Головна

Методичні наради, науково-практичні конференції, школи передового досвіду, проблемні семінари, постійно діючі семінари-практикуми, консультації

  1. I. Методичні вимоги до структури реферату та його змістом
  2. II. Методичні рекомендації щодо ВИВЧЕННЯ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ
  3. II. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи
  4. II. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи
  5. II. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи

Методичні наради педагогічних працівників - одна з найбільш поширених форм методичної роботи в школах, яка збереглися до сьогоднішнього дня. На методичних нарадах обговорювалися окремі проблеми педагогічного та методичного характеру, що мають значення для підвищення рівня навчально-виховної роботи, а також поточні методичні питання, які потребують термінового обговорення та вирішення. Методичні наради могли бути інформаційними, інструктивними, звітними і ін.

Науково-практичні конференції

До середини 70-х років минулого століття рівень роботи навчальних закладів зріс, в організації навчально-виховного процесу, методичної роботи з'явилося багато нових питань, які вимагали вивчення, систематизації та узагальнення. Тому в другій половині 70-х рр. ХХ ст. науково-практичні конференції представляли собою одну з форм залучення педагогічних працівників шкіл в творчу розробку найважливіших наукових і практичних питань, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи.

В ході науково-практичних конференцій обговорювалися питання педагогічних експериментів в області організації і методики навчання. Крім того, на науково-практичних конференціях заслуховувалися підготовлені вчителями доповіді і матеріали з окремих питань педагогічної теорії і практики, методики
 і організації навчання і виховання учнів, а також доповіді, які подаються на міські, обласні, крайові або республіканські педагогічні читання.

 Школи передового досвіду - Найважливіша і цілком виправдала себе форма впровадження передового педагогічного досвіду та підвищення педагогічної кваліфікації працівників шкіл. Особливе значення набувало поширення передового досвіду в 70-і роки
 в зв'язку з переходом на новий зміст навчання і з перебудовою навчально-виховної роботи. Основна мета шкіл передового досвіду - допомогти педагогічним працівникам шкіл досягти в своїй діяльності рівня і результатів навчально-виховної роботи
 відповідно до сучасних вимог.

проблемні семінари були ефективною формою методичної роботи і підвищення педагогічної кваліфікації працівників шкіл. Організовувалися проблемні семінари наступним чином: з актуальної для школи педагогічної темі проводилася самостійна робота всіх вчителів з вивчення літератури і досвіду роботи, зі збору матеріалів і складання рефератів, читання циклу лекцій по темі семінару, після чого проводилося семінарське заняття з широким обговоренням поставлених питань.

Постійно діючий семінари-практикуми

У тематику занять постійно діючих семінарів-практикумів, як правило, включалися такі питання, які допомогли б вчителям правильно планувати навчання, найбільш ефективно використовувати різні методи навчання (усний виклад навчального матеріалу, демонстрація наочних посібників, діафільмів і кінофільмів, вправи, екскурсії, самостійні спостереження , лабораторні роботи, робота з літературою), що сприяють активізації учнів.

консультації

Могли бути індивідуальними і груповими. Індивідуальні консультації проводилися регулярно в години самостійної роботи вчителів. В якості консультантів виступали керівники школи (директор, його заступник - завідувач навчальною частиною), а також найбільш досвідчені вчителі.

Групові консультації організовувалися періодично з певних тем. Для проведення консультацій запрошували фахівців, науковців, кваліфікованих методистів.Педагогічна рада школи | Індивідуальні форми методичної роботи

Історико-педагогічні аспекти становлення та розвитку системи методичної роботи в Росії | Організація і здійснення освітньої діяльності за основними загальноосвітніми програмами | Здійснення державного контролю в сфері освіти | Що є відмінною рисою Стандарту? | Які вимоги до результатів навчаються встановлює Стандарт? | Що вивчається з використанням ІКТ? | Що таке позаурочна діяльність, які її особливості? | Коли освітні установи перейшли на новий Стандарт початкової освіти? | Основні документи, що визначають діяльність вчителя початкових класів | Організація методичної роботи в загальноосвітній школі (ретроспективний аналіз) |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати