Головна

Розрахунок чисельності і фонду заробітної плативспомогательних робочих

  1. I. Розрахунок чистого приведеного доходу (ЧПД, NPV)
  2. II. Принципи формування, функції та повноваження робочих груп очного (на базі освітньої організації), заочного муніципального та заочного регіонального етапів Конкурсу
  3. III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ І НОМЕНКЛАТУРИ запасних частин ПРОЕКТОВАНИХ СИСТЕМ
  4. А. Побудова індикатриси сили світла. Розрахунок світлового потоку.
  5. алгоритм розрахунку

До допоміжних робітників відносяться робітники, зайняті на ремонті, наладці і обслуговуванні обладнання і робочих місць безпосередньо в цехах основного виробництва, а також допоміжних цехів і господарств (механіки, електроремонтнікі, слюсарі).

Розрахунок чисельності допоміжних робітників визначається за формулою (2.9):

 (2.9)

де.  -кількість технологічного або енергетичного обладнання в потоці, виражене в ремонтних (умовних) одиницях;

НО1 - норма обслуговування допоміжного робочого (по

професіями).

Результати розрахунку сумарної кількості умовних одиниць обладнання наведені в таблиці 2.5.

Таблиця 2.5 Сумарна кількість ремонтних одиниць обладнання потоку

 Найменування обладнання, клас  Кількість обладнання, шт.  Коефіцієнт ремонтної складності  Сумарна кількість умовних одиниць обладнання
 Універсальна сточувальна машина 291кл. «Durkopp»
 Універсальна сточувальна машина 212 кл. «Durkopp»
 Універсальна сточувальна машина 5483/814/01 кл. «Pfaff»
 Напівавтомат для ушивання рукавів в пройму 1297 кл. «Pfaff»  3,5
 Спеціальна підшивальні машина 124 кл. «Strobel»
 Петельний напівавтомат 579 кл. "Durkopp»
 Гудзиковий напівавтомат LK-981/557 / BR-2 кл. «Juki»
 Прасувальних установка 4425 «Viet»  0,7  2,8
 Універсальний прес HR2A-17-01 / 021 «Hoffman»
 Спеціальний прес HR558-18 «Hoffman»
       
 Разом  27,2  98,8

За даними підприємства норми обслуговування обладнання допоміжними робітниками становлять:

а) механіки - 110 ум. од. обор .;

б) електрики - 310 ум. од. обор .;

в) слюсарі - 110 ум. од. обор.

Приймаємо по одній людині механіка, електрика та слюсаря.

Sзаг. - Загальна площа цеху, що підлягає прибиранню, м2 (1296 м2);

Sнорм. - Норматив площі на 1 прибиральницю, м2. (500 м2)

 (2.10)

Приймаємо 3 прибиральниці.

Результати розрахунку чисельності і фонду заробітної плати допоміжних робітників наведені в таблиці 2.6.

Таблиця 2.6 - Чисельність і прямий фонд заробітної плати допоміжних робітників з почасово-преміальною оплатою праці

 Найменування професії  тарифний розряд  тарифний коефіцієнт  Годинна тарифна ставка, руб.  Середньомісячна норма часу, годину.  Чисельність робітників по всьому змінах, чол.  Прямий фонд заробітної плати
 за місяць  річний (11,2), руб.
 за тарифом, руб.  премія (20%), руб.
 механік  1,90  169,6
 Електрик  1,90  169,6
 Слюсар  1,73  169,6
 Уборщі-ца  1,16  169,6
 Разом:

Розрахунок планового фонду заробітної плати виробничих робітників-відрядників, почасових, допоміжних робітників

Плановим фондом заробітної плати називається сума заробітної плати, яка повинна бути нарахована працівникам підприємства за роботу протягом планового періоду. У ньому відображені умови оплати праці, гарантії і компенсації, що визначаються роботодавцем і працівником на основі колективних договорів і угод.

Планування заробітної плати проводиться за тими ж групами і категоріями, що й чисельність персоналу.

До складу фонду заробітної плати виробничих робітників входить:

а) основна заробітна плата:

1. Для відрядників - це оплата за розцінками за фактично виготовлену продукцію;

2. Для почасових - за фактично відпрацьований час безпосередньо пов'язане з виготовленням продукції.

Сюди ж включаються стимулюючі доплати і надбавки за роботу в нічний час, у шкідливих і небезпечних умовах праці, у вихідні та святкові дні, резервним робочим, незвільнена бригадирам, за навчання учнів та ін.

б) додаткова заробітна плата, що включає виплати, передбачені законодавством про працю та, положеннями про оплату праці, прийнятими на підприємствах, за опрацьованим на виробництві (неявочное) час - оплата щорічних трудових і соціальних відпусток, пільгових годин підліткам і ін.

При обчисленні фонду заробітної плати для запланованої чисельності виробничих робітників по черзі визначається: прямий, годинний, денний і місячний фонди, які різняться за складом включаються доплат.

Прямий фонд заробітної плати основних виробничих робітників дорівнює сумі прямого фонду відрядників і прямого фонду почасових і розраховується за формулою

 (2.11)

Часовий фонд заробітної плати робітників включає прямий фонд заробітної плати відрядників і почасових та доплати за фактично відпрацьований час, визначається за формулою (2.12):

Фчас. = ФПР + Д1+ Д2+ Д3+ Д4+ Д5 (2.12)

де Д1 - Премії, розраховуються на підставі діючих на підприємстві положень про преміювання даної категорії робітників.

Розмір премії обчислюється у відсотковому відношенні до прямого фонду заробітної плати працюючих зі відрядної і погодинної оплати праці:

 (2.13)

де ПР1 і ПР2 - Відповідно, відсоток премії робітникам з відрядною і погодинною оплатою праці,%

Д2 - Доплата за роботу в нічний час (нічним часом вважається час з 22.00 годин до 6.00 годин ранку).

Розраховується за формулою (2.14):

 , (2.14)

де Драб - Кількість робочих днів у році, на які приходиться робота в нічний час;

 - Кількість годин, відпрацьоване в нічний час, годину.

Кноч - Коефіцієнт доплати за нічний (К = 0,4) час.

Д3 - Доплати резервним робочим, планується в процентному співвідношенні до прямого фонду ЗП резервних робітників. Результати розрахунку представлені в таблиці 2.7.

Таблиця 2.7 - Річний фонд заробітної плати резервних робочих

 Тарифні розряди резервного робочого  Чисельність резервних робочих за розрядами по всім змінам, чол *  Місячна тарифна ставка, руб.  Прямий фонд заробітної плати * * *
 За місяць * *  Річний * * *
 1039817,6  6238905,6  69875742,7
 1145817,6  4583270,4  51332628,5
 1258432,0  2516864,0  28188876,8
 Разом:    3444067,2  13339040,0  149397248,0

 * Розраховується в підрозділі 2.1.1.

Чисельність за розрядами береться пропорційно чисельності робітників за розрядами в поділі праці технологічної частини курсової роботи.

 * * Визначається множенням кількості резервних робочих на місячну тарифну ставку (за розрядами).

 * * * Розраховується твором місячного фонду ЗП всіх резервних робочих на кількість робочих місяців, за вирахуванням середньої тривалості трудового відпустки.


Д4 - Комплексна доплати за навчання учнів і керівництво бригадою розраховується за формулою (2.15):

 (2.15)

де Д4уч. - Доплата за навчання учнів;

Д4бр - Доплата незвільнена від основної роботи бригадирам;

Доплата за навчання учнів розраховується:

 (2.16)

де Кобуч - Коефіцієнт, що враховує доплату за навчання учнів (Кобуч= 0,5);

 - Місячна тарифна ставка робітника, який навчає учня;

Кміс - Кількість місяців навчання;

Куч - Кількість учнів.

Дуч= 0,5 * 145817,6 * 3 * 2 = 3437453руб.

Аналогічно проводиться розрахунок доплат не звільненим бригадирам, формула 2.17.

 (2.17)

Д4бр = 0,6 * 1258432 * 12 * 1 = 9060710руб;

Д4= 3437453 + 9060710 = 12498163руб;

Д5 - Інші доплати. Плануються у відсотках до прямого фонду і розраховуються за формулою (2.18):

 (2.18)

де% пр - відсоток інших доплат по відношенню до прямого фонду ЗП робітників з відрядною оплатою праці.

Д5= 1420105205 ??* 6/100 = 85206312руб.

Отже, часовий фонд заробітної плати складе:.

Фгодина= 1420105205 ??+ 284021041 + 128618605 + 149397248 + 12498163 + 85206312 = = 2079846574руб.

Денний фонд заробітної плати робітників включає годинний фонд заробітної плати і доплати за невідпрацьований (неявочное) час, розраховується за формулою (2.19):

Фдн = Фчас + Д6+ Д7 (2.19)

Д6 - Доплата підліткам за скорочений робочий день, розраховується у відсотках до вартового фонду (5%) за формулою (2.20):

 (2.20)

де tпідр - Кількість пільгових годин у робочих-підлітків,

Чпідр - Чисельність робітників-підлітків,

Д6= 5976 * 1 * 2 * 230 * 5 = 13744800руб.

Д7 -доплата матерям за перерви на годування немовляти, розраховується за формулою:

 (2.21)

Д7= 5976 * 2 * 1 * 238 * 1 = 2844576руб.

Денний фонд заробітної плати становить:

Фдн= 2079846574 + 13744800 + 2844576 = 209643950руб.

Місячний фонд заробітної плати робітників (Фмес) включає денний фонд заробітної плати і відповідні доплати, розраховується за формулою (2.22):

Фмес = Фдн + Д8+ Д9+ Д10+ Д11+ Д12 (2.22)

Д8 - Оплата чергових відпусток, формула 2.23;

(2.23)

де% тр - відношення кількості днів трудового відпустки до загальної кількості робочих днів у році,%.

 , (2.24)

де Дтр - кількість днів трудового відпустки;

Д9 - Оплата соціальних відпусток, розраховується за формулою 2.25.

(2.25)

% Соц - відношення кількості днів соціальної відпустки до загальної кількості робочих днів у році,%. (Розраховується за формулою 2.26)

(2.26)

де Дсоц - Кількість днів соціальної відпустки;

Д10 - Оплата цілоденних невиходів, пов'язаних з виконанням державних і громадських обов'язків, визначається у відсотках до денного фонду ЗП (2%) за формулою (2.27):

(2.27)

(2.28)

Д11 - Доплати за вихідній допомозі та компенсації з тимчасової непрацездатності,%, розраховується за формулою 2.29:

(2.29)

де% вих - відсоток виплат по вихідній допомозі;

Д12 - Надбавки за вислугу років, розраховується за формулою 2.30:

(2.30)

де% висл - відсоток виплат за вислугу років (15%);

Сума місячного фонду ЗП основних і допоміжних робітників утворюють загальний плановий фонд заробітної плати виробничих робітників.

Середньомісячна заробітна плата одного робітника визначається за формулою:

(2.31)

де Фрік - Плановий (річний) фонд заробітної плати виробничих робітників (основних і допоміжних);

Ксп - Спискова чисельність всіх виробничих робітників по всьому змінах.

% Тр = 21: 238 * 100 = 8,8;

% Соц = 3: 238 * 100 = 1,3;

% Держ = 5: 238 * 100 = 2,1;

Д10= 2096435950 * 2,1: 100 = 44025155руб;

Д11= 2096435950 * 1,3: 100 = 27253667руб;

Д8= (2096435950 + 44025155 + 27253667) * 8,8: 100 = 190758810руб;

Д9= (2096435950 + 44025155 + 27253667) * 1,3: 100 = 28180292руб;

Д12= 2096435950 * 15: 100 = 314465393руб;

Фмес = 2096435950 + 190758810 + 28180292 + 44025155 + 27253667 + 314465393 =

= 2701119267руб.

Результати розрахунку фондів заробітної плати зводяться в таблицю 2.8.

Таблиця 2.8 - Плановий фонд заробітної плати виробничих робітників

 Склад планового фонду заробітної плати  значення
 ОСНОВНІ РОБОЧІ
 ОСНОВНА З. п.  Прямий фонд ЗП відрядників
 Прямий фонд ЗП почасових
 Разом ПРЯМИЙ фонд
 Доплати до прямого фонду:
 премії Д1
 За нічний і вечірній час Д2
 резервним робочим Д3
 За навчання учнів і незвільнена бригадирам Д4
 інше Д5
 Разом ГОДИННИКОВОЇ фонд
 ДОДАТКОВА З. п.  Доплати до вартового фонду:
 Підліткам за скорочений робочий день Д6
 Оплата годин виконання держ. обов'язків Д7
 Разом ДЕННИЙ фонд
 Доплати до денного фонду:
 чергових відпусток Д8
 додаткових відпусток Д9
 За дні виконання держ. обов'язків Д10
 За вихідній допомозі Д11
 Надбавки за вислугу років Д12
 Разом МІСЯЧНИЙ фонд
 ДОПОМІЖНІ РОБОЧІ
 Фонд ЗП допоміжних робітників
 ПЛАНОВИЙ ФОНД З. п. ВИРОБНИЧИХ РОБІТНИКІВ

Після розрахунку фонду заробітної плати робітників пошивочних цехів визначається середньомісячна заробітна плата одного робітника за формулою 2.31, наведеної вище:

 = 2861526898: 150 * 12 = 1589737руб.

Розрахунок чисельності і планового фонду заробітної плати керівників, фахівців

Фонд заробітної плати і чисельність керівників, фахівців визначається відповідно до штатного розкладу та системою посадових окладів підприємства.

Штати керівників і фахівців визначаються в залежності від потужності потоків і розміщення їх в цеху.

Начальник цеху передбачається в цехах з кількістю робітників не менше 350 ? 400 осіб на 2 зміни.

При розрахунку кількості майстрів виходимо з норм підпорядкованості: на одного майстра - 30 ? 50 осіб при виготовленні верхнього одягу.

Приймаємо 6 майстрів на дві зміни.

На одного нормувальника доводиться 300 робітників.

Фонд заробітної плати керівників, фахівців визначається за формою таблиці 2.32, і зводиться в таблицю 2.9.

,

де  - Місячний оклад керівника (спеціаліста) потоку,

 - Премія для керівника (спеціаліста) потоку,

 - Кількість календарних місяців у році.

Таблиця 2.9 - Фонд заробітної плати керівників, фахівців

 Посада  Чисельні-ність за всіма змінах  Місячний фонд ЗП, руб.  Річний фонд ЗП робітників, руб.
 месяч-ний оклад * , руб  премія  * *  (25%), руб.  за все, руб.
 Начальник зміни
 Технолог
 Старший майстер
 Майстер
 інструктор
 нормувальник
 всього

*  Розмір місячного окладу узятий за даними підприємства

 * *  Розмір премії 25%.

Розрахунок загального планового фонду заробітної плати промислово-виробничого персоналу

Результати розрахунку планових фондів ЗП для різних категорій промислово-виробничого персоналу зводяться в підсумкову таблицю 2.10.

Таблиця 2.10 - Загальний плановий фонд ЗП промислово-виробничого персоналу

 Категорія персоналу  Плановий фонд заробітної плати, руб.
 Виробничі робітники:
 - основні
 - Допоміжні робітники
 Разом:
 Керівники і фахівці
 Разом:

 Розрахунок чисельності і фонду заробітної плати робітників з погодинною формою оплати праці | Роздатковий матеріал до дипломного проекту
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати