На головну

Аналіз впливу факторів на величину фінансових результатів.

  1. CR-аналіз журналу «Дипломат», №3-2005
  2. III Методи аналізу амінокислот
  3. III. Корекційна робота при дисграфії «аналізу синтезу».
  4. IV Оцінка похибок отриманих результатів.
  5. SWOT - аналіз

Основну частину прибутку підприємства одержують від реалізації продукції і послуг. У процесі аналізу вивчаються динаміка, виконання плану прибутку від реалізації продукції і визначаються фактори зміни її суми.

Прибуток від реалізації продукції в цілому по підприємству залежить від чотирьох факторів першого рівня співпідпорядкованості: обсягу реалізації продукції); її структури; собівартості і рівня средньореалізаціоних цін:

Обсяг реалізації продукції може здійснювати позитивний і негативний вплив на суму прибутку. Збільшення обсягу продажів рентабельної продукції приводить до пропорційного збільшення прибутку. Якщо ж продукція є збитковою, то при збільшенні обсягу реалізації відбувається зменшення суми прибутку.

Структура товарної продукції може здійснювати як позитивний, так і негативний вплив на суму прибутку. Якщо збільшиться частка більш рентабельних видів продукції в загальному обсязі її реалізації, то сума прибутку зросте і, навпаки, при збільшенні питомої ваги низькорентабельної або збиткової продукції загальна сума прибутку зменшиться.

Собівартість продукції і прибуток знаходяться в обернено пропорційній залежності: зниження собівартості призводить до відповідного зростання суми прибутку, і навпаки.

Зміна рівня средньореалізаціоних цін і величина прибутку знаходяться в прямо пропорційній залежності: при збільшенні рівня цін сума прибутку зростає, і навпаки.

Послідовність в розрахунках:

Щоб визначити вплив кожного з цих факторів, необхідно розрахувати коефіцієнт зміни обсягу продажів.

1) Коефіцієнт зміни обсягу реалізації (К):

,

де q1z0 - Фактичний обсяг реалізованої продукції за базисною собівартістю;

q0z0 - базисний обсяг реалізований продукції за базисною собівартості.

2) Зміна фінансового результату в звітному періоді в порівнянні з базисним визначається як:

,

де П0, П1 - Фінансовий результат відповідно в базисному і звітному періодах.

На рівень фінансового результату впливають кілька факторів:

· об'єм реалізації;

· Структура реалізації;

· Повна собівартість продукції;

· Середня ціна реалізації.

Загальна зміна фінансового результату може бути розкладено на чотири складові під впливом кожного з зазначених факторів:

· Зміна фінансового результату за рахунок змін в обсязі реалізованої продукції визначається як різниця між базовим фінансовим результатом, скоригованими на коефіцієнт зміни обсягу, і базисним фінансовим результатом:

;

· Зміна фінансового результату за рахунок змін в обсязі і структурі реалізованої продукції розраховується як різниця між розрахунковим і базисним фінансовим результатом:

?П (Q і стр.) = Пр - По;

· Зміна фінансового результату за рахунок змін в середніх цінах реалізації визначається як різниця між фактичною і розрахунковою виручкою:

?П(Р) = В1 - Врозр .;

·
 зміна фінансового результату за рахунок змін в повній собівартості виробленої та проданої продукції розраховується різницею між фактичною і розрахунковою собівартістю, але при цьому необхідно арифметичний знак змінити на протилежний, так як між собівартістю і фінансовим результатом існує зворотна залежність:

?Пz = Z1 - Zрозр. (+, -)

По окремих видах продукції зміну фінансового результату може бути під впливом змін в обсязі продажів, цінах реалізації і повної собівартості.

Дослідження необхідно проводити в розрізі каналів реалізації продукції. Вплив змін у обсязі продажів на зміну фінансового результату визначається множенням різниці в обсязі продажів на фінансовий результат від реалізації одиниці продукції за планом (в базисному періоді).

Вплив змін у цінах реалізації і повної собівартості визначається аналогічно, як і по всьому об'єму продажів.

Для прийняття ефективних управлінських рішень необхідно досліджувати фінансові результати по окремих видах товарів.

 Вертикальний аналіз бухгалтерського балансу | Підходи до аналізу фінансових результатів.

Аналітичне значення фінансової звітності. | Цілі аналізу бухгалтерської (фінансової) звітності | Взаимоувязка показників бухгалтерської звітності. | Джерела коштів підприємства, які відображаються в пасиві балансу, також поділяються на три групи. | Горизонтальний аналіз (тимчасової або динамічний) бухгалтерського балансу | Система показників рентабельності і їх взаємозв'язок. | Методика аналізу показників рентабельності. | Методика підрахунку резервів збільшення прибутку і рентабельності. | Аналіз і оцінка потоків грошових коштів від інвестиційної діяльності. | Аналіз і оцінка потоків грошових коштів від операційної діяльності. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати