Головна

Комп'ютерні технології в економічній діяльності

  1. I 4. Відповідальність за порушення законодавства про охорону, і використання континентального шельфу, виключної економічної зони, морського середовища та їх ресурсів
  2. III. ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
  3. Аксіоми небезпеки в діяльності людини
  4. Актуальні соціальні проблеми жінок і технології соціальної допомоги
  5. Аналіз найважливіших тенденцій в області маркетингової діяльності;
  6. Аналіз діяльності виробничих систем

підприємства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

6.1. Інформаційні технології, використовувані для забезпечення

економічної діяльності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86

6.2. Склад і призначення прикладного програмного забезпечення

обчислювальної техніки, яка використовується для підтримки

економічної діяльності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 6.3. Системи обробки фінансово-економічної інформації. . . . . . . . .89

6.4. Системи управління базами даних. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

6.5. Особисті інформаційні системи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91

6.6. Системи підготовки презентацій. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

6.7. Системи управління проектами. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94

6.8. Експертні системи та системи підтримки прийняття

рішень. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

7. Основи Internet-бізнесу.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96

7.1. Маркетинг в Internet ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .96

7.2. ІНТЕРНЕТ-маркетинг, особливості та відмінності від

традиційного маркетингу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98

7.3. Спосіб отримання інформації споживачами. . . . . . . . . . . . . .103

7.4. Інтерактивність. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105

8. Захист інформації. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

8.1. Загрози безпеці інформації, що обробляється

на ПК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

8.2. Загрози безпеці інформації. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115

8.3. Несанкціонований доступ до мереж і мережевих

ресурсів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

9. Комп'ютерні технології в педагогічній діяльності. . .124

9.1. Навчальні функції комп'ютера. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126

9.2. Комп'ютерні підручники. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

9.3. Дистанційне навчання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129

9.3.1. Форми дистанційного навчання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130

9.3.2. Психолого-педагогічні питання організації

дистанційної освіти. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

10. Рейтингова система оцінки знань. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136

Тести для самоконтролю до блоку № 2.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 139

екзаменаційні питання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .141

Відповіді на питання тестування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Рекомендований бібліографічний список. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

 Про скільки нам відкриттів дивних

 готує просвіти дух,

 і досвід - син помилок важких,

 і геній - парадоксів друг.

А. С. Пушкін

 Вступ

Сучасний період розвитку цивілізованого суспільства характеризує процес інформатизації.

Вивчення дисципліни «Комп'ютерні технології» - досить захоплююче заняття, але одержуване при цьому задоволення час від часу затьмарюється тим, що цей процес нагадує спробу пливе в океані досягти горизонту. І навіть це порівняння буде неповним, якщо не враховувати, що горизонт в океані видаляється зі швидкістю плавця, а горизонти інформатики розсуваються з такою швидкістю, що мимоволі виникає крамольне бажання трохи пригальмувати науково-технічний прогрес саме в цій галузі науки і техніки. Прогрес, звичайно, радує, але безупинна гонка не сприяє якісних знань.

Зростаюча роль комп'ютерних технологій у всіх сферах сучасного життя привела до того, що вміння працювати на комп'ютері є необхідним атрибутом професійної діяльності будь-якого фахівця і багато в чому визначає рівень його затребуваності в суспільстві, а культура спілкування з комп'ютером стає частиною загальної культури людини. Дисципліна «Комп'ютерні технології в інноваційній та педагогічної діяльності» готує студента до вирішення практичних завдань в умовах інформаційного суспільства, вчить користуватися засобами комп'ютерної техніки та технології, створює основу для формування і розвитку здібностей до аналітичного, формально-логічного мислення, що дуже важливо для фахівців всіх спеціальностей.

Освіта сьогодні вимагає нового мислення, орієнтованого на якісно нові умови життєдіяльності людини. Суспільству потрібні фахівці, які виступають носіями творчого начала. Комп'ютер може розглядатися в якості штучного інтелекту, що доповнює і розвиває людський інтелект і тим самим розкриває нові можливості з точки зору особистості. Сподіваючись на комп'ютер, не слід забувати, що в основі будь-якої системи освіти спочатку лежить принцип самостійної, самоорганізується діяльності.

Індустрія ЕОМ - нова і найбільш динамічна галузь промисловості. Річний обсяг продукції цієї порівняно молодої галузі оцінюється мільярдами рублів, а її вплив на ефективність розвитку практично всіх галузей народного господарства країни стає все більш помітним. В останні десятиліття XX ст. для значної частини трудящих самих різних галузей народного господарства (вчені і фахівці, службовці, співробітники керівної ланки державного апарату) основним предметом праці стає інформація. Одночасно відбуваються суттєві якісні зміни в характері професійно виконуваної роботи і тих людей, для яких основним предметом праці є матеріальні об'єкти. Засоби обчислювальної техніки виявляються в цих умовах одним з основних чинників зростання продуктивності праці, як в сфері управління, так і в сфері матеріального виробництва. Озброїти людину принципово новими знаряддями виробництва, що підсилюють його можливості по обробці інформації, - найважливіша техніко-економічне завдання, яка вимагає прискореного розвитку індустрії ЕОМ. При цьому виникають нові ще не усталені в науковій літературі поняття: «інформаційна економіка», «інформаційні ресурси» і т. Д.

інформатизація суспільства - Це глобальний соціальний процес, особливість якого полягає в тому, що домінуючим видом діяльності в сфері суспільного виробництва є збір, накопичення, продукування, обробка, зберігання, передача і використання інформації, здійснювані на основі сучасних засобів мікропроцесорної та обчислювальної техніки, а також на базі різноманітних засобів інформаційного обміну. Інформатизація суспільства забезпечує:

- Активне використання постійно розширюється інтелектуального потенціалу суспільства, сконцентрованого в друкованому фонді, і наукової, виробничої та інших видах діяльності його членів,

- Інтеграцію інформаційних технологій з науковими, виробничими, ініційовану розвиток всіх сфер суспільного виробництва, інтелектуалізацію трудової діяльності;

- Високий рівень інформаційного обслуговування, доступність будь-якого члена суспільства до джерел достовірної інформації, візуалізацію представленої інформації, істотність використовуваних даних.

Сучасна економіка немислима без інформації. Тисячі підприємств, мільйони платників податків, трильйони рублів, біржові котирування, реєстри акціонерів - всі ці інформаційні потоки необхідно оцінити, обробити, зробити необхідні висновки, прийняти правильне рішення.

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування наступних компетенцій:

здатність вибрати метод дослідження, модифікувати існуючі та розробляти нові методи, виходячи із завдань конкретного дослідження (ОК-5);

здатність уявити результат науково-дослідної роботи у вигляді звіту, реферату, наукової статті, оформленої відповідно до наявних вимог, з використанням відповідних інструментальних засобів обробки та подання інформації (ОК-6);

здатність розробити план і програму організації інноваційної діяльності науково-виробничого підрозділу, здійснювати техніко-економічне обґрунтування інноваційних проектів і програм (ПК-5);

здатність виконувати аналіз результатів наукового експерименту з використанням відповідних методів та інструментів обробки (ПК-7);

здатність уявити (опублікувати) результат наукового дослідження на конференції або в друкованому виданні, в тому числі іноземною мовою (ПК-8).

 Розвиток обчислювальної техніки і комп'ютерних | БЛОК № 1

Тенденції розвитку комп'ютерних технологій | Інформатизація в розвитку суспільства | | Етапи розвитку комп'ютерних технологій | ПОНЯТТЯ КОМП'ЮТЕРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ (КТ) | Класифікація комп'ютерних технологій | Комп'ютерна технологія експертних систем | ІНСТРУМЕНТАРІЙ КОМП'ЮТЕРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ | Проблеми і перспективи використання КТ | Методологія використання КТ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати