Головна

Науковий керівник і його обов'язки

  1. У порядку, передбаченому чинним законодавством, філії та інші відокремлені підрозділи російських організацій виконують обов'язки
  2. Глава 4. Права і обов'язки громадян у сфері охорони здоров'я
  3. Громадянська дієздатність - це здатність суб'єкта своїми діями набувати і здійснювати цивільні права, створювати для себе цивільні обов'язки і виконувати їх.
  4. Посадові обов'язки менеджера
  5. Посадові обов'язки організаційного психолога
  6. Додаткові обов'язки і відповідальність підрядника.

З метою надання студенту теоретичної і практичної допомоги в період підготовки і написання випускної кваліфікаційної роботи йому з числа професорсько-викладацького складу кафедри призначається науковий керівник, як правило, чию тему студент вибрав. Наукові керівники затверджуються наказом ректора по інституту.

За пропозицією наукового керівника кафедра може запросити консультанта з окремих питань випускної кваліфікаційної роботи.

Науковий керівник:

1) роз'яснює студенту вимогами, що пред'являються до випускних кваліфікаційним (дипломним) робіт;

2) надає допомогу у визначенні проблематики дослідження і в складанні плану випускної кваліфікаційної роботи та календарного графіка його виконання;

3) спрямовує роботу студента з науковою літературою та іншими інформаційними джерелами по темі;

4) визначає тип випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи, допомагає сформулювати гіпотезу, мету і завдання роботи, предмет дослідження;

5) орієнтує студента в методиках проведення досліджень і експериментів, а також в способах обробки даних;

6) здійснює поточне консультування з виникаючих в зв'язку з виконанням роботи питань або вказує джерела інформації, в яких студент може знайти на них відповіді;

7) контролює виконання графіка випускної кваліфікаційної роботи;

8) надає організаційну та методичну допомогу студенту, особливо в тих випадках, коли для виконання роботи необхідно провести дослідження з виходом в організації, підприємства або установи, отримати від них необхідну документацію;

9) по ходу виконання роботи робить необхідні зауваження та контролює їх усунення;

10) після ознайомлення з підсумковим текстом роботи (моделями, проектами і т. П) підписує роботу і виносить рішення про допуск студента до передзахисті;

11) складає письмовий відгук на випускну кваліфікаційну (дипломну) роботу і характер її виконання студентом;

12) консультує студента з підготовки його виступу на захисті перед державною (або підсумкової) атестаційною комісією.

Виконання рекомендацій і виправлення зауважень наукового керівника залишається на розсуд студента, т. К. відповідальність за якість змісту та оформлення випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи цілком і повністю лежать на студента.

Після отримання остаточного варіанту випускної кваліфікаційної роботи науковий керівник складає свій експертний письмовий відгук, в якому всебічно характеризує випускну кваліфікаційну роботу. Відгук наукового керівника повинен містити в собі відповіді на наступні питання:

1. Виконувався чи студентом графік роботи?

2. Показана чи актуальність теми?

3. Чи відповідає зміст випускної кваліфікаційної роботи заданій темі?

4. Який науковий рівень роботи?

5. Наскільки повно і якісно розроблена заявлена ??тема?

6. Систематично чи викладений матеріал випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи?

7. В якій мірі при виконанні роботи студент виявляв ініціативу, самостійність, творчість?

8. Чи достатньо повно використовувалися інформаційні джерела, особливо сучасні?

9. Який рівень достовірності використовуваних інформаційних джерел?

10. Чи вміє студент працювати з науковою літературою та іншими джерелами наукової інформації, аналізувати її, узагальнювати, робити наукові та практичні висновки?

11. Обґрунтовано чи вибір методів і методик дослідження? Чи відповідають вони предмету, об'єкту, цілям і завданням дослідження?

12. Чи правильно робота оформлена? Чи володіє її автор наукової стилістикою викладу матеріалу? Грамотність викладу?

13. Чи обгрунтовані зроблені в роботі висновки?

14. Яка доцільність і цінність практичних пропозицій?

15. Чи є апробація зроблених в роботі пропозицій, і які результати цієї апробації?

16. Як можна оцінити ефективність практичного застосування запропонованих (отриманих) в роботі моделей, механізмів, схем, пропозицій і т. П?

17. Наведено чи автором власні розрахунки ефективності від впровадження його пропозицій?

18. Які можна дати рекомендації по впровадженню в практику положень випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи?

У відгуку науковий керівник відзначає позитивні сторони роботи і звертає увагу на наявні недоліки, не усунуті студентом. У висновку відкликання визначається професійний рівень підготовки студента і викладається думка про допуск випускної кваліфікаційної роботи до захисту.

Відгук наукового керівника не повинен містити бальної оцінки.

Планування підготовки випускної кваліфікаційної роботи

Студент, разом з науковим керівником, обговорює проблематику обраної теми, з якої виникає цільове спрямування роботи, визначається, які питання повинні бути опрацьовані, на що слід звернути особливу увагу, яким чином буде розкрита основна специфіка теми.

Формулюються основна мета, завдання, предмет, об'єкт дослідження. Обговорюються варіанти гіпотез дослідження.

Складається приблизний зміст роботи. У його формуванні відштовхуються від поставлених завдань, вирішенням яких повинна досягатися поставлена ??в роботі мета. Поставлені завдання повинні приблизно узгоджуватися з найменуванням глав роботи.

У кожній з глав повинні отримувати своє конкретне вираження окремі аспекти теми і переліки питань, які слід в них розглянути. Для зручності глави поділяються на параграфи. Певного строго встановленої кількості глав і параграфів, які повинні бути в випускної кваліфікаційної роботі, немає. Однак з практики, як правило, робота бакалавра містить 2-3 глави, а в главах від 2 до 4 параграфів.

Складається первинний список залученої наукової та методичної літератури, інформаційних джерел, визначаються джерела отримання емпіричних даних і практичних матеріалів. У процесі складання плану зумовлюється теоретичний рівень і практичне значення випускної кваліфікаційної роботи в цілому.

План випускної кваліфікаційної роботи в подальшому може уточнюватися в залежності від ходу дослідження проблеми, наявності літературного і фактичного матеріалу.

Студент за погодженням з науковим керівником розробляє графік виконання випускної кваліфікаційної роботи, в якому відображаються основні етапи її підготовки та написання.

Графік підготовки випускної кваліфікаційної роботи (Додаток 2) повинен бути складений студентом спільно з науковим керівником в двох примірниках протягом одного тижня безпосередньо після отримання завдання на випускну кваліфікаційну роботу. Один примірник графіка залишається у студента, другий передається науковому керівнику. У графіку вказується термін подання випускної кваліфікаційної роботи на кафедру.

Випускна кваліфікаційна робота повинна бути завершена і представлена ??на факультет за 1 місяць до початку підсумкової атестації.Вибір теми та її затвердження | Етапи виконання дослідження

В. С. Сизов, доктор економічних наук, професор | Пояснювальна записка | Оформлення випускної кваліфікаційної роботи | Порядок оформлення таблиць, графічного матеріалу, формул розрахунків | Рецензування випускної кваліфікаційної роботи | Порядок захисту випускної кваліфікаційної роботи | Критерії оцінки випускної кваліфікаційної роботи | додатки | Випускної кваліфікаційної роботи | Зразок оформлення титульного аркуша |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати