На головну

Класифікація комп'ютерних технологій

  1. I. 2. Класифікація промислових виробництв
  2. V2: Тема 1.2 Класифікація кісток. Кость як орган. Загальна синдесмології. Стадії розвитку кісток, види окостеніння. Хребетний стовп.
  3. V2: Тема 1.2 Класифікація кісток. Кость як орган. Загальна синдесмології. Стадії розвитку кісток, види окостеніння. Хребетний стовп.
  4. Абразивні матеріали, їх класифікація, порівняльна характеристика. Склад, властивості. Призначення. Застосування. сполучні речовини
  5. Аналіз виховних технологій, їх сильні і слабкі сторони.
  6. Арифметичні основи інформаційних технологій

Для того щоб правильно зрозуміти, оцінити, грамотно розробити і використовувати комп'ютерні технології в різних сферах життя суспільства необхідна їх попередня класифікація.

Класифікація комп'ютерних технологій залежить від критерію класифікації. Як критерій може виступати показник або сукупність ознак, що впливають на вибір тієї чи іншої інформаційної технології. Прикладом такого критерію може служити користувальницький інтерфейс (сукупність прийомів взаємодії з комп'ютером), що реалізується операційною системою. У свою чергу, операційні системи здійснюють командний інтерфейс.

Командний - припускає видачу на екран запрошення для введення команди: WIMP - (Window-вікно, Image-зображення, Menu-меню, Pointer-покажчик); Silk - (Speech-мова, Image-зображення, Language-мова, Knowledge-знання). В даному інтерфейсі при відтворенні мовної команди відбувається перехід від одних пошукових зображень до інших, згідно семантичним зв'язкам.

Операційні системи поділяються на однопрограмні, багатопрограмні і розраховані на багато користувачів.

однопрограмні - Sкр, МS DОS і ін. Вони підтримують пакетний і діалоговий режими обробки інформації.

багатопрограмні - UNIХ, DОS 7.0, ОS / 2, Windows; дозволяють поєднувати діалогову і пакетну технології обробки інформації.

розраховані на багато користувачів - (Мережеві операційні системи) - Internet, Novell, Oracle, Netware і ін. Здійснюють віддалену обробку в мережах, а також діалогову і пакетну технології на робочому місці.

Перераховані форми комп'ютерних технологій широко використовуються в даний час в економічних інформаційних системах (ЕІС). Комп'ютерні технології класифікуються за типом інформації (рис.2.2).

Комп'ютерна технологія обробки даних призначена для вирішення добре структурованих задач, по яких є необхідні вхідні дані і відомі алгоритми та інші стандартні процедури їх обробки. Ця технологія застосовується на рівні операційної (виконавчої) діяльності персоналу невисокої кваліфікації з метою автоматизації деяких рутинних, постійно повторюваних операцій управлінської праці.


Мал. 2.2. Класифікація КТ по ??типу інформації

Впровадження комп'ютерних технологій і систем на цьому рівні істотно підвищить продуктивність праці персоналу, звільнить його від рутинних операцій, можливо, навіть призведе до необхідності скорочення чисельності працівників.

На рівні операційної діяльності вирішуються такі завдання:

- Обробка даних про операції, які здійснює фірма;

- Створення періодичних контрольних звітів про стан справ у фірмі;

- Отримання відповідей на всілякі поточні запити й оформлення їх у вигляді паперових документів або звітів.

Прикладом може послужити щоденний звіт про надходження і видачу готівки коштів банком, що формується з метою контролю балансу готівки, або ж запит до бази даних по кадрах, який дозволить отримати дані про вимоги, що висуваються до кандидатів на певну посаду.

Існує кілька особливостей, пов'язаних з обробкою даних, що відрізняють цю технологію від усіх інших:

- Виконання необхідних фірмі задач по обробці даних. Від кожної фірми закон вимагає наявності та збереження даних про свою діяльність, які можна використовувати як засіб забезпечення і підтримки контролю на фірмі. Тому в будь-якій фірмі обов'язково повинна бути інформаційна система обробки даних і розроблена відповідна комп'ютерна технологія;

- Рішення тільки добре структурованих задач, для яких можна розробити алгоритм виконання стандартних процедур обробки.

Існуючі стандарти визначають типові процедури опрацювання даних і регламентують їхнє дотримання організаціями усіх видів:

- Виконання основного обсягу робіт в автоматичному режимі з мінімальною участю людини;

- Використання деталізованих даних. Записи про діяльність фірми мають детальний (докладний) характер, що допускає проведення ревізій. У процесі ревізії діяльність фірми перевіряється хронологічно від початку періоду до його кінця і від кінця до початку;

- Акцент на хронологію подій;

- Вимога мінімальної допомоги у вирішенні проблем з боку спеціалістів інших рівнів.

Збереження даних. Багато дані на рівні операційної діяльності необхідно зберігати для подальшого використання або тут же, або на іншому рівні. Для їх зберігання створюються бази даних.

Створення звітів (документів). В інформаційній технології обробки даних необхідно створювати документи для керівництва і працівників фірми, а також для зовнішніх партнерів. При цьому документи можуть створюватися як за запитом або в зв'язку з проведеною фірмою операцією, так і періодично наприкінці кожного місяця, кварталу або року.

2.3.1. Комп'ютерна технологія управління

Характеристика і призначення.Метою комп'ютерної технології керування є задоволення інформаційних потреб усіх без винятку співробітників фірми, що мають справу спрінятіем рішень. Вона може бути корисна на будь-якому рівні управління. Ця технологія орієнтована на роботу в середовищі інформаційної системи керування і використовується при більш поганій структурованості розв'язуваних задач, якщо їх сравніватьсзадачамі, які розв'язуються за допомогою інформаційної технології обробки даних.

Інформаційна технологія керування ідеально підходить для задоволення подібних інформаційних потреб працівників різноманітних функціональних підсистем (підрозділів) або рівнів керування фірмою. Поставляється нею, містить відомості про минуле, дійсне і ймовірне майбутнє фірми. Ця інформація має вигляд регулярних або спеціальних управлінських звітів.

Для прийняття рішень на рівні управлінського контролю інформація повинна бути подана в агрегованому вигляді так, щоб проглядалися тенденції зміни даних, причини відхилень і можливі рішення. На цьому етапі розв'язуються такі задачі опрацювання даних:

- Оцінка планованого стану об'єкта управління;

- Оцінка відхилень від планованого стану;

- Виявлення причин відхилень;

- Аналіз можливих рішень і дій.

Інформаційна технологія керування спрямована на створення різноманітних видів звітів:

регулярнізвіти створюються відповідно до встановленого графіка, що визначає час їхнього створення, наприклад - місячний аналіз продажів компанії.

спеціальні звіти створюються за вимогою керівників, або коли в компанії проізошлочто щось незаплановане. І ті, і інші види звітів можуть мати форму підсумкових, порівняльних і надзвичайних звітів.

В підсумкових звітах дані об'єднані в окремі групи, відсортовані і подані у вигляді проміжних і остаточних результатів по окремих полях.

порівняльні звіти містять дані, отримані з різних джерел або класифіковані по різноманітних ознаках і використовуються для порівняння.

Надзвичайні звіти містять дані виняткового (надзвичайного) характеру.

Використання звітів для підтримки керування є особливо ефективним при реалізації так званого керування поотклоненіям. Управління поотклоненіям передбачає, що головним змістом одержуваних спеціалістом даних повинні бути відхилення стану господарської діяльності фірми від деяких встановлених стандартів (наприклад, від її запланованого стану). При використанні на фірмі принципів керування по відхиленнях до звітів, які створюються пред'являються наступні вимоги:

- Звіт необхідно створювати тільки тоді, коли відхилення відбулося;

- Відомості в звіті повинні бути відсортовані за значенням критичного для даного відхилення показника;

- Усі відхилення бажано показати разом, щоб спеціаліст міг уловити існуючий між ними зв'язок;

- В звіті необхідно показати, кількісне відхилення від норми.

Основні компоненти.Вхідна інформація надходить із систем операційного рівня. Вихідна інформація формується у вигляді управлінських звітів в зручному для прийняття рішення вигляді. Вміст бази даних за допомогою відповідного програмного забезпечення перетворюється в періодичні і спеціальні звіти, що надходять до спеціалістів, які беруть участь в прийнятті рішень в організації. База даних, яка використовується для отримання зазначеної інформації, повинна складатися з двох елементів:

1) даних, що накопичуються на основі оцінки операцій, проведених фірмою;

2) планів, стандартів, бюджетів та інших нормативних документів, що визначають планований стан об'єкта керування (підрозділи фірми).

2.3.2. Комп'ютерна технологія підтримки прийняття рішень

Система управління інтерфейсом. Ефективність і гнучкість комп'ютерної технології багато в чому залежать від характеристик інтерфейсу системи підтримки прийняттярішень. Інтерфейс визначає: мову користувача; мова повідомлень комп'ютера, що організує діалог на екрані дисплея; знання користувача.

Мова користувача- Це ті дії, які користувач робить по відношенню до системи шляхом використання можливостей клавіатури, електронних олівців, що пишуть на екрані, джойстика, "миші", команд, що подаються голосом, і т.п. Найбільш простою формою мови користувача є створення форм вхідних і вихідних документів. Отримавши вхідну форму (документ), користувач заповнює його необхідними даними і вводить в комп'ютер. Система підтримки прийняття рішень робить необхідний аналіз і видає результати у вигляді вихідного документа встановленої форми.

Мова повідомлень - Це те, що користувач бачить на екрані дисплея (символи, графіка,колір), дані, отримані на принтері, звукові вихідні сигнали і т.п. Важливим показником ефективності інтерфейсу є обрана форма діалогу між користувачем і системою. В даний час найбільш поширеним є такі форми діалогу: запитання-відповідь режим, командний режим, режим меню, режим заповнення пропусків у виразах, запропонованих комп'ютером. Кожна форма, в залежності від типу завдання, особливостей користувача і прийнятого рішення, може мати свої переваги і недоліки. Довгий час єдиною реалізацією мови повідомлень був видрукуваний чи виведений на екран дисплея звіт або повідомлення. Тепер з'явилася нова можливість представлення вихідних даних - машинна графіка. Вона дає можливість створювати на екрані і папері кольорові графічні зображення в тривимірному вигляді. Використання машинної графіки, значно підвищує наочність і інтерпретацію вихідних даних, стає все більш популярним в інформаційній технології підтримки прийняття рішень.

знання користувача - це те, що користувач повинен знати, працюючи з системою. До них відносяться не тільки план дій, що знаходиться в голові у користувача, але і підручники, інструкції, довідкові дані, що видаються комп'ютером.

Удосконалення інтерфейсу системи підтримки прийняття рішень определяетсяуспехамі в розвитку кожного з трьох зазначених компонентів. Інтерфейс повинен мати такі можливості:

- Маніпулювати різними формами діалогу, змінюючи їх в процесі прийняття рішення щодо вибору користувача;

- Передавати дані системі різними способами;

- Отримувати дані від різних пристроїв системи в різному форматі;

- Гнучко підтримувати (надавати допомогу за запитом, підказувати) знання користувача.ПОНЯТТЯ КОМП'ЮТЕРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ (КТ) | Комп'ютерна технологія експертних систем

Розвиток обчислювальної техніки і комп'ютерних | Комп'ютерні технології в економічній діяльності | БЛОК № 1 | Тенденції розвитку комп'ютерних технологій | Інформатизація в розвитку суспільства | | Етапи розвитку комп'ютерних технологій | ІНСТРУМЕНТАРІЙ КОМП'ЮТЕРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ | Проблеми і перспективи використання КТ | Методологія використання КТ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати