На головну

Перелік рекомендованої літератури

  1. Аналіз наукової літератури з теми
  2. Вибір теми, підбір та вивчення літератури
  3. Вибірковий перелік професійних захворювань
  4. Вступ. Роль української літератури воєнних літ.
  5. Група, санітарна характеристика і перелік виробничих процесів
  6. ЗОШИТ-КОНСПЕКТ З МУЗИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  7. Зразок оформлення літератури

1 Костерев Ф. М., Кушнырев В. И. Теоретические основы теплотехники. - М.: Энергия, 1978. -

360 с.

2 Чернов А. В. и др. Основы гидравлики и теплотехники. - М.: Энергия, 1975. - 416 с.

3 Лариков Н. Н. Общая теплотехника. - М.: Стройиздат, 1966. - 446 с.

4 Кузовлев В. А. Техническая термодинамика и основы теплопередачи. /Под ред.

Л. Р. Стоцкого. - М.: Высшая школа, 1983. - 335 с.

5 Лабай В. Й. Тепломасообмін. - Львів: Тріада Плюс, 2004. - 260 с.

ВИКЛАДЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ

Лекція 1

Вступ

Наука, яка займається дослідженням методів використання хімічної енергії палива, вивченням законів перетворення цієї енергії в теплову і механічну, вивченням речовин, що беруть участь в цих перетвореннях (палива, води, продуктів згоряння палива - димових газів, водяної пара, повітря тощо), називається теплотехнікою (ТТ).

Теплотехніка

Термодинаміка (ТД) Теорія теплопередачі

(або теорія теплообміну)

Теоретичний розділ теплотехніки, в якому вивчаються закони перетворення і властивості теплової енергії, називається термодинамікою.

Теоретичний розділ теплотехніки, в якому займаються вивченням процесів безпосереднього використання теплоти, називається теорією теплопередачі.

Теплова енергія = теплота

Механічна енергія = робота

РОЗДІЛ 1 ТЕХНІЧНА ТЕРМОДИНАМІКАМета і задачі дисципліни. Структурні модулі | Тема 1.1 Термодинаміка та її метод. Основні параметри стану робочого тіла

Конспект лекцій | Поняття про термодинамічну систему, термодинамічний процес. Ідеальний та реальні гази. Закони ідеального газу. Рівняння стану ідеального газу | Середня та істинна теплоємності | Термодинамічні процеси, види. Алгоритм дослідження | Цикл Карно Тs- діаграмі | Тема 1.7 Реальні гази. Водяна пара | Процесів із вологим повітрям на діаграмі та їх розрахунок | Ненасиченим вологим повітрям. | Процесу теплопровідності. Закон Фур'є | Тепловіддача поміж стінкою і рідиною. Закон Ньютона - Ріхмана |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати