Головна

Шкільне методичне об'єднання як основна структура управління роботою освітньої організації на сучасному етапі

  1. I. Бюрократичні структури управління
  2. I. Структура і оформлення ділових листів
  3. II-3.3. Системи управління запасами і умови їх застосовності
  4. II-3.4.3. Багатопродуктової статична модель управління запасами з обмеженнями на ємність складу
  5. II-3.4.4. Однопродуктовая динамічна модель управління запасами
  6. II. Адаптивні (органічні) структури управління
  7. II. Принципи формування, функції та повноваження робочих груп очного (на базі освітньої організації), заочного муніципального та заочного регіонального етапів Конкурсу

Шкільне методичне об'єднання (ШМО) вчителів - одна з найважливіших структур, необхідна для якісного управління роботою школи. До завдань методоб'єднання входить вивчення нормативної та методичної документації з питань освіти, оперативне вирішення навчально-виховних і методичних питань, організація моніторингу якості освіти, робота з педагогічними кадрами.

Як правило, в школі функціонує кілька методичних об'єднань, які забезпечують планомірну методичну роботу з учителями, спрямовану на вдосконалення змісту освіти і включає різні види предметної діяльності. Таким чином, на практиці реалізовується принцип педагогічної підтримки в діяльності кожного члена колективу.

У компетенції ШМО - вибір системи проміжної атестації учнів, визначення критеріїв оцінок, підбір атестаційного матеріалу для процедури підсумкового контролю в перекладних класах, підготовка до зовнішнього тестування. Керівники методоб'єднань спільно з заступниками директора з навчально-виховної роботи розробляють систему взаємовідвідування уроків з метою підвищення теоретичного рівня і педагогічної майстерності вчителів, організовують заходи, спрямовані на надання допомоги молодим фахівцям в оволодінні педагогічною майстерністю

В умовах модернізації освіти одним із пріоритетних напрямків в роботі ШМО стала передпрофільне підготовка учнів. Цьому сприяє впровадження особистісно орієнтованих методів навчання, а також активна співпраця вчителів-предметників, класних керівників, батьків і шкільного психолога.

Протягом останнього десятиліття йде активне формування нової педагогічної культури, а значить, потрібно і оновлення змісту, методів і форм навчально-виховного процесу. Це оновлення неможливо без використання комп'ютерних засобів і інформаційних технологій, значно впливають на дидактичний процес і підвищують його ефективність. Керівники ШМО і адміністрація школи координують роботу по апробації і впровадженню інноваційних технологій. Поряд з цим необхідно приділяти увагу поповненню дидактичної бібліотеки, аналізу існуючих програм.

Важливий напрямок роботи ШМО - це визначення методичної теми і шляхів її реалізація. Практичним виходом роботи над обраною методичною темою шкільних ШМО можна вважати
 і організацію позанавчальної діяльності дітей, зокрема - підготовку і проведення конкурсів, колективних творчих справ, виставок, творчих звітів. З цієї точки зору особливе місце займає організація предметних тижнів - традиційний напрям в роботі ШМО. Заходи, проведені в рамках предметних тижнів, сприяють розвитку пізнавального інтересу школярів і допомагають реалізувати на практиці общедидактический принцип з'єднання навчання з вихованням, сприяють світоглядному, моральному і емоційно-естетичного виховання учнів.

Таким чином, ретельно продумана, добре організована робота шкільних методичних об'єднань дозволяє визначити оптимальний вибір реальних завдань і забезпечити єдність мети й целеосуществления, а значить, підвищити ефективність навчально-виховного процесу.

Коротко зміст роботи шкільних методичних об'єднань можна представити таким чином:

 1.  Проведення засідань ШМО.
 2.  Виконання нормативних документів, виконання рішень і рекомендацій ШМО.
 3.  Знайомство з передовим досвідом і впровадження його в діяльність вчителів ШМО.
 4.  Підготовка та проведення предметних тижнів.
 5.  Підготовка і проведення конференцій, семінарів, круглих столів та т. Д.
 6.  Проведення та підготовка учнів до олімпіад, наукових конференцій, інтелектуальним конкурсам і т. П.
 7.  Підготовка і проведення позакласних заходів з предметів ШМО.
 8.  Відвідування навчальних, факультативних, гурткових занять з предметів ШМО.
 9.  Робота по реалізації теми самоосвіти.

 

Шкільне методичне об'єднання вчителів, будучи основним структурним підрозділом методичної служби освітньої організації, здійснює проведення навчально-виховної, методичної, дослідно експериментальної
 і позакласної роботи, по одному або декількох суміжних предметів. ШМО вчителів у своїй діяльності дотримується Конвенції
 про права дитини, керується Конституцією РФ, указами Президента РФ, рішеннями Уряду РФ, законами України, Наказами міністерств і відомств суб'єктів РФ, органів управління освіти, статутом і локальними правовими актами школи, наказами
 і розпорядженнями директора.

Мета ШМО вчителів - сприяти зростанню професійної компетенції вчителів, їх творчого потенціалу, розвитку особистості, готової до постійного професійного зростання, соціальної
 і професійної мобільності.

Завдання ШМО вчителів:

-ознайомлення членів ШМО з науково-методичними ідеями;

-сприяння науково-методичного зростання вчителя, розвиток його творчої ініціативи, ключових предметних компетенцій: комунікативної, дидактичної і рефлексивної і ін.

- визначення шляхів оновлення змісту предметного освіти, форм і методів роботи вчителя на всіх рівнях освітньої моделі, з урахуванням сучасної парадигми освіти.

Зміст роботи ШМО вчителів визначається законодавчими актами в галузі освіти, ідеями розвитку національної моделі школи РФ, методичною темою школи, змістом інновацій в області психолого-педагогічної науки і викладанні навчальних предметів з урахуванням вимог, що пред'являються до різних рівнів предметної компетенції вчителів.

ШМО вчителів організовується за наявності не менше п'яти вчителів по одному предмету або по одній освітній галузі. До складу ШМО можуть входити вчителі суміжних дисциплін.

ШМО працює відповідно до затвердженого директором планом роботи школи, і будує свою роботу на принципах демократії, гласності, поваги і врахування інтересів усіх членів ШМО. Проводить свої засідання один раз на чверть (триместр).

Члени ШМО вчителів мають право:

- Аналізувати результати своєї роботи і роботи колег;

- вивчати і визначати потенційні можливості членів ШМО;

- розробляти і публікувати нові технології, форми
 і методи роботи;

- рекомендувати кандидатури вчителів, які заслуговують на різного заохочення;

- Висувати пропозиції про поліпшення навчального процесу в школі.

Члени ШМО вчителів зобов'язані:

-удосконалювати предметну педагогічну компетентність з урахуванням політики і тактики суспільної свідомості
 і сучасної парадигми освіти;

- брати участь і самостійно сприяти оновленню змісту форм і методів навчання іноземним мовам, реалізуючи принципи навчально-пізнавальної компетенції вчителя сучасної школи.

Керівник ШМО призначається і звільняється з посади директором ГО. Він повинен мати вищу педагогічну освіту і педагогічний стаж не менше 5 років. Керівник ШМО підпорядковується заступникам директора і директора школи.

Основні напрямки діяльності керівника ШМО є:

- Планування роботи ШМО на навчальний рік;

- Координація роботи вчителів зі складання робочих програм і виконання програмного матеріалу;

- Організація моніторингу якості професійної діяльності вчителів ШМО і створення інформаційного банку даних по вчителям - членам ШМО;

- Організація підвищення кваліфікації вчителів ШМО через постійно діючі форми навчання (тематичні консультації, навчальні семінари, практикуми і т. Д.)

- Проведення предметних олімпіад, тижнів. Конкурсів, участь в проектній та дослідницької діяльності учнів і вчителів;

- Вивчення інноваційних процесів в методиці викладання навчальних предметів та вироблення на їх основі рекомендацій для членів ШМО;

- Аналіз результатів освітньої діяльності з предметів;

- Організація роботи наставників з молодими фахівцями та малодосвідченими вчителями.

Керівник ШМО виконує такі посадові обов'язки:

- Складання, реалізація та координація плану роботи ШМО на навчальний рік;

- Створення і ведення банку даних вчителів (членів ШМО) за встановленою формою;

- Відвідування уроків та інших заходів, що проводяться вчителями - членами ШМО, їх аналіз і доведення результатів до відома вчителів ШМО;

- Відстеження своєчасної підготовки і проведення шкільного туру Всеукраїнської олімпіади школярів, конкурсів, узагальнення та аналіз результатів;

- Узагальнення інформаційно-аналітичних матеріалів з питань діяльності ШМО за підсумками навчального року (в травні-червні);

- Забезпечення методичного супроводу вчителів-членів ШМО в освоєнні інноваційних програм
 і технологій, технологій проведення загальношкільних заходів (олімпіад, конкурсів і т. д.), консультування з питань організації навчально-методичної роботи;

- Забезпечення своєчасності підвищення професійної майстерності і кваліфікації вчителів-членів ШМО на шкільному рівні та надання допомоги заступнику директора з НВР по підбору матеріалу і пропаганді професійного досвіду вчителів - членів ШМО;

- Участь в роботі Методичних нарад заступника директора з НВР та інформування про підсумки діяльності вчителів - членів ШМО.

Методична робота в школі на сучасному етапі набула особливої ??значущості. Від освітнього рівня, кваліфікації, професіоналізму вчителя залежить вирішення завдань, що стоять перед школою. Методичне об'єднання має великі можливості для підвищення професійного рівня і результатів праці вчителя.

Напрямки і форми роботи методичного об'єднання вчителів можуть бути найрізноманітнішими. Пропоновані матеріали допоможуть майбутньому голові ШМО в складанні плану і аналізу роботи, а також в оформленні документації, яку повинен мати керівник ШМО.

План роботи повинен мати такі розділи:

1. Завдання МО на новий навчальний рік.

2. Методична тема, над якою працює МО (постановка проблеми ШМО випливає з проблеми школи).

3. Програмно - методичний супровід предмета.

4. Знайомство вчителів з новими педагогічними технологіями.

5. Проведення відкритих уроків, творчих звітів.

6. Вивчення передового педагогічного досвіду вчителів.

7. Вивчення стану викладання вчителів і якості знань учнів.

8. Діагностика і моніторинг якості методичної роботи.

9. Видавнича діяльність.

10. Тематичне консультування членів методичного об'єднання.

11. Участь у розробці авторизованих, авторських програм, методичних рекомендацій.

12. Участь в районних заходах.

13. Графік або текстової варіант системи підвищення кваліфікації вчителів МО.

14.Самоосвіта вчителів (звіти вчителів по темі самоосвіти)

15. Засідання ШМО із зазначенням тематики.

16. Графіки взаємовідвідування уроків.

17. Графіки відкритих уроків.

18. Теорію і методику викладання предмета (виступи).

19. Огляд методичної та педагогічної літератури.

20. Вивчення нормативних документів.

21. Вивчення нових програм і підручників.

22. Розробку рекомендацій, пам'яток, наочних посібників.

23. Перевірку словників і зошитів.

24. Організацію наставництва в роботі з молодими фахівцями.

25. Підготовку екзаменаційного матеріалу.

26. Повідомлення вчителів, які відвідують предметні курси, семінари, консультації.

27. Позакласні заходи по предмету (предметні олімпіади, олімпіади, конкурси).

28. Матеріальна база кабінетів:

 кабінет  стан кабінету  план поповнення
     ТСО  методіческаялітература  дідактіческійматеріал

 Індивідуальні форми методичної роботи | Основні завдання ШМО

Здійснення державного контролю в сфері освіти | Що є відмінною рисою Стандарту? | Які вимоги до результатів навчаються встановлює Стандарт? | Що вивчається з використанням ІКТ? | Що таке позаурочна діяльність, які її особливості? | Коли освітні установи перейшли на новий Стандарт початкової освіти? | Основні документи, що визначають діяльність вчителя початкових класів | Організація методичної роботи в загальноосвітній школі (ретроспективний аналіз) | Педагогічна рада школи | Методичні наради, науково-практичні конференції, школи передового досвіду, проблемні семінари, постійно діючі семінари-практикуми, консультації |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати