Головна

ПОНЯТТЯ КОМП'ЮТЕРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ (КТ)

  1. I. Поняття і типи політичних партій.
  2. I. Поняття про заставу.
  3. I. Поняття політичного лідерства.
  4. I. Поняття політичної влади.
  5. I. Поняття, походження та ознаки держави.
  6. II. Поняття і види еліти.
  7. III. ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ

 2.1. Основні поняття і визначення

Неодмінною умовою підвищення ефективності управлінської праці є оптимальна комп'ютерна технологія, що володіє гнучкістю, мобільністю і адаптивністю до зовнішніх впливів. Комп'ютерна технологія передбачає вміння грамотно працювати з інформацією та обчислювальною технікою.

Комп'ютерна технологія - поєднання процедур, що реалізують функції збору, отримання, накопичення, зберігання, обробки, аналізу і передачі інформації в організаційній структурі з використанням засобів обчислювальної техніки або, іншими словами, сукупність процесів циркуляції і переробки інформації та опис цих процесів.

На вибір того чи іншого способу обробки даних в ЕІС впливає дуже багато чинників, пов'язаних як з самим об'єктом управління, так і керуючою системою. Кількість можливих варіантів побудови технологічного процесу обробки даних виявляється досить значним. Тому з метою полегшення вивчення і проектування цих процесів доцільно виділяти деякі класи процесів. При цьому істотний вплив на класифікацію надають можливі режими обробки даних в обчислювальних системах (ВС). Доцільно виділяти режими роботи і режими експлуатації обчислювальних систем. Режими експлуатації багато в чому пов'язані з підвищенням ефективності роботи користувачів. Режими роботи в основному визначають ефективність роботи ВС.

Ефективність роботи ВС часто характеризується її продуктивністю. Великий вплив на продуктивність надає можливість суміщення в системі роботи пристроїв введення-виведення і центрального процесора. Таку можливість забезпечує використання в системі багатопрограмного режиму роботи. Наявність декількох процесорів також впливає на підвищення продуктивності. Такий режим роботи системи іменується багатопроцесорним.

Корисно розглянути і деякі режими експлуатації обчислювальної системи. До них відноситься режим пакетної обробки (оff-linе). Для даного режиму характерно мінімальне втручання оператора, висока ефективність роботи ВС, але великі витрати часу на очікування результату. Прискорення видачі результату можливо з використанням режиму роботи системи, званого паралельної обробкою або квантуванням часу для пакетної обробки, тобто кожній прикладній програмі з групи виділяється квант часу, після закінчення якого керування передається наступній програмі. Це дозволяє отримати результати по коротких програм до закінчення обробки всього пакету.

Ще більше збільшує швидкість відповіді системи користувачеві можливість безпосереднього доступу, здійснюваного в оперативному режимі обробки (on-line). При багатопрограмному режимі роботи ЕОМ з використанням квантування часу і режиму безпосереднього доступу виходить режим, іменований поділом часу (time-sharing). Значна частина інформації підлягає переробці, зберігання, передачі, збору, доведення до користувачів, інша частина інформації надходить ззовні або виробляється всередині виробництва. Тобто можна говорити про процеси циркуляції і переробці інформації (інформаційних процесах).

2.2. Складові комп'ютерних технологій

Використовувані у виробничій сфері такі технологічні поняття, як норма, норматив, технологічний процес, технологічна операція і т.п., можуть застосовуватися і в комп'ютерній технології. Перш ніж разрабативатьеті поняття в будь-який технології, в тому числі і вінформаційної, завжди следуетначінать з визначення мети. Потім варто спробувати провести структурування всіх передбачуваних дій, що призводять до наміченої мети, і вибрати необхідний програмний інструментарій.

Необхідно розуміти, що освоєння комп'ютерної технології і подальше її використання повинні бути зведені до того, що потрібно спочатку добре оволодіти набором елементарних операцій, кількість яких обмежена. З цього обмеженого числа елементарних операцій у різних комбінаціях складається дія, а з дій, такжевразних комбінаціях, складаються операції, що визначають той або інший технологічний етап. Сукупність технологічних етапів утворює технологічний процес (технологію). Для реалізації етапів технологічного процесу можуть використовуватися різні програмні середовища.

Комп'ютерна технологія, як і будь-яка інша, повинна відповідати таким вимогам:

- Забезпечувати високу ступінь розчленування всього процесу обробки інформації на етапи (фази), операції, дії;

- Включати весь набір елементів, необхідних для досягнення постав ленній мети;

- Мати регулярний характер. Етапи, дії, операції технологічного процесу можуть бути стандартизовані й уніфіковані, що дозволить більш ефективно здійснювати цілеспрямоване управління ін-інформаційними процесами.

Комп'ютерна технологія базується і залежить від технічного, програмного, інформаційного, методичного та організаційного забезпечення.

Технічне забезпечення - це персональний комп'ютер, оргтехніка, лінії зв'язку, обладнання мереж. Вид інформаційної технології, що залежить від технічної оснащеності (ручний, автоматизований, віддалений) впливає на збір, обробку та передачу інформації.

Розвиток обчислювальної техніки не стоїть на місці. Стаючи більш потужними, персональні комп'ютери одночасно стають менш дорогими і, отже, доступними для широкого кола користувачів. Комп'ютери оснащуються вбудованими комунікаційними можливостями. Швидкісними модемами, великими обсягами пам'яті, сканерами, пристроями розпізнавання голосу і рукописного тексту.

Програмне забезпечення, яке перебуває в прямій залежності від технічного та інформаційного забезпечення, реалізує функції накопичення, обробки, аналізу, зберігання, інтерфейсу з комп'ютером.

Організаційне та методичне забезпечення являють собою комплекс заходів, спрямованих на функціонування комп'ютера і програмного забезпечення для отримання бажаного результату.

Основними властивостями інформаційної технології є:

1. доцільність - Головна мета реалізації інформаційної технології полягає в підвищенні ефективності виробництва на базі використання сучасних ЕОМ, розподіленої переробки інформації, розподілених баз даних, різних інформаційних обчислювальних мереж (ІТТ) шляхом забезпечення циркуляції і переробки інформації.

2. Компоненти і структура:функціональні компоненти - це конкретний зміст процесів циркуляції і переробки інформації; структура інформаційної технології (рис.2.1).


Мал. 2.1. Структура комп'ютерної технології

Структура комп'ютерної технології - це внутрішня організація, що представляє собою взаємозв'язку складових її компонентів, об'єднаних в дві великі групи: опорну технологію і базу знань.

Моделі предметної області - сукупність описів, що забезпечують взаєморозуміння між користувачами: спеціалістами підприємства і розробниками.

Опорна технологія - сукупність апаратних засобів автоматизації, системного та інструментального програмного забезпечення, на основі яких реалізуються підсистеми зберігання і переробки інформації.

База знань являє собою сукупність знань, що зберігаються в пам'яті ЕОМ. Бази знань можна розділити на Інтенсіональні (тобто знання про щось "взагалі") і екстенсіональності, (тобто знання про щось "конкретно"). У інтенсіональні базі зберігаються оболонки, а в екстенсіональной зберігаються оболонки із запам'ятовуванням, які звуться баз даних. Іншими словами, база знань являє відображення предметної області. Вона включає в себе базу даних (директивна інформація - планові завдання, науково-технічна інформація, обліково-виробнича інформація, допоміжна інформація, що відображають режими роботи підрозділів підприємств.).

Системні та інструментальні засоби:

1. Апаратні засоби.

2. Системне ПО (ОС, СУБД).

3. Інструментальне ПЗ (алгоритмічні мови, системи програмування, мови специфікацій, технологія програмування).

4. Комплектація вузлів зберігання і переробки інформації.

Взаємодія з зовнішнім середовищем - взаємодія комп'ютерної технології з об'єктами управління, взаємодіючими підприємствами і системами, наукою, промисловістю програмних і технічних засобів автоматизації.

3. Цілісність - Інформаційна технологія є цілісною системою, здатною вирішувати завдання, не властиві жодному з її компонентів.

Реалізація в часі - забезпечення динамічності розвитку інформаційної технології, її модифікація, зміна структури, включення нових компонентів.Етапи розвитку комп'ютерних технологій | Класифікація комп'ютерних технологій

Розвиток обчислювальної техніки і комп'ютерних | Комп'ютерні технології в економічній діяльності | БЛОК № 1 | Тенденції розвитку комп'ютерних технологій | Інформатизація в розвитку суспільства | | Комп'ютерна технологія експертних систем | ІНСТРУМЕНТАРІЙ КОМП'ЮТЕРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ | Проблеми і перспективи використання КТ | Методологія використання КТ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати