Головна

Аграрне виробництво - особлива сфера вкладення капіталу

  1. II класс. Трансферазы
  2. Аналіз витрат на виробництво за елементами та статтями.
  3. Аналіз джерел формування власного капіталу і його структури.
  4. Атмосфера
  5. Атмосфера
  6. АТМОСФЕРА

Сільське господарство - одна з найважливіших галузей матеріального виробництва, в якій створюються матеріальні блага рослинного і тваринного походження для забезпечення населення продуктами харчування, а промисловості - сировиною.

Сільському господарству притаманна ціла низка особливостей, пов'язаних з характером його виробництва, яке базується на здатності рослинних і тваринних організмів до природного відтворення, що залежить від клімату та ґрунту. Звідси випливає докорінна відмінність сільського господарства від інших галузей виробництва - у ньому економічний процес відтворення завжди тісно переплітається із природним.

До особливостей сільського господарства належить і надзвичайна роль землі як фактора виробництва. В інших галузях (у промисловості, на транспорті) земля не бере безпосередньої участі у створенні продукту. Вона є лише простором, на якому розміщується те чи інше виробництво. У сільському ж господарстві земля виступає як засіб виробництва, оскільки верхній шар ґрунту служить для розміщення рослин у процесі їх відтворення, містить воду та поживні мінеральні речовини, необхідні для їх розвитку. Ця властивість ґрунту називається родючістю. Отже, з одного боку, земля - це предмет праці, а з іншого - засіб праці, оскільки родючість ґрунту люди використовують для виробництва необхідної продукції. На відміну від інших засобів виробництва земля не зношується і не замінюється. Більше того, за правильного використання її родючість суттєво підвищується.

Аграрні відносини. Специфіка сільськогосподарського виробництва виражається в аграрних відносинах. Слово «аграрний» латинського походження і в перекладі на українську мову дослівно означає «земельний». Відносини в сільському господарстві як складова економічних відносин виникають між людьми перш за все з приводу володіння землею та використання землі як головного фактора виробництва, з одного боку, і як об'єкта власності - з іншого.

Але земельні відносини - це лише один бік аграрних відносин. Другий пов'язаний із процесами агропромислової інтеграції, коли вищий розвиток продуктивних сил закономірно веде до переплетіння зв'язків по горизонталі та вертикалі як у самому сільському господарстві, так і між сільським господарством і взаємопов'язаними з ним галузями. Це насамперед ті сфери господарювання і ті підприємства, які виробляють для нього засоби виробництва чи переробляють сільськогосподарську продукцію, займаються її збереженням і реалізацією. На цьому шляху поступово створюється агропромисловий комплекс, який дозволяє підвищити ефективність виробництва кінцевої продукції, стабільно забезпечує населення продуктами харчування, а промисловість- сировиною. Тому аграрні відносини слід розглядати як аграрно-промислові.
Винагорода за працю в ринковій економіці | Земельна рента та її форми

Капітал у сфері торгівлі. Торговий прибуток | Цінні папери як фіктивний капітал сфери обігу. Фондові біржі | Домогосподарства як суб'єкт ринкових відносин | Доходи домогосподарств та їх розподіл | Витрати домогосподарств: споживання та заощадження | Підприємство як суб'єкт ринкової економіки | Капітал підприємства і його кругообіг | Оборот капіталу. Основний і оборотний капітал підприємства | Капітал як економічна категорія | Капітал і праця. Робоча сила як товар |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати