На головну

Передмова

  1. I. ПЕРЕДМОВА
  2. ПЕПЕРЕДМОВА
  3. Передмова
  4. ПЕРЕДМОВА
  5. Передмова
  6. ПЕРЕДМОВА
  7. ПЕРЕДМОВА

Зварювального факультету

Рекомендовано Вченою радою факультету лінгвістики

НТУУ «КПІ»

Київ 2014

Англійська мова для професійно-орієнтованого спілкування: Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів ОКР «бакалавр» напряму підготовки 6.050504 «Зварювання» Зварювального факультету / Т. П. Голуб, О. В. Овадюк, І. В. Мелешко. - К. : НТУУ «КПІ», 2014. - 93 с.

Гриф надано Вченою радою ФЛ НТУУ «КПІ»

(Протокол № від 2014 р.)

Ухвалено на засіданні кафедри АМТС №2

ФЛ НТУУ «КПІ»

(протокол №8 від 09.04.14 р.)

Навчальне видання

Англійська мова

для професійно-орієнтованого спілкування

Методичні вказівки

до виконання самостійної роботи

для студентів ОКР «бакалавр»

напряму підготовки

6.050504 «Зварювання»

Зварювального факультету

Укладачі: Голуб Тетяна Петрівна

Овадюк Ольга Валерівна

Мелешко Інна Вікторівна

Відповідальний

редактор:

Рецензенти: О.І., к. Т. Н., доц.

Жицька С. А., ст. викл.

Жигжитова Л. М., викл.

Передмова

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів 4 курсу зварювального факультету з кредитного модулю «Англійська мова для професійно-орієнтованого спілкування. Ділове мовлення» розроблено й укладено відповідно до чинної програми та спрямовано на формування у студентів немовних спеціальностей професійної англомовної компетенції, на розвиток і вдосконалення вмінь читання, говоріння та письма, на збагачення словникового запасу студентів. Методичні вказівки призначено для самостійної роботи студентів з англомовним матеріалом з метою забезпечення їхніх освітніх запитів і гармонійного поєднання навчального процесу та науково-дослідницької діяльності. Методичні вказівки спрямовані на ознайомлення студентів зварювальних спеціальностей з особливостями англомовного дискурсу, вироблення у студентів навичок самостійної роботи з англомовними джерелами за фахом, сприяння розвитку вмінь спілкуватися на професійні теми англійською мовою.

Методичні вказівки складаються з добірки неадаптованих англомовних текстів за фахом, що базуються на сучасному інформативному матеріалі з інженерно-технічних видань, науково-технічної літератури, інтернет-ресурсів, що надає можливість студентам ознайомитися з мовними стилями різних авторів і різних джерел. Тексти супроводжуються вправами, які сприяють засвоєнню лексико-граматичного та синтаксичного матеріалу й удосконаленню навичок письма, монологічного та діалогічного мовлення, науково-технічного перекладу, активізації комунікативної спроможності студентів у фаховому середовищі.

Мета цього видання - розвиток у студентів умінь і навичок самостійної роботи з літературою за фахом, розширення знань фахової лексики, формування іншомовної професійної компетенції.

Методичні вказівки складаються з 8 навчальних уроків, що охоплюють 4 тематичні розділи: "Arc welding", "Gas and resistance welding", "Solid state energy beam", "Geometry and quality of welds"; та 8 додатків, які містять довідкові матеріали стосовно лексичних і стилістичних особливостей формування англомовного письмового тексту технічного спрямування. Підібраний матеріал є органічним компонентом професійної підготовки студентів.

Виконання студентами методичних вказівок сприятиме інтенсифікації процесу вивчення англійської мови професійного спрямування, вдосконаленню навичок читання та технічного перекладу з англійської мови, закріпленню знань з фахових дисциплін і підготовці студентів до практичної діяльності англійською мовою, зокрема, опрацювання науково-технічних джерел, професійно-орієнтованого спілкування тощо.


UNIT 1дебиеттер мен Web сайттар тізімі | Arc welding. Technology in use

Name each of the paragraphs. Agree or disagree with the paragraph titles of your groupmates. Substantiate your statements. | Some methods (characterize) by a stable arc and high quality welds. | Bumserdeg | Arc welding. | Answer the following questions. | In this game the group tries to guess the letters of a word, and the presenter records failed attempts by drawing a gallows and someone hanging on it, line by line. | Welding processes. Gas and resistance welding. | Answer the following questions. | Exclude the word which is not right in the lexical row. | Projection welding is a variation of ... welding. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати