Головна

ІІІ. Якість надання медичних послуг

  1. Аналіз фінансових результатів від реалізації продукції, робіт і послуг
  2. Аутстафінг, аутсорсінг (послуги), лізинг персоналу (для ¯плинності, особливо в кризу).
  3. Будь-яка діяльність пов'язана з виробництвом, розподілом, споживанням матеріальних не матеріальних цінностей, наданням та використанням послуг називається господарською діяльністю
  4. Визначення продуктивності праці та трудомісткості виготовлення продукції (робіт, послуг) на підприємстві
  5. ВЛІ, які виникли внаслідок медичних маніпуляцій
  6. Далі детально обумовлюється оплата послуг гравця. Вказуються видатки, які клуб компенсує гравцеві під час гри на виїзді.
  7. Доступність послуг психіатрів для усього населення, незалежно від соціального статусу.

Функціонування системи, яка забезпечує наступність у наданні медичної допомоги жінкам та новонародженим, залежить від адекватного фінансування. Відсутність механізмів стабільного фінансового забезпечення охорони здоров'я не дозволять домогтися покращання показників здоров'я матерів та дітей.

Частка загальних витрат на охорону здоров'я від ВВП протягом 13 років незалежної України в основному коливалася в межах 3,3-3,5%, що значно нижче, ніж у близьких західних сусідів - Польщі, Угорщині, Литві, Латвії, Чехії та Естонії, де цей показник впритул наблизився до середньоєвропейського і коливається в межах 5,5-7,8%. Недостатнє матеріально-технічне забезпечення закладів охорони здоров'я, які надають послуги з репродуктивного здоров'я гальмує впровадження сучасних технологій акушерської діяльності. Більшість родопомічних закладів не готові надати ефективну медичну допомогу недоношеним дітям. Для надання якісної медичної допомоги необхідно забезпечення закладів охорони здоров'я необхідним обладнанням, засобами медичного призначення і ліками, організація дієвих схем направлення до спеціалістів і транспортного забезпечення (для надання медичної допомоги), а також якісне управління в поєднанні із організаційно-методичною підтримкою.

Нерозв'язані проблеми у підготовці спеціалістів у сфері репродуктивного здоров'я, як з питань профілактики, так і надання медичних послуг мають значення у поліпшення показників репродуктивного здоров'я. Недостатня взаємодія та співробітництво між представниками різних професій та на міждисциплінарному рівні, відставання сучасних навчальних програми в рамках до- та післядипломної освіти від принципів сучасної медицини, недостатнє виділення годин для питань планування сім'ї. Надання медичної допомоги з питань репродуктивного здоров'я потребує впровадження інтегрованого підходу.

Значно обмежені можливості фахівців галузі охорони здоров'я України використовувати інформацію стосовно доказової медицини та стандартизації, оскільки в Україні немає загальнодоступного ресурсного центру доказової медицини. Недостатнім є як ресурсне забезпечення процесу надання медичної допомоги, так і відсутність досвіду роботи медперсоналу з медичними стандартами. Розроблені стандарти та протоколи в сфері репродуктивного здоров'я на основі науково-доказової медицини потребують матеріальних можливостей закладів охорони здоров'я для реформування та реорганізації, а також мобілізації зусиль щодо перепідготовки спеціалістів з питань сучасних перинатальних технологій. Приклад впровадження сучасних акушерських технологій в пілотних областях вказує на їх ефективність: зниження рівня ускладнених пологів, операцій кесаревого розтину, покращання показників здоров'я матерів та дітей.

Надважливою передумовою народження здорової дитини є те, що дитина повинна народитись бажаною і в оптимальні для сім'ї строки. Існуюча в Україні система планування сім'ї потребує суттєвого удосконалення, особливо в сільських регіонах, як в технологічному, так і в організаційному аспекті. Забезпечення населення методами та засобами попередження небажаної вагітності - це, перш за все, основа репродуктивного здоров'я, а також суттєві інвестиції в економіку країни. В умовах відсутності системи обов'язкового державного медичного страхування фінансові витрати на пацієнтку значною мірою покриваються за рахунок сім'ї. Видатки ж на засоби попередження небажаної вагітності вдвічі менші: на аборти та лікування ускладнень - 1900,9 млн. грн., на засоби планування сім'ї - 994, 9 млн. грн.

Результати дослідження свідчать про значні негативні економічні наслідки штучного переривання вагітності і вимагають активних та ефективних дій на всіх рівнях виконавчої влади щодо реалізації політики планування сім'ї та збереження репродуктивного здоров'я жіночого населення.

Народження здорової дитини в значній мірі залежить від якості надання медичної допомоги. На сьогодні якість надання акушерсько-гінекологічної допомоги потребує покращання, оскільки ще мають місце неефективність антенатального догляду, поліпрагмазія у веденні вагітності та пологів, не завжди медична допомога надається на основі принципів науково доказової медицини та сучасних низькозатратних технологій. Наявні також проблеми у питаннях забезпечення рівної доступності до консультативно-медичної допомоги у підлітків на всіх рівнях (як у сім'ї, так у і державних закладах), які надають зазначені послуги з метою збереження здоров'я молодого покоління українського населення.

Питання для самоконтролю

1. Що таке народжуваність?

2. Яка система показників використовується для характеристики народжуваності?

3. У чому сенс поняття плідності?

4. Що розуміють під стерильністю та які її види вирізняють?

5. Який сумарний коефіцієнт народжуваності згідно класифікації ООН є «зоною безпеки» щодо природного приросту населення?

6. У чому сутність поняття фертильності?

7. Що таке фактори народжуваності та які їх види існують?

8. Чим характеризуються геодемографічні фактори народжуваності?

9. Чим характеризуються об'єктивні фактори народжуваності?

10. Чим характеризуються суб'єктивні фактори народжуваності?

11. Які виділяють причини зменшення рівня народжуваності?

12. Яку систему соціальних показників розробила Організація економічного співробітництва і розвитку?

13. Які головні показники рівня життя населення?

14. Що є головною проблемою геодемографії в Україні?

15. Що є головною причиною, яка обмежує сьогодні дітонародження в українських сім'ях?

16. Які демографічні проблеми з дітонародженням створює процес урбанізації?

17. Яким чином професійна зайнятість жінок справляє вплив на рівень народжуваності?

18. Чим вирізняються коефіцієнти народжуваності у розвинених країнах?

19. Чим вирізняються коефіцієнти народжуваності у країнах, що розвиваються?

20. У чому сутність демографічної революції?

21. Що таке демографічний перехід?

22. Які вирізняють фази демографічного переходу?

23. Чим характеризується демографічний вибух?

24. Кого і чому розуміють під «Генерацією Х»?

25. Що таке свідома бездітність і у чому причини її появи?

26. Які види державної допомоги сім'ям з дітьми застосовуються у світі?

27. Що розуміється під репродуктивною поведінкою?

28. Якої точки зору на репродуктивну поведінку дотримуються прибічники нормативного підходу?

29. Якої точки зору на репродуктивну поведінку дотримуються прибічники емпіричного підходу?

30. Які індекси народжуваності застосовуються у межах емпіричного підходу?

31. Що таке інтергенетичний інтервал?

32. Що виступає зовнішніми і внутрішніми стимулами певної репродуктивної поведінки?

33. Що слугує основними зовнішніми індикаторами репродуктивних установок?

34. Як визначається поняття репродуктивного здоров'я?

35. Які існують основні проблемні питання репродуктивного здоров'я?

36. Які показники є невід'ємними складовими покращання показника народжуваності?

 ІІ. Умови формування стану репродуктивного здоров'я населення | Демографічне поняття смертності. Середнє очікування протяжності життя.

Причини деградації земель в різних регіонах світу | Тенденції відтворення населення у світі. Демографічне старіння населення. | Які ж перебудови визначають успіх руху від відсталості до прогресу? | Співвідношення найважливіших показників якості життя в країнах різного типу, на кінець ХХ - початок ХХІ століття | Демографічне поняття народжуваності. Фактори та показники народжуваності. | Фактори народжуваності також можна поділити на | Загальний коефіцієнт народжуваності у 1985 - 2000-х pp. | Репродуктивна поведінка: поняття та структура. Дослідження репродуктивного населення. | Проблеми репродуктивної поведінки в Україні. | І. Соціально-економічні складові |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати