На головну

Комп'ютерні технології та комп'ютерні системи

  1. II-3.3. Системи управління запасами і умови їх застосовності
  2. II. Про додаванні врівноваженою системи сил
  3. II. Партійні системи та їх типи.

Комп'ютерні технології в даний час можна класифікувати за рядом ознак, зокрема: способом реалізації в інформаційній системі, ступенем охоплення завдань управління, класами реалізованих технологічних операцій, типом призначеного для користувача інтерфейсу, варіантами використання мережі ЕОМ, що обслуговує предметну область.

Розглянемо, що таке комп'ютерні системи і як вони пов'язані з комп'ютерними технологіями.

Управління - найважливіша функція, без якої немислима цілеспрямована діяльність будь-якої соціально-економічної, організаційно-виробничої системи (підприємства, організації, території).

Систему, що реалізує функції управління, називають системою управління. Найважливішими функціями, реалізованими цією системою, є прогнозування, планування, облік, аналіз, контроль і регулювання.

Управління пов'язане з обміном інформацією між компонентами системи, а також системи з навколишнім середовищем. У процесі управління одержують відомості про стан системи в кожен момент часу, про досягнення (або не досягненні) заданої мети з тим, щоб впливати на систему і забезпечити виконання управлінських рішень.

Таким чином, будь-якій системі управління економічним об'єктом відповідає своя комп'ютерна система, яка називається економічною інформаційною системою.

Економічна інформаційна система - це сукупність внутрішніх і зовнішніх потоків прямого і зворотнього інформаційного зв'язку економічного об'єкта, методів, засобів, фахівців, що беруть участь в процесі обробки інформації і виробленні управлінських рішень. Класифікація комп'ютерних технологій наведена в табл. 4.1.

Таблиця 4.1

 КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ  За способом реалізації в ІС  традиційні
 Нові інформаційні технології
 За ступенем охоплення завдань управління  Електронна обробка даних
 Автоматизація функцій управління
 Підтримка прийняття рішень
 Електронний офіс
 експертна підтримка
 По класу реалізованих технологічних операцій  Робота з текстовим редактором
 Робота з табличним процесором
 Робота з СУБД
 Робота з графічними об'єктами
 Мультимедійні системи
 гіпертекстові системи
   За типом призначеного для користувача інтерфейсу  пакетні
 діалогові
 Мережеві
 За способом побудови мережі  локальні
 багаторівневі
 розподілені
 За які обслуговує предметних областях  Бухгалтерський облік
 Банківська діяльність
 податкова діяльність
 Страхова діяльність
 інші

Таким чином, комп'ютерна система може бути визначена з технічної точки зору як набір взаємопов'язаних компонентів, які збирають, обробляють, запасають і розподіляють інформацію, щоб підтримати прийняття рішень і управління в організації. На додаток до підтримки прийняття рішень, координації і управління комп'ютерні системи можуть також допомагати менеджерам, проводити аналіз проблеми, роблять видимими комплексні об'єкти й створюють нові вироби.

Всі види інформації, необхідної для управління на підприємстві, являють собою інформаційну систему. Система управління і система інформації на будь-якому рівні управління утворює єдине ціле. Управління без інформації неможливе.

Існують формальні й неформальні організаційні комп'ютерні інформаційні системи. Формальні системи опираються на прийняті й упорядковані дані і процедури збору, зберігання, виготовлення, розповсюдження і використання цих даних.

Неформальні інформаційні системи (типу пліток) засновані на неявних угодах і неписаних правилах поведінки. Немає ніяких правил, що є інформацією або як вона буде накопичуватися і оброблятися. Такі системи необхідні для життя організації. До інформаційних технологій вони мають досить віддалене відношення.

З позиції ділового бачення інформаційна система являє собою організаційні та управлінські рішення, засновані на інформаційних технологіях, у відповідь на виклик, що посилає навколишнім середовищем. Розглянемо це вираз, тому що воно підкреслює організаційну сторону і природу керуючих інформаційних систем. Розуміти інформаційні системи - це не означає бути грамотним у використанні комп'ютерів, менеджер повинен більш широко розуміти сутність організації, управління і технологій інформаційних систем і їх можливість забезпечити рішення проблем у діловому навколишньому середовищі.

З ростом технічної сили ІТ комп'ютери почали не просто полегшувати роботу людини, а дозволяють виконувати те, що без ІТ було неможливим. У зв'язку з тим, що менеджеру доводиться приймати рішення в умовах великої невизначеності й ризику, нові можливості інформаційних систем дуже швидко починають знаходити застосування в бізнесі.

Говорячи про «нові» можливості ІС в менеджменті, більш справедливо називати деякі з них новими тільки для нас. Наприклад, системи підтримки прийняття рішень вже більше двох десятиліть використовуються в розвинених країнах, але поки ще не набули широкого поширення в нашій країні.

Розглянемо взаємозв'язку між організаціями та інформаційними системами. В організаціях є різні рівні управління, для яких потрібні свої типи інформаційних систем. У свою чергу, співвідношення ролей менеджерів і комп'ютерів в прийнятті рішень також залежить від типів інформаційних систем.

Інформаційні системи та організації мають взаємний вплив один на одного. З одного боку ІС повинні приєднатися до організації, щоб забезпечити необхідною інформацією важливі групи усередині організації. У той же час організація повинна усвідомлювати і відкривати себе впливам інформаційних систем, щоб отримати вигоду з нових технологій.

Взаємодія між інформаційними технологіями та організаціями дуже комплексно і піддається впливу великої кількості факторів, включаючи структуру організації, стандартну техніку експлуатації, політику, культуру, навколишнє середовище та рішення управління. Менеджери повинні усвідомлювати, що інформаційні системи можуть помітно змінювати життя в організації. Вони не в змозі успішно проектувати нові системи або управляти існуючими системами без розуміння організації. Менеджери вирішують, які системи будуть побудовані, що вони будуть робити, як вони будуть виконані і т.д. проте іноді ці результати - чиста випадковість і можуть бути удачі і невдачі.

Розглянемо вплив інформаційних систем на організацію, а також вплив організацій на інформаційні системи, оскільки ми досліджуємо технології, які організації вибирають, щоб обслужити свої ділові потреби.

Перед описом впливу інформаційних систем на організацію розглянемо різні елементи організацій. Організація - це стійка формальна соціальна структура, яка бере ресурси з навколишнього середовища і обробляє їх, щоб виробити продукцію. Технічне уявлення зосереджується на трьох елементах організації: капітал і робоча сила - первинні фактори виробництва, оточені зовнішнім середовищем. Організація перетворює їх в вироби і послуги за допомогою виробництва. Вироби і послуги використовуються навколишнім середовищем, яка поставляє додатковий капітал і робочу силу як входи в ланцюзі зворотного зв'язку. Організація більш стійка і довговічна, ніж неформальна група. Вона має внутрішні правила і процедури, повинна дотримуватися законів.

Більш реалістичне поведінкове уявлення організації - те, що вона є сукупністю прав, привілеїв, зобов'язань і відповідальностей, які ретельно збалансувалися за якийсь час за допомогою конфліктів і вирішення протиріч.

формальна організація


структура

ієрархія

Відділ праці

 Ресурси Ролі, методи Вихід на

 зовнішньої зовнішню

 середовища Процеси середу

Права / обов'язки

Привілеї / відповідальність

вартість

нормативи

люди

Мал. 4.1. Поведінковий уявлення організації

Технічні і поведінкові уявлення організацій несуперечливі (рис.4.1). Технічне уявлення повідомляє нам, як тисячі фірм у конкурентних ринках об'єднують капітал, робочу силу та інформаційні технології, в той час як поведінкова модель дозволяє бачити, як ця технологія впливає на внутрішню роботу організації. Сьогодні інформаційні системи допомагають створювати і поширювати знання і інформацію в організації через нові системи роботи знання, додатки, що забезпечують компаніям доступ до даних і систем комунікацій, що зв'язують розгалужене підприємство по всьому світу. Організації тепер життєво залежать від систем і не можуть пережити навіть випадкову їх аварію.

Організації створюють інформаційні системи, щоб стати більш ефективними і зберігати гроші. Інформаційні системи можуть бути джерелом конкурентоспроможного переваги.

З економічної точки зору комп'ютерні технології систем можуть розглядатися як засоби виробництва, які можуть вільно замінювати робочу силу. Так як вартість комп'ютерних технологій падає, вони заміняють робочу силу, яка історично має зростаючу вартість. Інша фінансова вплив комп'ютерних технологій полягає у внутрішніх витратах управління. Відповідно до теорії організації фірми залежать від витрат організацій, вартості контролюючих і керівних службовців. Оскільки розміри фірми ростуть, витрати організації підвищуються, тому що власники повинні витрачати все більше зусиль на контроль за службовцями. Комп'ютерні технології, зменшуючи витрати на придбання та аналіз інформації, дають можливість організаціям знижувати витрати фірми, тому що з їх допомогою менеджерам простіше спостерігати за великим числом службовців.

Комп'ютерні системи можуть стати потужними інструментами для створення більш конкурентноздатних і ефективних організацій. Комп'ютерні технології можуть використовуватися, щоб перепроектувати організації, трансформуючи їх структуру, область дії, засоби повідомлення і механізми управління роботою, трудовими процесами, виробами і послугами. Наведемо деякі з головних можливостей перетворення організацій, які зробили доступними інформаційні технології.

В даний час стало можливим організувати глобальну роботу в окремих робочих місцях. Комп'ютерні технології, такі, як електронна пошта, Інтернет і відеоконференції, створюють хорошу координацію географічно розсіяних співробітників в різних країнах і регіонах. Спільна бригадна робота через тисячі кілометрів стала реальністю, оскільки проектувальники можуть працювати над проектом нового виробу разом, навіть якщо вони розташовані на різних континентах.

Комп'ютерні системи з мережевою структурою дають можливість компаніям координувати їх географічно розподілені підрозділи як віртуальні корпорації (або віртуальні організації), іноді звані організаціями з мережевою структурою. Віртуальні організації використовують мережі, щоб зв'язати людей, майно і ідеї, поєднуючи з постачальниками і клієнтами, щоб створювати і розподіляти нові вироби і послуги без обмеження традиційними організаційними межами або фізичним розташуванням. Одна компанія може користуватися можливостями іншої компанії без фізичного з'єднання з нею. Наприклад, одна компанія могла б відповідати за конструкцію виробу, інша за збірку і виробництво і третя за адміністрацію і продажу.

Сучасна технологія передачі даних надала багатьом організаціям роботу більш гнучкими способами, підвищуючи здатності цих організацій реагувати на зміни в ринку. Комп'ютерні системи можуть надавати великим і маленьким організаціям додаткову гнучкість, щоб подолати деякі обмеження, що випливають з їх розмірів. Маленькі організації можуть використовувати комп'ютерні системи, щоб придбати частину сил і можливостей великих організацій. Вони можуть координувати дії типу виконання замовлень або спостереження за інвентарем, маючи невеликий кадровий склад клерків і менеджерів. Великі організації можуть використовувати комп'ютерні технології, щоб досягти частини маневреності та чутливості маленьких організацій.

Комп'ютерні технології реорганізують процес управління, забезпечуючи потужні нові можливості допомоги менеджерам у стратегії, плануванні та управлінні. Наприклад, стало можливо отримувати інформацію для менеджерів щодо організаційного виконання аж до рівня певних виробів з будь-якої організації в будь-який час. Нова інтенсивність інформації робить можливими точне планування, передбачення і контроль. Розподіляючи інформацію через електронні мережі, новий менеджер може ефективно зв'язуватися з тисячами службовців і навіть управляти великими цільовими групами.Критерії оптимізації інформаційних технологій | Види комп'ютерних систем в організації

Класифікація комп'ютерних технологій | Комп'ютерна технологія експертних систем | ІНСТРУМЕНТАРІЙ КОМП'ЮТЕРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ | Проблеми і перспективи використання КТ | Методологія використання КТ | Економічні закони розвитку КТ | Небезпеки і складності при використанні КТ | Поняття економічної інформаційної системи (ЕІС) | Етапи розробки технологічних процесів | Параметри технологічних процесів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати