На головну

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

  1. АНАТОМІЯ. КУРС ЛЕКЦІЙ.
  2. ВСТУП ДО КУРСУ ЛЕКЦІЙ
  3. Вивчення та конспектування джерел з обраної тими
  4. Видання конспекту лекцій з дисципліни «Облік міжнародніх операцій» предусмотрена для студентів спеціальності 08.03050301 «Міжнародна економіка» усіх форм навчання.
  5. Візуальне супроводження лекцій
  6. Зошит-КОНСПЕКТ З Музичної ЛІТЕРАТУРИ
  7. Вивчити конспект лекції по темі.

Федеральне агентство зв'язку

Державна освітня установа вищої професійної освіти

Поволзький державний університет телекомунікацій та

інформатики

Кафедра Економічні та інформаційні системи

(Найменування кафедри)

"ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри _____ЕІС_________

найменування кафедри

_______________________Маслов О. Н.

підпис Прізвище І. О.

«_31__ »_______08______2011 Р

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Інженерна і комп'ютерна графіка

(Найменування навчальної дисципліни)

за спеціальністю: 210700 інфокомунікаційні технології та

системи зв'язку

(Найменування спеціальності підготовки)

Лектор: Кордонська І. Б.

Обговорено на засіданні кафедри

«_31_ »_______08_______2011 Р

Протокол № ___1_____

Самара 2011

Навчальний посібник призначений для студентів денного і заочного навчання телекомунікаційних напрямків і спеціальностей 2107000 для вивчення курсу «Інженерна та комп'ютерна графіка» і відповідає державним стандартам освіти.

Навчальний посібник являє собою короткий курс лекцій, що містить необхідний матеріал по нарисної геометрії та інженерної графіки. Весь матеріал по нарисної геометрії представлений в алгорітмізірованних вигляді. Наведено класифікації метричних і позиційних задач з алгоритмами рішення. Матеріал з інженерної графіки охоплює тільки теоретичні питання виконання креслень деталей. В кінці кожного розділу наведені питання для самоконтролю учнів, в тому числі і практичні завдання.

зміст

Вступ................................................. ............................. 5

1 Основи інженерної графіки. 5

1.1 Основні розділи інженерної графіки. 5

1.2 Властивості проектування. 6

1.3 Способи отримання оборотного креслення. 7

1.4 Приєднання системи координат до системи площин проекцій. 11

Питання для самоконтролю: 12

2 Завдання основних елементів на кресленні. 13

2.1 Визначник основних геометричних елементів і фігур. 13

2.2 Пряма. Завдання прямій лінії на кресленні. 13

2.3 Завдання площині на кресленні. 13

2.4 Класифікація прямих і площин. 14

2.5 Взаємне розміщення прямих. 18

2.6 Взаємне розміщення прямих і площин. 19

3 Завдання поверхонь на кресленні. 22

3.1 Загальні поняття. 22

3.2 Призматична поверхню. 23

3.3 Пірамідальна поверхню. 23

3.4 Поверхня обертання. 25

3.5 Циліндрична поверхня. 25

3.6 Конічна поверхня. 26

3.7 Сфера. 27

Питання для самоконтролю: 29

4 Перетворення креслення. 30

4.1 Спосіб заміни площин проекцій. 30

4.2 Основні завдання, які вирішуються заміною площин проекцій. 32

4.3 Спосіб обертання. 35

Питання для самоконтролю: 37

5 Метричні задачі. 37

6 Позиційні завдання. 43

6.1 Класифікація позиційних задач. 43

6.2 Взаємне перетинання двох площин (1 група позиційних задач) 44

6.3 Взаємне перетинання прямої і площини або поверхні (2 група позиційних задач) 46

6.4 Взаємне перетинання площини і поверхні (3 група позиційний. Завдань) 48

6.5 Взаємне перетинання поверхонь (4 група позиційних задач) 52

Питання для самоконтролю: 56

7 Види, розрізи, перерізи. 57

Питання для самоконтролю: 60

8 Правила нанесення розмірів на кресленнях. 61

8.1 Загальні положення. 61

8.2 Розмірні і виносні лінії. Розмірні числа. 62

8.3 Умовні знаки і спрощене нанесення розмірів. 65

Питання для самоконтролю: 69

9. Шорсткість поверхні і її позначення на кресленнях. 70

9.1 Основні положення, терміни та визначення. 70

9.2 Параметри шорсткості поверхні. 71

9.3 Рекомендації щодо вибору параметрів шорсткості на навчальних кресленнях і ескізах деталей. 71

9.4 Позначення шорсткості поверхні на кресленнях. 72

Питання для самоконтролю: 74

10. Комп'ютерна графіка .............................................. ................... 77

10.1Інтерактівная машинна графіка ........................................... 77

10.2 Засоби роботи з комп'ютерною графікою .............................. 77

10.3 Стандарт машинної графіки GKS (ГКС, ЯГС) ........................... 78

10.4 Растрова графіка ............................................... ............... 78

10.5 Векторна графіка ............................................... .............. 80

10.6 Колір в машинній графіці ............................................. ........ 82

10.7 Роздільна здатність ............................................... ..... 83

10.8 Перетворення форматів графічних файлів ....................... 87

Питання для самоконтролю ............................................... ................ 89

Джерела інформації ............................................. 90
 Вступ

Інженерна графіка - дисципліна, необхідна для підготовки інженерів усіх спеціальностей, навчає методам зображення предметів і загальними правилами креслення. Для інженера вивчення цих питань є не самоціллю, а засобом проектування, а так само розробки і виконання конструкторської документації, в тому числі із застосуванням автоматизації.

Розвиток апаратних і програмних засобів обчислювальної техніки привело до того, що при спілкуванні з ЕОМ основним носієм інформації стає зображення. Машинна графіка знаходить найширше застосування в різних галузях науки і техніки, економіки та управління, в промисловості і в навчальному процесі.

Поряд з поліпшенням сприйняття інформації машинна графіка дозволяє моделювати на екрані дисплея досліджувані процеси і явища, а також створювані технологічні процеси і об'єкти.

В даний час розроблено досить багато спеціалізованих програмних графічних пакетів, за допомогою яких можливе створення зображень - малюнків і креслень. Для оволодіння ними, крім знання основ програмування і використання ЕОМ, необхідно володіння апаратом інженерної графіки.

Мета цього курсу - дати навички використання сучасних комп'ютерних графічних засобів на базі ознайомлення з основами інженерної графіки.

1 Основи інженерної графікисписок художніх текстів | Основні розділи інженерної графіки

властивості проектування | Способи отримання оборотного креслення | Будь-які три променя, що виходять з однієї точки і лежать в одній площині проекцій можна прийняти за проекції заданої системи координат з рівними масштабними одиницями на них. | Відношення довжини проекції аксонометричного одиничного вектора до його натуральної довжині називається коефіцієнтом спотворення по відповідній осі. | Приєднання системи координат до системи площин проекцій | Завдання площині на кресленні | Прямі та площини перпендикулярні площинах проекцій -проецірующіе прямі або площині. | Щоб прямі в просторі були паралельні, необхідно і достатньо, щоб відповідні проекції прямих були паралельні (або збігалися). | Взаємне розміщення прямих і площин | Поверхня утворена переміщенням прямої лінії називається лінійчатої. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати