Головна

ВСТУП

  1. I. Вступ
  2. I. Вступ
  3. I. ВСТУП
  4. I. Вступ.
  5. I. Вступ.
  6. I. Вступ.
  7. I. Вступ.

Чеховської Б. Я., Ошовський В. В.

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ

по курсу

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЕОМ

В ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

для студентів спеціальностей

7.091604, 7.091605, 7.091606, 7.070801, 7091611

Частина 2

Затверджено методичною комісією

і розглянуто на засіданні кафедри ХТТ

(Протокол № 5 від 29 січня 1999 року)

Донецьк 1999р.


УДК 662.7 (021)

Лабораторний практикум з курсу "Моделювання і застосування ЕОМ в хімічній технології", Частина 2 (для студентів спеціальностей 2504,2508,2513) / Укладачі: Чеховської Б. Я., Ошовський В. В.- Донецьк: ДонДТУ, 1999. - 35с.

Описано методи оптимізації хіміко-технологічних процесів для знаходження найкращих умов роботи технологічних процесів.

Дано поняття параметра оптимізації і правила вибору факторів, що впливають і області їх існування. Наведено алгоритми обробки експериментальних даних з метою руху до екстремуму.

укладачі:

Чеховської Б. Я., доц.

Ошовський В. В., ас.

Технічна підтримка студентів:

Капітонов В. Є., гр. ХТ-94б

Кремньов Д. Г., гр. ХТ-94б

Бажутін Ю. В., гр. ОС-94

Відп. за випуск:

Збиковський Е. І., доц


ВСТУП

Удосконалення виробничих процесів та застосування ЕОМ для дослідження і управління технологічними процесами є одним з найбільш важливих напрямків технічного прогресу, будучи ефективним засобом підвищення продуктивності праці на сучасних промислових підприємствах. Всемірне впровадження комплексної механізації і автоматизації сприяє підвищенню технічної озброєності та продуктивності праці. Тому при підготовці фахівців у вищих навчальних закладах в даний час велика увага приділяється вивченню основ моделювання та методів оптимізації технологічних процесів.

Розвиток комп'ютеризації хімічної промисловості пов'язано зі зростаючою інтенсифікацією технологічних процесів і зростанням виробництв, ускладненням технологічних схем, пред'явленням підвищених вимог до отримуваних продуктів.

Процес в хімічній технології зараз багато в чому залежить від все більш широкого застосування обчислювальної техніки, починаючи з наукових досліджень, проектування і закінчуючи управлінням технологічними процесами. Не випадково підвищення комп'ютерної грамотності фахівців всіх рівнів стало загальної державної і політичної завданням.

Відповідно до вимог, що висуваються впровадженням обчислювальної техніки, у вищій школі запроваджено новий курс "Моделювання та застосування ЕОМ в хімічній технології" для всіх хіміко-технологічних спеціальностей.

Основними завданнями цього курсу є:

- Ознайомлення студентів з можливостями використання засобів обчислювальної техніки для вирішення завдань хімічної технології: моделювання, оптимізації та управління виробничими процесами;

- Навчання студентів навичкам коректної постановки задач хімічної технології для вирішення на ЕОМ, реалізації на них обчислювальних алгоритмів і отримання фізично обґрунтованих результатів розрахунку;

- Придбання навичок розробки алгоритмів, реалізуючи відповідні математичні моделі;

- Навчання студентів методології складання та налагодження нескладних програм розрахунку хіміко-технологічних процесів.

Дані методичні вказівки розраховані на застосування ПЕОМ з використанням мови програмування PASCAL. Описи робіт складені таким чином, що деталізація опису алгоритмів зменшується до кінця методичних вказівок.

Людина має кінцевою швидкістю сприйняття обмеженого обсягу інформації; йому потрібен якийсь час на її обдумування, прийняття рішення і виконання відповідних заходів. Дія людини відрізняються суб'єктивністю. Оператор повинен безперервно стежити за процесом з максимальною швидкістю оцінювати поточну обстановку та в разі необхідності приймати рішення з метою підтримки заданого режиму, що надзвичайно складно, а іноді й неможливо. Тому в даний час експлуатація процесів хімічної технології краща із застосуванням ЕОМ (АСУ ТП).

У процесі створення АСУ ТП доцільно передбачити модулі для визначення оптимальних режимів роботи. У зв'язку з цим необхідно вміти за допомогою різних методів оптимізації виробляти такі значення технологічних параметрів, при яких параметр оптимізації набуває екстремальне значення. Для цієї мети в методичному посібнику описані лабораторні роботи, що дозволяють придбати навички пошуку екстремумів для різних об'єктів.

Лабораторні роботи підібрані з розрахунком ознайомлення майбутнього фахівця з сучасними методами оптимізації технологічних процесів хімічної промисловості. Виконання даного практикуму доповнює знання, отримані з лекційного курсу, дає можливість набути навичок роботи на ЕОМ.

Загальний порядок виконання лабораторних робіт.

Для виконання роботи студенту необхідно завчасно ознайомитися з методикою проведення роботи, вивчити особливості програмування для даного методу оптимізації, підготувати робочу програму на мові PASCAL. Студент допускається до виконання лабораторної роботи після попередньої перевірки викладачем його теоретичної підготовки до даної роботи.

По кожній лабораторній роботі студент представляє викладачеві звіт, причому виконання подальшої роботи дозволяється після здачі звіту за попередньою.
TURBO PASCAL 7.0 | ЛАБАРОТОРНИЕ РОБОТИ

Лабораторна робота № 2 | Лабораторна робота № 3 | Лабораторна робота № 4 | Лабораторна робота № 5. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати