Головна

Видання конспекту лекцій з дисципліни «Облік міжнародних операцій» передбачено для студентів спеціальності 08.03050301 «Міжнародна економіка» усіх форм навчання.

  1. V Розкрийте суть дистанційного навчання.
  2. Анотація дисципліни
  3. Багатостороннє співробітництво та співробітництво в рамках міжнародних організацій
  4. В результаті вивчення дисципліни слухачі повинні
  5. В результаті вивчення дисципліни студент повинен
  6. Вивчення та конспектування джерел з обраної теми
  7. Видання вісника здійснюється за підтримки Фонду Чарльза Стюарта Мотта

Позитивним є те, що за основу під час формування конспекту слугували останні наукові видання. Зміст конспекту лекцій відповідає змісту робочої програми і встановленим вимогам до оформлення конспектів лекцій.

Враховуючи вищесказане, рекомендую конспект лекцій з дисципліни «Облік міжнародних операцій» для студентів напряму підготовки 7.030503, 8.030503 «Міжнародна економіка» усіх форм навчання до відкритого друку .

РЕЦЕНЗЕНТ

Д. Е. Н., професор кафедри фінансів

Національного університету «Львівська політехніка» Алєксєєв І. В.

ВИТЯГ

З протоколу № ___ від « ___» ___ 2015 р.

Засідання Науково-методичної ради

Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту

СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри ММП д. Е. Н., професора Олексіва І. Б. про рекомендацію до відкритого друку конспекту лекцій з дисципліни «Облік міжнародних операцій» (для студентів напряму підготовки 7.030503, 8.030503 «Міжнародна економіка») усіх форм навчання , обсягом 152 с.

УХВАЛИЛИ: Беручи до уваги відповідність змісту конспекту лекцій вимогам, які передбачені робочими навчальними програмами з дисципліни «Облік міжнародних операцій» для студентів напряму підготовки 7.030503, 8.030503 «Міжнародна економіка» усіх форм навчання, а також враховуючи позитивну оцінку роботи рецензентами, Науково-методична рада Навчально-наукового Інституту економіки і менеджменту рекомендує подання матеріалу до друку.Автор: ст. викл. Лакіза В. В. | Затемнение.

| | Облік нерозподіленого прибутку (непокритих збитків). Облік використання прибутку звітного року | | Облік лізингових операцій | Лізингодержувач відображає об'єкт лізингу за найменшою на початок оренди оцінкою: справедливою вартістю активу або справжньою вартістю мінімальних орендних платежів. | Облік консигнаційних операцій | Облік комісійних операцій | Які операції називають лізинговими? | Укладач: Лакіза Вікторія Володимирівна |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати