Головна

Порядок захисту випускної кваліфікаційної роботи

  1. B. позапарламентських спосіб порядок перегляду Конституції РФ
  2. Die Wortfolge im deutschen Satz. (Порядок слів у німецькому реченні).
  3. I. ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ
  4. II Методика виконання роботи
  5. II Методика виконання роботи
  6. II Методика виконання роботи
  7. II Методика виконання роботи.

Випускна кваліфікаційна робота здається студентом в переплетеному варіанті з електронною версією в деканат фахівця, який курирує даний напрямок (спеціальність) не пізніше ніж за місяць до початку підсумкової атестації. Спеціаліст реєструє дату здачі ВКР у відомості обліку і протягом 3-х днів з моменту здачі роботи в деканат передає науковому керівнику для написання відгуку на ВКР (термін написання відгуку науковим керівником до 7 робочих днів). Після перевірки ВКР науковий керівник здає ВКР з відкликанням в деканат і фахівець передає її рецензента (термін написання рецензії до 7 робочих днів). Після здачі рецензентом в деканат ВКР фахівець передає ВКР з відкликанням наукового керівника і рецензією завідувачу випускаючої кафедри.

Внесення змін до ВКР після отримання рецензії не допускається.

Завідувач випускаючої кафедри погодить дату проведення передзахисті ВКР студентів з фахівцем, складовим розклад підсумкової атестації. Передзахист проводиться не пізніше ніж за 10 (десять) днів до захисту. Студент має право до захисту ознайомитися з відкликанням наукового керівника і рецензією на свою ВКР. Далі випускною кафедрою проводиться передзахист випускних кваліфікаційних робіт. Студент знайомить членів кафедри з підготовленою випускної кваліфікаційної роботою, відгуками наукового керівника і рецензента, відповідає на питання в ході обговорення. За результатами передзахисту зав. кафедрою не пізніше, ніж за 3 дні до захисту приймає рішення про допуск до захисту перед ДАК і ставить підпис на титульному аркуші роботи. Після прийняття рішення про допуск ВКР до захисту завідувач випускаючої кафедри здає варіант ВКР, підписаний студентом і науковим керівником, в деканат фахівця, який курирує даний напрямок (спеціальність) підготовки, з відгуками наукового керівника і рецензента.

До захисту випускних кваліфікаційних робіт допускаються тільки ті студенти, які повністю пройшли відповідну освітню програму і не мають академічних і фінансових заборгованостей. Випускна кваліфікаційна робота, підготовлена ??без дотримання правил, викладених в справжніх рекомендаціях до її підготовці, до захисту не допускається.

Захист випускної кваліфікаційної роботи проводиться на відкритому засіданні ДАК, склад якої затверджено наказом ректора інституту.

Процедура захисту включає наступні етапи:

1. Доповідь студента про основний зміст роботи (до 10 хвилин). Доповідь включає в себе актуальність теми, характер вивченості проблеми, мети і завдання дослідження, методи дослідження та аналізу, отримані результати, висновки та рекомендації. Доповідь викладається вільно, дохідливо, чітко і ілюструється схемами і діаграмами. Студент має право використовувати різні види презентацій результатів своєї роботи. Основні таблиці оформляються у вигляді роздаткових матеріалів, які видаються кожному члену комісії.

2. Озвучування відгуків на випускну кваліфікаційну роботу.

3. Відповіді захищається на зауваження рецензента.

4. Відповіді захищається на запитання членів комісії. Відповіді на питання, їх повнота і глибина впливають на оцінку роботи; вони повинні бути змістовними і лаконічними.

Результати захисту випускних кваліфікаційних робіт оголошуються студентам в той же день після затвердження протоколів головою ДАК.

Захищені кваліфікаційні роботи студентам не повертаються і зберігаються на кафедрі визначені нормативами терміни. Електронні варіанти робіт можуть бути розміщені в методичних розділах сайту інституту з метою: а) приклад виконання випускних кваліфікаційних робіт студентами вузу; б) недопущення копіювання змісту захищених робіт наступними поколіннями студентів.

При незадовільну оцінку випускної кваліфікаційної роботи студент має право повторно її захищати після доопрацювання і внесення виправлень, не раніше наступного навчального року і не більше одного (повторного) рази.

Загальні підсумки захисту всіх випускних кваліфікаційних робіт за напрямом підводяться атестаційною комісією і надалі обговорюються на випускаючих кафедрах. За підсумками захисту випускає кафедра може рекомендувати окремі роботи до публікації, а результати досліджень до впровадження.
Рецензування випускної кваліфікаційної роботи | Критерії оцінки випускної кваліфікаційної роботи

В. С. Сизов, доктор економічних наук, професор | Пояснювальна записка | Вибір теми та її затвердження | Науковий керівник і його обов'язки | Етапи виконання дослідження | Оформлення випускної кваліфікаційної роботи | Порядок оформлення таблиць, графічного матеріалу, формул розрахунків | додатки | Випускної кваліфікаційної роботи | Зразок оформлення титульного аркуша |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати