВСТУП ДО КУРСУ ЛЕКЦІЙ

  1. I. Вступ
  2. I. Вступ
  3. I. ВСТУП
  4. I. Вступ.
  5. I. Вступ.
  6. I. Вступ.
  7. I. Вступ.

Мета освоєння дисципліни «Методи дослідження і моделювання інформаційних процесів і технологій» формування професійних компетенцій майбутнього магістра за напрямом підготовки 09.04.02 - Інформаційні системи і технології та магістерськими програмами: Управління даними; Робототехнічні системи; Інформаційні системи і мультимедіа-технології в сфері вищої освіти.

Завдання дисципліни: використання методології системного аналізу для дослідження інформаційних процесів, систем і технологій; моделювання інформаційних процесів і технологій; вивчення математичного апарату і імітаційного підходу до формалізації інформаційних систем; використання інформаційних технологій при аналізі і синтезі інформаційних систем та інструментальних засобів моделювання інформаційних систем.

Освоєння даної дисципліни є необхідною основою для виконання науково-дослідної роботи і підготовки магістерської дисертації.

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування у студентовследующіх загальнокультурних, загально і професійних компетенцій: здатності до самостійного навчання новим методам дослідження, до зміни наукового і науково-виробничого профілю своєї професійної діяльності (ОК-2); використання на практиці вмінь та навичок в організації дослідних і проектних робіт, в управлінні колективом (ОК-4); здатності самостійно здобувати за допомогою інформаційних технологій і використовувати в практичній діяльності нові знання і вміння, в тому числі в нових галузях знань, безпосередньо не пов'язаних зі сферою діяльності (ОК-6); здатності сприймати математичні, природничі, соціально-економічні та професійні знання, уміння самостійно здобувати, розвивати і застосовувати їх для вирішення нестандартних завдань, в тому числі в новій або незнайомій середовищі і в міждисциплінарному контексті (ОПК-1); здатності аналізувати і оцінювати рівні своїх компетенцій в поєднанні зі здатністю і готовністю до саморегулювання подальшої освіти та професійної мобільності (ОПК-3); здатності аналізувати професійну інформацію, виділяти в ній головне, структурувати, оформляти і представляти у вигляді аналітичних оглядів з обґрунтованими висновками і рекомендаціями (ОПК-6); вміння розробляти стратегії проектування, визначати цілі проектування, критерії ефективності, обмеження застосовності (ПК-1); вміння розробляти нові методи і засоби проектування інформаційних систем (ПК-2); вміння розробляти нові технології проектування інформаційних систем (ПК-3); здатності здійснювати авторський супровід процесів проектування, впровадження та супроводу інформаційних систем і технологій (ПК-4); вміння організовувати взаємодію колективів розробника і замовника, прийняття управлінських рішень в умовах різних думок (ПК-5); вміння знаходити компроміс між різними вимогами (вартості, якості, термінів виконання) як при довгостроковому, так і при короткостроковому плануванні, знаходженні оптимальних рішень (ПК-6); здатності здійснювати збір, аналіз науково-технічної інформації, вітчизняного і зарубіжного досвіду по тематиці дослідження (ПК-7); вміння проводити розробку і дослідження теоретичних і експериментальних моделей об'єктів професійної діяльності в областях: машинобудування, приладобудування, наука, техніка, освіта, медицина, адміністративне управління, юриспруденція, бізнес, підприємництво, комерція, менеджмент, банківські системи, безпека інформаційних систем, управління технологічними процесами , механіка, технічна фізика, енергетика, ядерна енергетика, силова електроніка, металургія, будівництво, транспорт, залізничний транспорт, зв'язок, телекомунікації, управління інфокомунікацій, поштовий зв'язок, хімічна промисловість, сільське господарство, текстильна і легка промисловість, харчова промисловість, медичні та біотехнології , гірнича справа, забезпечення безпеки підземних підприємств і виробництв, геологія, нафтогазова галузь, геодезія і картографія, геоінформаційні системи, лісової комплекс, хіміко-лісовий комплекс, екологія, сфера сервісу, системи масової інформації, дизайн, дизайн, медіаіндустрія, а також підприємства різного профілю і всі види діяльності в умовах економіки інформаційного суспільства (ПК-8); вміння проводити розробку і дослідження методик аналізу, синтезу, оптимізації та прогнозування якості процесів функціонування інформаційних систем і технологій (ПК-9); вміння здійснювати моделювання процесів і об'єктів на базі стандартних пакетів автоматизованого проектування і досліджень (ПК-10); вміння здійснювати постановку та проведення експериментів по заданій методиці і аналіз результатів (ПК-11); здатності проводити аналіз результатів проведення експериментів, здійснювати вибір оптимальних рішень, готувати і складати огляди, звіти та наукові публікації (ПК-12); розробляти методи вирішення нестандартних завдань і нові методи вирішення традиційних завдань (ПК-15).

В результаті освоєння дисципліни навчається повинен знати: методи аналізу і синтезу інформаційних систем; формальні моделі систем; засоби структурного аналізу; методологію структурного системного аналізу і проектування; моделі предметних областей інформаційних систем; об'єктно-орієнтований підхід; моделі дискретних об'єктів і явищ реального і віртуальних світів; математичні (аналітико-імітаційні) моделі інформаційних процесів; формальні мови та граматики; аналіз структур інформаційних систем.

Вміти: розробляти аналітичні та імітаційні моделі предметних областей; керувати процесом дослідження і проектування інформаційних систем; застосовувати на практиці методи і засоби проектування інформаційних систем; проводити дослідження характеристик компонентів та інформаційних систем в цілому.

Володіти методами аналізу і синтезу інформаційних систем, методами розробки математичних моделей інформаційних систем, методами проектування інформаційних систем.
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК (КУРС ЛЕКЦІЙ) | Взаємозв'язок інформаційних процесів, систем і технологій

Освітня установа вищої професійної освіти | витяг інформації | Передача інформації | Обробка інформації | Зберігання інформації. Модель процесу накопичення | Представлення і використання інформації. Модель представлення знань | Висновки по темі | Класифікація систем. Інформаційні системи і процеси | Системний підхід і системний аналіз. Методи системного аналізу | Кібернетичний підхід до опису систем |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати