Головна

Төмен орташа және жоғары жұмсару. Жұмсару режимін тандау және белгілеу.

  1. Ақшаның пайда болуы, мәні және теориясы
  2. Абылдау және тіркеу
  3. Адам және оның экономикалық қызметі
  4. Айналдыру - кинетикасы және механизмі. Жоғарғы және төменгі бейнит.
  5. Айтарым процесстерінің механизмі және қайта кристаллдандыру
  6. Алаш зиялыларының тарихи-мәдени мұраға қосқан үлесі және жаңа жүйенің оған қарсылығы.
  7. Анықтыру режимін таңдау және тағайындау. Қанықтырудан кейінгі термиялық өңдеу.

Төмен температуралы жұмсарту 250оС дейінгі температурамен қыздырылады. Мақсат-ішкі қысымды төмендету. Шынықтыру мартенситі жұмсарту мартенситіне айналады. Жоғары беріктілігі және төзімділігі сақталады. Тағы да төмен соққы тұтқырлығы сақталады. Бұл жұмсартуда металл кесетін жабдық қолданылды.

Орташа температуралы жұмсарту 350-500°С температурада жүргізіледі мартенсит құрылымы жұмсарту троститіні ауысады. Мұндай жұмсарту өте жоғары созылғыштықты және біршама тұтқырлықты қамтамасыз етедi. Бұл жұмсақтық рессор, пружина және де аса ауыр соққы алатын құралдарға қолданылады.

Орташа температуралы жұмсарту 500-680°С температурада жүргізіледі болаттын құрылымы жоғары жұмсартудан кейін сорбит жұмсақтығына айналады. Жоғары жұмсарту беріктік пен тұтқырлықтың арасындағы өте жоғары байланысты тудырады.

Кесте 10

Термиялық өндеудің болаттың механикалық құрылымына әсері. с 0,45%С

Термиялық өндеу бB б0,2 ψ δ KCU МДж/м3 HB

МПа %

Күйдiру 650 450 20 65 0,6 187

Нормализация 730 470 21 60 0,8 198

500С-тесте шынықтыру және

жұмсарту 970 850 8,0 55 1,0 280

550С-тесте шынықтыру және

жұмсарту 950 800 10 60 1,1 269

600С-тесте шынықтыру және

жұмсарту 870 700 13 65 1,3 255

Жоғары жұмсарту мен шынықтыру (нормализация немесе күйдіруге қарағанда) уақытша кедергіні, аққыштық шегін, салыстырмалы тартылуды және әсіресе соққы тұтқырлығын арттырады. Жоғары жұмсартудан және шынықтырудан тұратын термоөңдеуді жақсару д. а.

Жұмсартудың ұзақтығы нақты бұйымдарға байланысты. Әдетте 1, 5сағат ішінде қысым жұмсартудың қазіргі температурасына сай минималды дәрежеге дейін төмендейді. Кейбір бұйымдарға (өлшегім құралдар) тым ұзақ жұмсарту жұргізіледі.

Тозу кезіндегі нығайту және босаңсыту табиғаты. Тозу кезіндегі балқыма құрамының әсері. Статикалық және динамикалық тозу

Қатты ерітіндідегі шынықтыру пластикалықты сақтау және қатты ерітінділерді қатайту салдарынан кейбір беріктіліктердің жоғарлауына әкелуі мүмкін. Қатты ерітіндіні шынықтырудан кейінгі қорытпа беріктігінің жоғарлау дәрежесі, қорытпаның қоспа денгейіне және бастапқы жағдайдағы екінші фазаның дисперсиялығына байланысты. Екінші фазаның дисперсиялық жағдайында қорытпаның бастапқы беріктігі жоғары болуы мүмкін және катты ерітіндіге шынықтыру оның мөлшерінін азаюына әкеліп соқтыруы мумкін. Екінші фазадағы ірі бөлінулер және біршама қоспалану кезінде қатты ерітіндіге шынықтыру қорытпа беріктігінің жоғарлауына әкеледі. Концентратты қорытпалар әдетте (сурет. 7.1) b нүктесінен сол жаққа қарай деформацияланған болады ал он жаққа қарай - литейниялы болады. Егер полиморфизмсіз айналу шынықтыру кезінде шынықтыру кезінде салқындату процесінде екінші фаза бөлініп улгерсе онда қорытпа беріктігі артуы мүмкін. Шынықтырудың негізгі бағыты тозу процестері арқылы айтарлықтай қатаю жүретін сінімді қатты ерітінді алу.

В

Тозу деп микроструктарсының көрінбей өзгеруі уақыт кезінде құйылатын, болат құрылымының өзгеруін айтамыз. Көбіне бұл процес төмен көмірқышқылды болаттарда жүреді. Тозу кезінде дислокацияда (Котрел атмосферасы) көміртек (азот) атомдарының жиналуы арқылы және артық фазалардың (карбид, нитрид) бөлінуі, салқынсынғыштың беріктігін арттыраады және мортты қиратуға кедергі азаяды.

Термиялық тозу. Температураға байланысты а-темірдегі углерод және азоттағы ерігіштіктің өзгеруі нәтижесінде пайда болады. 650 - 7000С -мен жылдамдатылған салқындату кезінде төмен қышқылды болатта ушіншілік цементиттің бөлінуі бәсендейді және орташа температурада аса қанық феррит анықтаалады. Болаттың келесі төзімділігінде орташа температурада (табиғи тозу) немесе көтерілген температурда 50-1500С (жасанды тозу) Котрел атмосферасының түзілуі жүреді немесе дисперсиялық бөлшек түріндегі үшіншілік цементит бөлінуімен қатты қорытпаның ыдырауы жүреді.

Біршама жоғары көміртек мөлшерінде перлинтті айналудан түзілген, цементті бөлшектердің көп мөлшердегі ұрықтын әсерінен үшіншілік цементиттің өздігінен бөлінгенін көрмейміз.

Деформациялық (механикалық) тозу. Бұл процес пласткалық деформациядан кейін жүреді, егер ол рекристаллизациялану темпертурасынан төмен және әсіресе 200С температурада жүрсе. Деформациялық тозу 200С-та 15-16 күн және 200 -3500С.-та бірнеше минут ішінде дамиды.

Деформациялық тозу кезінде басты қатаю, азот маңайындағы дислокациялар жиналуынан немесе көміртек атомдарынан Котрел атмосферасының түзілуімен байланысты болса керек. Деформацияланған болатты қыздыру кезінде карбид және нитрид бөлшектері түзілуі мүмкін.

Болаттарда термодеформациялық тозу болуы мумкін. Тозу көптеген болаттардың эксплутационды және технологиялық құрылымдарына теріс әсерін тигізеді. Ол иілу кезінде, монтаж және сварка кезіндегі пластикалық дефор-ға ұшырайтын мостты және құрылымды болаттарда жүреді. Деформациялық тозудың дамуы бетті болаттың штамптылығын тез төмендетеді, сондықтан көптеген көміртекті болаттар деформациялы тозудың бейімділігін кедергілеріне әкеледі. Болат бейімділігі оны титанмен, алюминмен, немесе ванадимен модифициялаған кезде төмендейді.Бөлінудің кеңістіктегі орнының пішіні, түрлері. | Здiксiз және үзiлмелi ыдырау

Атты ерітінді ыдырауының термодинамикасы. Тозу кезіндегі құрылымдық өзгерістер. | Тозу кезіндегі құрылымдық өзгерстер. | Жұмсарту морттығы |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати