На головну

Мета і задачі дисципліни. Структурні модулі

  1. Анотація навчальних модулів
  2. Блакитні гетероструктурні напівпровідникові світлодіоди та лазери на базі GaN
  3. Відповіді на задачі і тести
  4. Двоїсті (спряжені) задачі лінійного програмування
  5. Ділове оцінювання персоналу підприємства: сутність, задачі, зміст і методологія
  6. Економічна система: сутність і структурні елементи.
  7. Завдання (задачі) для самопідготовки

Теплотехніка - наука, яка вивчає закономірності перетворення енергії. Вивчення теоретичних основ теплотехніки (технічної термодинаміки і теплопередачі) має за мету створення загальної бази для наступного засвоєння особливостей улаштування та роботи теплоенергетичних установок і систем. Вивченням останніх займаються спеціальні дисцип-ліни, котрі мають більш конкретний прикладний характер.

Завданням "Теплотехніки" є отримання знань про процеси, що відбуваються в теп-лових двигунах, компресорних машинах, сушильних та холодильних установках, про підвищення їх економічності і властивості робочих тіл.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

- основні параметри стану робочого тіла, визначення та одиниці вимірювання;

- закони і рівняння стану ідеального газу;

- види теплоємностей;

- термодинамічні процеси;

- перший і другий закони термодинаміки;

- властивості водяної пари і вологого повітря як робочих тіл і теплоносіїв;

- цикли паросилових установок;

- теплообмінні апарати;

- закономірності теплообміну між тілами;

повинні вміти:

- визначати параметри стану робочого тіла, газових сумішей при їх заданні різними

способами;

- застосовувати закони і рівняння стану ідеального газу при розв'язку задач;

- розраховувати різні види теплоємностей і визначати кількості теплоти при нагріванні

(охолодженні);

- аналітично розглядати термодинамічні процеси, досліджувати їх в термодинамічних

діаграмах;

- застосовувати графічний і табличний методи розрахунку процесів з водяною парою і

вологим повітрям;

- визначати теплові потоки, температури при передачі теплоти теплопровідністю,

конвекційним теплообміном, випромінюванням і теплопередачею.

Дисципліна "Теплотехніка" є базовою технічною дисципліною для вивчення усіх фахових і профілюючих дисциплін. Отримані студентами знання і вміння використовуються при вивченні дисциплін "Котельні установки і водопідготовка", "Гідравліка. Гідравлічні машини", "Опалення, вентиляція і кондиціювання повітря", "Теплотехнічне обладнання", "Теплопостачання" тощо.
Контролюючими заходами з дисципліни є усні опитування під час семінарських і практичних занять, включення питань курсу дисципліни, винесених на самостійну роботу, в модульні і підсумковий контроль.

 Конспект лекцій | Перелік рекомендованої літератури

Тема 1.1 Термодинаміка та її метод. Основні параметри стану робочого тіла | Поняття про термодинамічну систему, термодинамічний процес. Ідеальний та реальні гази. Закони ідеального газу. Рівняння стану ідеального газу | Середня та істинна теплоємності | Термодинамічні процеси, види. Алгоритм дослідження | Цикл Карно Тs- діаграмі | Тема 1.7 Реальні гази. Водяна пара | Процесів із вологим повітрям на діаграмі та їх розрахунок | Ненасиченим вологим повітрям. | Процесу теплопровідності. Закон Фур'є | Тепловіддача поміж стінкою і рідиною. Закон Ньютона - Ріхмана |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати