Головна

Навчальні видання

  1. Видання вісника здійснюється за підтримки Фонду Чарльза Стюарта Мотта
  2. Видання конспекту лекцій з дисципліни «Облік міжнародних операцій» передбачено для студентів спеціальності 08.03050301 «Міжнародна економіка» усіх форм навчання.
  3. Вищі навчальні заклади та студентство.
  4. Довідкові видання як форма фактографічної продукції
  5. Літературно-художні видання
  6. Навчальні завдання

Це особливий вид видань, створений у відповідній формі і покликаний допомогти широкому загалу конкретного користувача (учня, студента, аспіранта, викладача) в оволодінні ним конкретним навчальним предметом. Зовнішньою ознакою навчального видання є зазначення на його вихідних даних рекомендаційного грифа відповідного освітнього міністерства, відомства, навчального чи наукового закладу, а також проходження визначеного порядку рецензування. Навчальні видання мають кілька підвидів із чітко обумовленими характеристиками й вимогами, які важливо розрізняти під час підготовки рукопису до друку:

· навчальна програма (визначає зміст, мету, завдання, обсяг, порядок вивчення і викладання певної навчальної дисципліни, містить перелік основних модулів, списки рекомендованої літератури тощо);

· підручник (містить систематизований виклад дисципліни в повному обсязі, що відповідає програмі та офіційно затверджений як такий);

· навчальний посібник (частково доповнює або замінює підручник та офіційно затверджений як такий);

· навчальний наочний посібник (здебільшого адресується вчителеві, містить образотворчі матеріали, що сприяють кращому викладанню чи вихованню);

· навчально-методичний посібник (містить методику викладання навчальної дисципліни чи методику виховання);

· хрестоматія (подана в скорочену варіанті збірка літературно-художніх, історичних та інших творів, які вивчаються за програмою);

· методичні рекомендації або вказівки (містять роз'яснення з певної теми та визначають методику виконання окремих завдань чи певного виду робіт);

· курс лекцій (повний виклад тем навчальної дисципліни, яка вивчається в навчальному закладі);

· конспект лекцій (стислий виклад курсу лекцій чи окремих розділів навчальної дисципліни);

· практикум (сукупність завдань практичного характеру або вправ з матеріалу навчальної дисципліни, які сприяють засвоєнню набутих знань, умінь і навичок);

· робочий зошит (містить особливий дидактичний матеріал, що сприяє самостійній роботі учня);

· самовчитель (виклад матеріалу, який здатний засвоїти учень чи студент самостійно без допомоги викладача);

· буквар (перший підручник для навчання грамотності).

 Наукові та науково-популярні видання | Рекламні видання

Випускні дані | ЛЕКЦІЯ № 16 | | | | Типові структури видавництв | ЛЕКЦІЯ № 18 | | В основу поділу різних видів друків на окремі групи, в яких це спільне переважатиме, візьмемо суттєві, типові або видові ознаки. Згрупуємо їх за такими критеріями. | |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати