На головну

Конспект лекцій

  1. Вивчення та конспектування джерел з обраної теми
  2. Видання конспекту лекцій з дисципліни «Облік міжнародних операцій» передбачено для студентів спеціальності 08.03050301 «Міжнародна економіка» усіх форм навчання.
  3. Вирощування селекційного матеріалу
  4. Добір в селекційному процесі
  5. ЗАВДАННЯ НА ЗАКРІПЛЕННЯ ЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ
  6. ЗАВДАННЯ НА ЗАКРІПЛЕННЯ ЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ
  7. ЗАВДАННЯ НА ЗАКРІПЛЕННЯ ЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ ГІДРОЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОЛЕДЖ

ЗАПОРІЗЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ІНЖЕНЕРНОЇ АКАДЕМІЇ

Конспект лекцій

з дисципліни "Теплотехніка"

для студентів другого курсу вищих навчальних закладів

І рівня акредитації зі спеціальності 5.05060103

"Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування

і систем теплопостачання"

Розглянуто і затверджено

на засіданні ПЦК

спец. 5.05060103

Протокол № ___ від ______2013 р.

Голова ПЦК____ (Потапова А. О.)

Запоріжжя

2012 р.

Конспект лекцій з дисципліни "Теплотехніка" для студентів другого курсу вищих

навчальних закладів І рівня акредитації зі спеціальності 5.05060103 "Монтаж і

обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання".

/Укл. А. О. Потапова. - Запоріжжя, 2013 р. - 44 с.

Укладач: Потапова А. О. - викладач спецдисциплін спец. 5.05060103,

викладач-методист

Зміст

Вступ ........................................................................................................................................................ 4

1 ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА ........................................................................................ 5

1.1 Мета і задачі дисципліни. Структурні модулі ........................................................... 5

1.2 Перелік рекомендованої літератури .......................................................................... 5

2 ВИКЛАДЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ ...................................................... 6

Лекція 1 Вступ ......................................................................................................................................... 6

РОЗДІЛ 1 ТЕХНІЧНА ТЕРМОДИНАМІКА.................................................. . 6

Тема 1.1 Термодинаміка та її метод. Основні параметри стану робочого тіла.........6

Технічна термодинаміка, предмет і метод. Поняття «робоче тіло». Основні

параметри стану робочого тіла ...................................................................... 6

Лекція 2 Тема 1.2 Поняття про термодинамічні процеси. Закони ідеального газу.

Суміші ідеальних газів..................................................................... 10

Поняття про термодинамічний процес, термодинамічну систему. Ідеальний та реальні

гази. Закони ідеального газу. Рівняння стану ідеального газу ................................ 10

Лекція 3 Тема 1.3 Теплоємність. Визначення кількості теплоти .................................... 13

Поняття про теплоємність, її види. Ізобарна та ізохорна теплоємності. Середня

та істинна теплоємності ............................................................................... 13

Лекція 4 Тема 1.4 Перший закон термодинаміки. Ентальпія ......................................... 15

Перший закон термодинаміки, формулювання та аналітичний вираз ..................... 15

Тема 1.5 Термодинамічні процеси ............................................................... 15

Термодинамічні процеси, види. Алгоритм дослідження ................................................. 15

Лекція 5 Тема 1.6 Другий закон термодинаміки. Ентропія. Тs- діаграма ......................... 20

Другий закон термодинаміки, сутність та основні формулювання. Ентропія. Тs-

діаграма. Аналітичне дослідження і графічне зображення термодинамічних

процесів в Тs- діаграмі. Цикл Карно в Тs - діаграмі ............................................ 20

Лекція 6 Тема 1.7 Реальні гази. Водяна пара ............................................................... 24

Водяна пара. Основні поняття і визначення. Процес пароутворення в Рv - діаграмі.

Таблиці термодинамічних властивостей води і водяної пари. Визначення

термодинамічних параметрів води і водяної пари ........................... ................... 24

Лекція 7 Тема 1.8 Вологе повітря ............................................................................. 29

Вологе повітря. Абсолютна і відносна вологості повітря. Характеристики вологого

вологого повітря. Іd- діаграма. Графічне зображення термодинамічних процесів із

вологим повітрям на Іd- діаграмі та їх розрахунок ............................................ 29

РОЗДІЛ 2 ОСНОВИ ТЕОРІЇ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ ........................................... 34

Лекція 8 Тема 2.1 Теплопровідність .................................................................................................. 34

Предмет і задачі теорії теплообміну. Види переносу теплоти. Основні положення

теорії теплообміну. Стислі відомості про механізм процесу теплопровідності.

Закон Фур'є .............................................................................................. 34

Лекція 9 Тема 2.2 Конвекційний теплообмін ........................ ..................................... 38

Основні положення конвекційного теплообміну. Види конвекції. Тепловіддача поміж

стінкою і рідиною. Закон Ньютона - Ріхмана ......................................................... 38

Лекція 10 Тема 2.3 Теплообмін випромінюванням ....................................................... 41

Природа теплового випромінювання. Основні поняття і визначення. Поглинальна,

відбивна і пропускна здібності тіл ................................................................ 41

Лекція 11 Тема 2.4 Теплопередача..................................................................................................... 43

Теплопередача - складний теплообмін ........................................................... 43

Вступ

Мета написання конспекту лекцій з дисципліни "Теплотехніка" для студентів другого курсу спеціальності 5.05060103 "Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання" Запорізького гідроенергетичного коледжу Запорізької державної інженерної академії є надання допомоги з опрацювання теоретичного матеріалу через наявність великої кількості підручників. Конспект лекцій є стислим, але достатнім і повним викладенням матеріалу згідно вимог до знань і вмінь у відповідності до освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) освітньо-професійної програми (ОПП) молодшого спеціаліста - техніка-теплотехніка.

Конспект лекцій є допомогою при підготовці до:

- практичних і лабораторних занять;

- семінарських занять;

- модульних контрольних робіт;

- комплексної контрольної роботи (ККР);

- екзамену.Лекция. Цифровые системы коммутации | Мета і задачі дисципліни. Структурні модулі

Перелік рекомендованої літератури | Тема 1.1 Термодинаміка та її метод. Основні параметри стану робочого тіла | Поняття про термодинамічну систему, термодинамічний процес. Ідеальний та реальні гази. Закони ідеального газу. Рівняння стану ідеального газу | Середня та істинна теплоємності | Термодинамічні процеси, види. Алгоритм дослідження | Цикл Карно Тs- діаграмі | Тема 1.7 Реальні гази. Водяна пара | Процесів із вологим повітрям на діаграмі та їх розрахунок | Ненасиченим вологим повітрям. | Процесу теплопровідності. Закон Фур'є |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати