На головну

Теми 12-13. Самостійна робота.

  1. II. САМОСТІЙНА РОБОТА.
  2. II. САМОСТІЙНА РОБОТА.
  3. II. САМОСТІЙНА РОБОТА.
  4. II. САМОСТІЙНА РОБОТА.
  5. II. САМОСТІЙНА РОБОТА.
  6. II. САМОСТІЙНА РОБОТА.
  7. ІІ САМОСТІЙНА РОБОТА.

Тема 14. Транснаціональна кіберзлочинність та порушення прав інтелектуальної власності (2 год) + самост. робота

Питання семінарського заняття:

1. Поняття та сутність транснаціональної кіберзлочинності. Використання інформаційного простору у кримінальних цілях.

2. Види кіберзлочинів та типологія кіберзлочинців.

3. Контрафакт як порушення прав інтелектуальної власності та його криміногенне значення.

4. Промислове шпигунство як вид транснаціональної злочинної діяльності.

5. Основні напрямки протидії транснаціональній кіберзлочинності.

6. Правовий захист прав інтелектуальної власності.

Теми рефератів:

1. Глобалізація інформаційних процесів як фактор кіберзлочинності.

2. Кримінологічна характеристика інформаційної зочинності.

3. Порушення прав інтелектуальної власності як об'єкт кримінологічного впливу.

4. Особливості відповідальності за промислове шпигунство.

Література:

1. Конвенція про кіберзлочинність від 23 листопада 2001 року (Конвенцію ратифіковано із застереженнями і заявами Законом N 2824-IV від 07.09.2005, ВВР, 2006, N 5-6, ст.71). 2. Всесвітня конвенція про авторське право 1952 року // Офіційний вісник України вiд 27.11.2006 - 2006 р., № 46, стор. 207, стаття 3104, код акту 37853/2006 (Дата набуття чинності для України: 17.01.1994)3. Всемирная конвенция об авторском праве (пересмотренная) (Париж, 24 июля 1971 года).4. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року (переглянута у Брюсселі 14 грудня 1900 р., у Вашингтоні 2 червня 1911 р., у Гаазі 6 листопада 1925 р., у Лондоні 2 червня 1934 р., у Лісабоні 31 жовтня 1958 р., у Стокгольмі 14 липня 1967 р., змінена 2 жовтня 1979 р.)// Зібрання чинних міжнародних договорів України - 1990 р., № 1, стор. 3205. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів. Паризький Акт від 24 липня 1971 року змінений 2 жовтня 1979 року // Офіційний вісник України вiд 18.10.2007 - 2007 р., № 75, стор. 173, стаття 2809, код акту 41116/2007

6. Угода про співробітництво по припиненню правопорушень у сфері інтелектуальної власності (м. Москва, 6 березня 1998 року).

7. Преступления, связанные с использованием компьютерной сети // Десятый конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями //A/CONF.187/10.

8. Борисова Л. в. Суб'єкт (особа) транснаціонального комп'ютерного злочину : криміналістичні й психофізіологічні аспекти / Л. в. Борисова // Актуальні проблеми держави і права* : зб. наук. праць . 1994-. - 2008. - Вип. 44 . 356 с. С. 76-81.

9. Зелинская Н. А. Преступность в киберпространстве: международно-правовой дискурс / Н. А. Зелинская // Актуальні проблеми держави і права* : зб. наук. праць . 1994-. - 2012. - Вип. 67 . 768 с. С. 465-477.

10. Зозуля Є. в. Діяльність органів державної влади та управління України щодо нормативно-правового та організаційного забезпечення міжнародного співробітництва у боротьбі з кіберзлочинністю / Є. в. Зозуля // Право і суспільство*. - 2011. - № 4. С. 80-85.

11. Карпов Н., Вертузаев М. К вопросу о борьбе с компьютерными преступлениями в Украине // Закон и жизнь. - 2004. - №7. - С.29-32.

12. Крылов В. в. Информационные компьютерные преступления: Учебное и практическое пособие. - М.: Инфра-М - Норма, 1997. - 285 с.

13. Кузьменок Н. Актуальные вопросы международного сотрудничества по борьбе с преступностью в сфере высоких технологий / Наталия Кузьменок // Інформаційний бюлетень. - 2008. - № 2. С. 151-166.

14. Минин, А. Я. О специфике противодействия киберпреступности / Анатолий Яковлевич Минин // Российский следователь. - 2013. - № 8. С. 37-39.

15. Номоконов В. а. Актуальные проблемы борьбы с киберпреступностью // Інформаційні технології та безпека. Збірка наукових праць. Киів, 2003 Вип. 3. С. 85-91

16. Панфилова Е. И., Попов А. Н. Компьютерные преступления: Серия «Современные стандарты в уголовном праве и уголовном процессе» /Науч. редактор проф. Б. В. Волженкин. СПб. - 1998. - 48 с.

17. Тратта Т. л. Киберпреступность и кибертерроризм: договоримся о понятиях // Проблемы преступности: традиционные и нетрадиционные подходы. М., - 2003. - С. 14-21.

18. Цимбалюк В. С. Кримінолого-криміналістична характеристика злочинів, що вчиняються організованими групами з використанням комп'ютерних технологій // Збірник наукових праць Харківського центру по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. Випуск другий. - Харків, 2001. - 168 с.

19. Ястребов Д. а. Институт уголовной ответственности в сфере компьютерной информации (опыт международно-правового сравнительного анализа) // Государство и право. - 2005. - №1. - С.53-63.

Тема 15. Протидія транснаціональній корупції (2 год) + самост. робота

Питання семінарського заняття:

1. Соціальна та правова характеристика корупції. Ознаки та особливості транснаціональної корупції.

2. Види корупційних правопорушень згідно законодавства України і міжнародних угод.

3. Особливості прояву та детермінації транснаціональної корупції в державному та приватному секторах. Підкуп у міжнародних комерційних операціях.

4. Правове регулювання міжнародного співробітництва в протидії транснаціональній корупції.

5. Проблеми і стандарти криміналізації корупції.

6. Заходи протидії корупції в Україні.

Теми рефератів:

1. Особливості корупції в органах правосуддя.

2. Особливості корупції в міжнародних комерційних операціях.

3. Методика оцінки рівня корумпованості країн на міжнародному рівні.

4. Кримінологічне вивчення особистості корупціонера транснаціонального рівня.

5. Критерії та гарантії доброчесності державних службовців.

6. Можливості громадського контролю за корупцією.

Література:

1. Декларація ООН про боротьбу з корупцією і хабарництвом у міжнародних комерційних операціях від 16.12.1996.

2. Кодекс поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку, прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 17 грудня 1979 р. // Міжнародні правові акти та законодавство окремих країн про корупцію. - Київ., 1999.

3. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции від 31 жовтня 2003 року // http://www.unodc.org/pdf/crime/convention_corruption/signing/Convention-r.pdf (ратифікована 18.10.2006).

4. Конвенція про корупцію у контексті кримінального права (ETS 173): прийнята Радою Європи (м. Страсбург) 4 листопада 1998 р і відкрита для підписання 27 січня 1999р. // Матеріали міжнародного семінару "Антикорупційні розслідування та стратегія попередження корупції". - Київ, 15-16 травня 2002 року. (Конвенцію ратифіковано із заявою Законом № 252-V (252-16) від 18.10.2006, ВВР, 2006, N 50, ст.497) та Додатковий протокол до неї від 15.05.2003.

5. Конвенція про корупцію у контексті цивільного права (ETS 174): прийнята Радою Європи (м. Страсбург) 9 вересня 1999 р. і відкрита для підписання Україною 4 листопада 1999 р. // Матеріали міжнародного семінару "Антикорупційні розслідування та стратегія попередження корупції". - Київ., 15-16 травня 2002 року.

6. Міжамериканська конвенція проти корупції, прийнята на третій пленарній сесії 29 березня 1996 року // Матеріали міжнародного семінару «Антикорупційні розслідування та стратегія попередження корупції". - Київ, 15-16 травня 2002 року.

7. Угода про створення групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO) 05.05.1998 року.

8. Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією від 04.11.1999 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_102

9. Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 1 липня 2011 року // Голос України від 15.06.2011. - № 10.

10. Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII // Голос України від 25.10.2014 - № 206

11. Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 14 жовтня 2014 року № 1698-VII // Голос України від 25.10.2014 - № 206

12. Указ Президента України «Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки» від 21.10.2011 № 1001/2011 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1001/2011

13. Указ Президента України «Про Національну раду з питань антикорупційної політики» від 14 жовтня 2014 року № 808/2014 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/808/2014

14. Богатирьов В. о. Кримінологічні засади запобігання злочинам корупційної спрямованості у пенітенціарній системі України : навч. посібник / І. Г. Богатирьов, В. О. Лисенко ; за заг. ред. О. Г. Колба. Київ : Дакор, 2014. 196 с.

15. Дрёмин В. н. Коррупционная практика: Актуальные вопросы уголовно-правового воздействия // Правовые проблемы противодействия организованной преступности: Сб. науч. статей / Под ред. М. ф. Орзиха, В. н. Дремина. - Библиотека журнала «Юридический вестник». - Одесса: Феникс, 2005, С.99-108

16. Дремин В. н. Общественное мнение о коррупции в судебных и правоохранительных органах / В. н. Дремин // Коррупция: региональные и отраслевые тенденции : сб. науч. ст. 2003 . 240 с. С. 108-114.

17. Зелинская Н. а. Международно-правовые стандарты криминализации коррупции // Коррупция: региональные и отраслевые тенденции (Сборник научныъх статей). - Одесса : Фенікс, 2003 . - С. 123-137.

18. Камлик М.І. Корупція в Україні /М.І. камлик, Є. в. невмержицький.- К.: Знання,1998.-188с.

19. Киричко В. М. Кримінальна відповідальність за корупцію / В. М. Киричко. Харків : Право, 2013. 424 с.

20. Крупко Д.І. Відповідальність за хабарництво за кримінальним правом Німеччини, Швейцарії та України (порівняльно-правове дослідження): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Д.І. Крупко ; Акад. адвокатури України. - К., 2005. - 20 с.

21. Куракин А. в. Коррупция: понятие, характеристика и формы проявления в сфере государственного управления// Cовременное право.-2002.-№3.-С.33-38.

22. Лунеев В. В. Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые проблемы // Государство и право. 2000. № 4. С. 99 - 111.

23. Мельник М.І. Корупція - корозія влади (соціальна сутність, тенденції та наслідки, заходи протидії): Монографія. - К.: Юридична думка, 2004.- 400 с.

24. Мельник М.І. Корупція й організована злочинність: проблема співвідношення // Боротьба з організованою злочинністю. - 2004. - № 9.

25. Мельник М.І. Корупція-корозія влади (соціальна сутність, тенденції та наслідки, заходи протидії) : монографія.-К.: Юрид. думка,2004.- 400с.

26. Мельник М.І., Хавронюк М.І. Правові та організаційні заходи протидії корупції: зарубіжний досвід // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. - 1998. - № 4.

27. Михайленко Д. г. Кваліфікація корупційних злочинів : навч.-метод. посібник для студ. 5-го курсу Ін-ту прокуратури та слідства / Д. Г. Михайленко ; НУ "ОЮА". Одеса : Юрид. л-ра, 2013. 136 с.

28. Практичні заходи боротьби з корупцією, підготовлені Економічною та Соціальною Радами Секретаріату ООН. Матеріали восьмого Конгресу ООН з попередження злочинності та поводження із правопорушниками. - Гавана, Куба. - 27 серпня-7 вересня 1990 р. - ООН, Нью-Йорк, 1991.

29. Хавронюк М. І. Науково-практичний коментар до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" / М. І. Хавронюк. К. : Юрид. думка, 2012. 424 с.

Інтернет-ресурси:

30. Офіційний Інтернет-сайт Громадської організації «ТTransparency International Україна» [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://ti-ukraine.org/

Тема 16. Тероризм як транснаціональна проблема (2 год) + самост. робота

Питання семінарського заняття:

1. Насилля та терор у механізмі транснаціональної злочинності.

2. Поняття, ознаки та види міжнародного тероризму: нормативний та науковий підходи.

3. Види терористичних діянь за законодавством України.

4. Міжнародно-правове та внутрішньодержавне регулювання протидії тероризму.

5. Суб'єкти протидії тероризму.

Теми рефератів:

1. Міжнародне співробітництво в боротьбі з тероризмом.

2. Фактори міжнародного тероризму.

3. Проблеми протидії фінансуванню тероризму.

4. Збройні конфлікти та тероризм.

5. Психологія тероризму.

6. Кримінологічна характеристика кібертероризму.

Література:

1. Міжнародна конвенція про боротьбу з актами ядерного тероризму від 13 квітня 2005 року// Офіційний вісник України вiд 19.04.2006 - 2006 р., № 14, стор. 15, стаття 957 (Конвенцію ратифіковано Законом N 3533-IV від 15.03.2006)

2. Міжнародна конвенція про боротьбу з бомбовим тероризмом, прийнята Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 15 грудня 1997 року

3. Міжнародна конвенція про боротьбу із захопленням заручників, прийнята в Нью-Йорку 17 грудня 1979 р.

4. Міжнародна конвенція про боротьбу з фінансуванням терроризму. Принята резолюцией 54/109 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1999 года (Конвенцію ратифіковано із заявою ЗакономN 149-IV від 12.09.2002).

5. Конвенція Ради Європи про запобігання тероризму від 16 травня 2005 року. Конвенцію ратифіковано з заявами і застереженнями Законом N 54-V від 31.07.2006 // Офіційний вісник України вiд 06.09.2006 - 2006 р., № 34, стор. 9, стаття 2414.

6. Закон України «Про боротьбу з тероризмом» від 20 березня 2003 р. № 638-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 25 ст.180.

7. Адельханян Р. Современный терроризм // Законность. - 2004 - №11. - С. 33-36.

8. Антипенко В. Борьба с современным терроризмом. Международные правовые подходы. - К.: ЮНОНА, 2002 . - 723 с.

9. Антипенко, В. Оптимізація антитерористичної системи держави в умовах міжнародної і регіональної інтеграції : монографія / В. Антипенко. К. : Друк. МВС України, 2008. 407 с.

10. Антипенко, В. ф. Міжнародна кримінологія: досвід дослідження тероризму : монографія / В. ф. Антипенко ; НУ "ОЮА", рец. Зелінська Н. а. Одеса : Фенікс, 2011. 321 с.

11. Антонян Ю. м. терроризм. Криминологическое и уголовно-правовое исследование. - М.: Щит-М, 2001 . - 306 с.

12. Багрій-Шахматов, Л. в. Постатейний науково-практичний коментар до закону України "Про боротьбу з тероризмом" / Л. в. Багрій-Шахматов, С.І. Бердяга ; Одес. нац. морський ун-т. К. : Юстініан, 2006. 488 с.

13. Боротьба з тероризмом : навч. посібник : рекомендовано МОН України / авт. кол. : О. М. Джужа, Д. Й. Никифорчук, В. А. Ліпкан та ін. Київ : Скіф, 2013. - 585 с.

14. Гаврилин Ю. в. Современный терроризм: сущность, типология, проблемы противодействия. - М.: Книжный мир, 2003 . - 66 с.

15. Емельянов В. п. Злочини терористичної спрямованості / Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності Академії правових наук України. - Харків, 1997. - 160 с.

16. Емельянов В. п. Терроризм и преступления с признаками терроризирования: уголовно-правовое исследование. - СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. - 291 с. Ємельянов, В. П. Терористичні злочини : монографія : кримінально-правова характеристика та питання вдосконалення антитерористичного законодавства / В. П. Ємельянов, Л. В. Новікова, М. В. Семикін. Харків : Кроссроуд, 2007. 216 с.

17. Ліпкан, В. А. Боротьба з тероризмом : моногр. дослідж. / В. А. Ліпкан, Д. Й. Никифорчук, М. М. Руденко. Київ : Знання України, 2002. 254 с.

18. Лунеев В. в. Организованная преступность и терроризм в условиях глобализации. // Социологические исследования. 2002. - № 5 - С. 60-76

19. Лунеев В. в. Тенденции терроризма и уголовно-правовая борьба с ним // Государство и право. 2002. № 6. С. 35-39.

20. Международно-правовые основы борьбы с терроризмом. - М.: ИНФРА-М, 2003 . - 480 с.

21. Международный терроризм: истоки и противодействие. - СПб.: Секретариат Совета Межпарламент. Ассамблеи, 2001 . - 292 с.

22. Науково-практичний коментар до закону України "Про боротьбу з тероризмом" / В. а. Ліпкан, О. а. Івахненко, І. м. Рижов та ін. К. : КНТ, 2009. 208 с.

23. Ольшанский Д. в. Психология терроризма. - СПб.: Питер Принт, 2002 . - 288 с.

24. Панфілова, Ю. М. Міжнародно-правовий механізм протидії проявам актів насильства у водах Світового океану : монографія / за наук. ред. Г. О. Анцелевича. Одеса : Фенікс, 2012. 216 с.

25. Саматов О. Глобализация и борьба с международным терроризмом // Современное право. - № 10 - 2004. - с.24-25.

26. Скулиш Є. д. Полняття транснаціональної організованої злочинності та її співвідношення з тероризмом / Є. д. Скулиш, В. о. Глушков // Право і суспільство*. - 2012. - № 2. С. 190-194.

27. Социально-правовые аспекты терроризма: Монография / Под ред. С. в. Кивалова, В. н. Дрёмина. - Одесса: Феникс, 2003. - 232 с.

28. Юрченко А. ф. Організаційні та правові заходи протидії тероризму та організованій злочинності // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ №1. - 2004. - С.277-285.

 Тема 7. Самостійна робота | VOCABULARY

Програма навчальної дисципліни для 5 курсу (магістри) ІПС зі с\к | Тема 1. Самост. робота | Теми 3 та 4. Самостійна робота |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати