На головну

Допоміжна

  1. Допоміжна
  2. Допоміжна
  3. Допоміжна
  4. Допоміжна
  5. Допоміжна
  6. Допоміжна
  7. Допоміжна

Тема 2. Філософія і медицина Стародавнього світу

План:

1. Огляд індійських філософських вчень

2. Загальна характеристика китайської філософії

3. Антична філософія: періодизація, проблеми, особистості

4. Медицина і філософія античного світу

Рекомендована література

Основна

1. Подольська Є. А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство. Навчальний посібник. Видання друге, перероблене та доповнене. - К.: Центр навчальної літератури, Інкос, 2006. - С. 37-46.

2. Петрушенко В. Л. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти I-IV рівнів акредитації. - К.: «Каравела»; Львів: «Новий сві - 2000», 2001. - С. 33 - 73.

3. Практикум з філософії: Методичний посібник для викладачів та студентів ВНЗ. Під редакцією В. Л. Петрушенка. - Львів: «Новий Світ-2000», «Магнолія плюс»,2003. - С. 18 - 46.

4. Філософія: Навчальний посібник / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін..; За ред.. І. Ф. Надольного. - К.: Вікар, 2004. - С.24 - 46.

Допоміжна

1. Адо П. Что такое античная философия / Перевод с французского В. П. Гайдамака. - М.: Издательство гуманитарной литературы, 1999.

2. Антология мировой философии. - Т.1. - М., 1969.

3. Асмус В. Ф. Античная философия: - 3-е изд. - М.: Высшая школа, 2001. -С. 7-14, 68-124.

4. Васильева Т. В. Путь к Платону. Любовь к мудрости или мудрость любви. - М.: Логос, 1999.

5. Гомперц Т. Греческие мыслители. - СПб: Алетейя, 1999.

6. Древне китайская философия. - Т.1. - М., 1972.

7. Древне китайская философия. - Т.2. - М., 1973.

8. Історія філософії: Словник / За заг. ред. В.І. Ярошовця. - К.: Знання України, 2006. - C. 78-178.

9. Чанышев А. Н. Курс лекций по древней и средневековой философии: Учеб. пособие для вузов. - М.: Высшая школа, 1991. - С. 74-92.

10. Лосев А. Ф., Тахо-Годи А. А. Платон. Аристотель. - М.: Мысль, 1993.

11. Мамардашвили М. Лекции по античной философии. - М.: Аграф, 2002.

12. Пролеев С. В. История античной философии. -М.: Реал-бук; К.: Ваклер, 2001.

13. Торчинов Е. А. Учение Гэ Хуана о дао: человек и природа // Проблема человека в традиционных китайських учениях. Под редакцией Т. П. Григорьевой. - М., 1983.

14. Торчинов Е. А. Пути философии Востока и Запада: познание запредельного. - СПб.: «Азбука-классика», «Петербургское Востоковедение», 2005. - 480 с.

15. Целлер Е. Очерк истории греческой философии. - СПб: Алетейя, 1996.

16. Хофф. Б. Дао Винни-Пуха: эссе / Бенджамен Хофф; пер. с англ. Л. Высоцкого. - СПб,: Амфора. ТИД Амфора, 2004. - 214 с.

Завдання для самостійної роботи

Питання для самоконтролю

1. Які особливості філософії Давньої Індії і Китаю?

2. Стисло охарактеризуйте основні філософські школи Давньої Індії та Китаю (ідеї, представники, джерела).

3. Якими рисами характеризується антична філософія?

4. Які особливості натурфілософії давніх греків?

5. В чому суть методу Сократа?

6. Що таке «світ ідей» і «світ речей» за Платоном?

7. Чому філософське вчення Аристотеля претендує на статус системи?

5. Які риси притаманні філософії еллінізму?

6. Охарактеризуйте розвиток античної медицини і з'ясуйте роль і вплив філософії Давньої Греції і Риму на розвиток медичних знань

Теми рефератів для самостійної роботи студентів

1. Загальна характеристика філософських шкіл Давньої Індії.

2. Філософія і медицина Китаю.

3. Загальна характеристика античної філософії.

4. Античне розуміння діалектики.

5. Сутність полеміки Сократа з софістами.

6. Основні ідеї філософського вчення Платона.

7. Система категорій Аристотеля.Наименование оборудования:Трансформаторы малой мощности регулировочные в составе низковольтных комплектных устройств 0,4 кВ. | Зміст лекції

Санкх'я | Школи китайської філософії | Основні категорії китайського світогляду | Розвиток західної європейської філософії | Медицина і філософія античного світу | Платон і Аристотель про медицину | Алкмеон. Принцип нервізма. Нейропсіхізм. Принцип подібності | Емпедокл. Вчення про чотири «коріння». Біопсіхізм. Принцип подібності і теорія витікань | Атомістична філософсько-психологічна концепція Демокріта. Гіппократ і вчення про темпераменти | Олександрійська школа лікарів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати