На головну

Способи зміцнення законності та дисципліни в державному управлінні

  1. II-2.5.3. Способи завдання цільової функції
  2. II. Методичні рекомендації щодо ВИВЧЕННЯ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ
  3. II. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
  4. V. Способи упаковки шприців, голок, інструментів для стерилізації
  5. V. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Взятий курс на формування правової держави, реалізацію правової реформи, все більш повне здійснення самоврядування народу, демократизацію управління ставлять нові завдання щодо зміцнення законності і дисципліни в нашій державі.

Першорядний вплив повинна приділятися питанням правового захисту особистості, упорядкування гарантій здійснення політичних, економічних, соціальних прав і свобод людей.

У зв'язку з цим держава повинна надійно забезпечувати законність і дисципліну в діяльності органів державного управління.

Забезпечення законності і дисципліни в державному управлінні досягається в процесі повсякденної діяльності державних органів і знаходить своє вираження в припиненні найменших беззаконь і порушень дисципліни; вжиття заходів щодо ліквідації причин і умов, що їх породжують; відновлення прав і законних інтересів громадян, громадських організацій; покарання осіб, винних у порушенні законності і дисципліни; в створенні атмосфери невідворотності відповідальності за порушення вимог законності і дисципліни. Всі різновиди правових санкцій покликані гарантувати виконання закону, здійснювати загальну і приватну превенції правопорушень.

З метою забезпечення законності і дисципліни в державному управлінні створено та діє особливий державно-правовий механізм, що складається з двох основних елементів: організаційно-структурних формувань і організаційно-правових методів. В організаційно-структурні формування включаються значне число різних державних органів, діяльність яких різною мірою пов'язана із забезпеченням законності та дисципліни.

Діяльності щодо забезпечення законності в державному управлінні надається державно-правовий характер, а органи, її здійснюють, наділяються державно-владними повноваженнями.

Застосовувані ними різні організаційно-правове методи, практичні прийоми, операції, форми роботи узагальнено називаються способами забезпечення законності. Залежно від змісту, характеру застосування, юридичних наслідків в державному управлінні розрізняють такі способи забезпечення законності: контроль, нагляд, право скарги.

контроль - Необхідна умова підтримання дисципліни, законності, порядку і організованості, охорони свобод і дотримання прав громадян в процесі діяльності держави, його найважливішої частини (виходячи з принципу поділу влади) - апарату державного управління, в суспільному житті.

Контроль - поняття багатогранне. У тих випадках, коли мова йде про контроль, не пов'язаному з кожним окремим рішенням, він розглядається як вид діяльності, виступає в якості функції управління. Коли ж контроль розглядають стосовно кожного конкретно з ухваленим рішенням, його зазвичай називають стадією управлінського циклу.

Оскільки контроль виступає не в ізольованому вигляді, а здійснюється з урахуванням змісту конкретної діяльності, його обсяг, форми і методи проведення диференціюються залежно від специфіки сфер і галузей управління, місця суб'єкта, який здійснює контроль, в системі державної організації або механізму державного управління.

У сфері державного управління більше, ніж в будь-якій іншій галузі суспільної діяльності, контроль відрізняють багатосторонність і різнохарактерних, що дозволяють компетентним органам судити про відповідність результатів діяльності апарату управління в цілому, окремих органів управління різних рівнів, їх структурних підрозділів та працівників стоять перед ними завданням , покладеним службових обов'язків.

Ефективний контроль дозволяє судити про фактичний стан справ про те, як реалізуються закони в галузях управління, наскільки ефективні підзаконні акти, які видаються органами державного управління.

Органи контролю цікавляться не тільки тим, чи не порушив суб'єкт управління чинне законодавство, а й тим, наскільки правильно, доцільно і ефективно він використовував всі надані йому повноваження.

Перевірка виконання тісно пов'язана з контролем і є його складовою частиною. За своїм змістом вона вже контролю і полягає в ефективній оцінці виконання відповідного рішення, вказівки, завдання підлеглим витрат управління.

У контрольній діяльності використовуються різні методи. До них потрібно віднести тематичні перевірки, рейди, матеріали засобів масової інформації, заслуховування звітів, спостереження за діями контрольованого суб'єкта і так далі.

Не менш корисні обговорення, аналітичний розбір ситуації, бесіди з працівниками, інструктування їх і надання необхідної допомоги.

У більшості випадків контроль і перевірка виконання виробляються одночасно безпосередньо вищестоящими по відношенню до підконтрольних і перевіряється об'єктів органами управління та спеціальними органами або їх посадовими особами.

нагляд як спосіб забезпечення законності в сфері державного управління полягає в постійному, систематичному спостереженні спеціальними державними органами за діяльністю непокора їм органів або осіб з метою попередження і виявлення порушень законності.

Залежно від суб'єктів, які здійснюють нагляд, він ділиться на прокурорський нагляд і адміністративний нагляд.

Різниця між адміністративним наглядом і контролем в широті охоплюється обстеженням сфери діяльності, а також в специфіці методів і правових форм впливу.

найбільш характерні риси адміністративного нагляду зводяться до наступного:

1. органи адміністративного нагляду перевіряють дотримання спеціальних правил на піднаглядних об'єктах; органи контролю займаються перевіркою різних сторін діяльності підконтрольних об'єктів;

2. органи адміністративного нагляду здійснюють свої функції і повноваження щодо тих об'єктів, які їм організаційно не підпорядковані; органи контролю - в основному щодо організаційно підлеглих і в деяких випадках можуть стосуватися не підлеглих об'єктів;

3. в процесі контролю можуть застосовуватися заходи дисциплінарного впливу щодо винних осіб; в процесі ж адміністративного нагляду застосовуються заходи адміністративного примусу по відношенню до фізичних і юридичних осіб - попереджувально-пресекательной характеру і адміністративні стягнення.

Існує велика кількість державних структур, що займаються адміністративним наглядом. Серед них є спеціальні відомства або ж спеціальні наглядові служби в багатьох відомствах, більшість з яких називаються державними інспекціями.

Слід зазначити, що на практиці число органів «чистого» адміністративного нагляду, абсолютно відокремлених від контролю, зустрічається досить рідко.

існують різні види контролю. Так, в залежності від обсягу обстежуваної діяльності виділяють загальний і спеціальний контроль.

Залежно від того, на якій стадії діяльності контрольного об'єкта проводиться перевірка, розрізняють контроль попередній(Превентивний), поточний и наступний.

Виходячи з організаційної взаємозв'язку контролюючого і підконтрольного об'єктів, можна говорити про внутрішньому(Внутрішньовідомчому) і зовнішньому (Підвідомчому) контролі.

Залежно від суб'єктів, які здійснюють контроль, і характеру їх повноважень можна виділити:

· Контроль Президента Республіки Білорусь;

· Контроль органів представницької (законодавчої) влади;

· Контроль органів державного управління;

· Контроль органів судової влади.

підоскарженням розуміється реалізація громадянами свого права висловлювати свої претензії органам і посадовим особам органів державного управління. У статті 40 Конституції України закріплено, що кожен має право направляти індивідуальні чи колективні звернення до державних органів.

Державні органи, а також посадові особи зобов'язані розглянути звернення і дати відповідь по суті у визначений законом термін.Законність, доцільність, дисципліна в державному управлінні | Контрольні повноваження Президента Республіки Білорусь в сфері державного управління

Звільнення від адміністративної відповідальності | Види адміністративних стягнень | Накладення адміністративних стягнень | Завдання і порядок провадження у справах про адміністративні правопорушення | Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення | Учасники провадження у справах про адміністративні правопорушення, їх права та обов'язки | Порушення справи про адміністративне правопорушення | Розгляд справи про правопорушення | Оскарження і опротестування у справі про адміністративне правопорушення | поняття законності |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати