На головну

Тема 1. Загальні засади правового регулювання сімейних правовідносин.

  1. G ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ МЕТОД ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ Метод правового регулирования, характеризуется
  2. I Загальні положення
  3. I. Загальні положення
  4. VIII. Регулювання дорожнього руху
  5. А) загальні критерії
  6. Антимонопольне регулювання ринку землі
  7. Банкрутство як правовий механізм регулювання підприємницької діяльності

СІМЕЙНІ ПРАВОВІДНОСИНИ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ, ПЛАНИ І ЗАВДАННЯ

ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

(Факультет цивільної та господарської юстиції)

м. Одесса

Авторський колектив:

К. М. Глиняна - к. Ю. Н., доцент, доцент кафедри цивільного права;

О.І. Сафончик - к. Ю. Н., доцент, доцент кафедри цивільного права.

ВСТУП

У сучасній правовій науці зростає роль цивільного та сімейного права. У системі вищої юридичної освіти цивільне і сімейне право є фундаментом підготовки кожного висококваліфікованого правознавця. У зв'язку з цим підвищується роль і значення навчально-методичної роботи в сфері викладання цивільного та сімейного права, як навчальної дисципліни.

Запропоновані методичні матеріали охоплюють процес вивчення питань сімейних правовідносин в структурних підрозділах Національного університету «Одеська юридична академія», в яких цивілістична спеціалізація не є основною.

Слід звернути увагу на той факт, що навчально-методична робота в галузі викладання цивільного та сімейного права повинна базуватися на чітких концептуальних принципах, які визначають предмет і систему вивчення. Йдеться про викладання і відповідно вивченні студентами права - правознавства, а не тільки чинного законодавства. Цивільне та сімейне право є провідною галуззю права в національній правовій системі і визнається у всіх правових системах світу.

Концептуальним джерелом цивільного та сімейного права України є Конституція України, яка містить норми прямої дії. Вона має вищу юридичну силу. Тому всі цивільно - правові норми повинні відповідати Конституції України і не можуть їй суперечити.

Основним кодифікованим джерелом цивільного права України є Цивільний кодекс України, який був прийнятий 16 січня 2003 і вступив в дію з 1 січня 2004 року. Цивільний кодекс України регулює особисті немайнові та майнові відносини, які виникають між суб'єктами цивільного права в сучасному суспільстві. Зміст кодексу базується на нових концептуальних засадах, які відповідають світовим тенденціям еволюції приватного права, національної та міжнародної практики. Спеціальним кодифікованим джерелом є також Сімейний кодекс України, прийнятий 10 січня 2002 і вступив в дію з 1 січня 2004 року. Даний законодавчий акт також регулює особисті немайнові та майнові відносини, які виникають між подружжям, членами сім'ї та іншими родичами.

Основним завданням вивчення курсу цивільного та сімейного права є систематизоване засвоєння і закріплення у студентів теоретичних знань про принципи, категоріях і положеннях науки цивільного та сімейного права, навчання студентів правильному орієнтуванню в сімейному законодавстві, вмінню правильно і обгрунтовано застосовувати конкретні норми чинного сімейного законодавства.

Прийняття та дія Цивільного і Сімейного кодексів України супроводжується активними науковими розробками, дослідженнями, сучасним аналізом існуючих цивільних і сімейних правовідносин. Тому студентам при підготовці до занять слід систематично вивчати матеріали правових періодичних видань, а також різних інтернет ресурсів, які містять діючу законодавчу базу, наукові дослідження та відповідну навчальну літературу з питань сімейного права.

Запропонований практикум містить методичні поради та рекомендації щодо проведення теоретичних і практичних семінарських занять з сімейного права.

Готуючись до семінарських занять, студентам необхідно уважно ознайомитися з планом заняття і списком нормативно - правових актів та джерел, рекомендованих для вивчення питань теми. Вони повинні засвоїти методичні вказівки, вивчити відповідні питання в конспекті лекцій і навчальній літературі, опрацювати нормативно - правові акти з даної теми, ознайомитися з науковими працями з рекомендованого списку літератури, можливо, підготувати доповідь за тематикою, яка вказується до теми семінарського заняття.

Використовуючи досліджуваний матеріал та нормативно-правові акти, студенти повинні вирішити завдання, виконати завдання і проаналізувати інший практичний матеріал, який пропонується до теми. При вирішенні завдань, слід звернути увагу на той факт, що в тексті завдання сформульовані конкретні питання, які відносяться до досліджуваної теми і певної життєвої ситуації, описаної в умові завдання. Відповідно рішення задачі повинно містити повний і всебічний правовий аналіз запропонованої ситуації з зазначенням всіх необхідних для правильного вирішення нормативно-правових актів, що регулюють запропоновані правовідносини. Відповідь на поставлені в задачі питання повинен бути конкретним (однозначним), повним, теоретично і законодавчо обґрунтованим, з обов'язковим посиланням на конкретні правові норми чинного цивільного та сімейного законодавства. Обов'язково слід використовувати в процесі вирішення завдань відповідні Постанови Пленуму Верховного Суду України (у тих випадках, коли такі Постанови регулюють викладені в задачі правовідносини).

Студенти можуть пропонувати різні варіанти вирішення завдань, аргументуючи свою думку посиланнями на чинне законодавство. При цьому викладач повинен провести аналіз запропонованих варіантів рішення і вказати на правильний варіант рішення. Якщо правильних варіантів вирішення кілька, то викладач повинен вказати на оптимальне рішення задачі виходячи з умов ситуації. Рекомендується проводити на заняттях рішення задачі у форматі дискусії з виступом різних студентів, з приводу вирішення однієї і тієї ж задачі, у разі наявності у них різних рішень та / або різної аргументації рішення.

Крім завдань, практикум містить також тестові завдання, ділові ігри, питання для самопідготовки, що сприяють кращому засвоєнню досліджуваного матеріалу.

Мета вивчення навчальної дисципліни «Сімейні правовідносини»: формування системи теоретичних знань з питань сімейного права та придбання практичних навичок вирішення конкретних життєвих ситуацій у сфері сімейних відносин.

Завдання:

- вивчення теоретичних положень дисципліни «Сімейнні правовідносини»;

- аналіз практики застосування сімейного законодавства;

- набуття вмінь та навичок застосування сімейно-правових норм, прийняття законних та обґрунтованих рішень, складання окремих правових та процесуальних документів у сфері шлюбу та сім'ї.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Сімейні правовідносини» студент повинен

знати:основні проблемні питання сімейного права; закономірності розвитку сімейного права; новітні тенденції у правовому регулюванні сімейних відносин; основні напрямки правозастосовчої практики у сфері шлюбу та сім'ї; наукові підходи щодо основних понять та категорій сімейного права;

вміти: тлумачити сімейно-правові норми; давати вірну юридичну кваліфікацію обставинам справи щодо сімейних відносин; визначати форми та способи захисту сімейних прав та інтересів; надавати консультації з проблемних питань сімейного права; складати проекти договорів у сфері шлюбу та сім'ї та інші документи щодо здійснення та захисту сімейних прав та інтересів.

Підсумковою формою контролю є іспит.


ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Загальні засади правового регулювання сімейних правовідносин.

Рекомендована кількість годин - 4 години.

 РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ | Методичні вказівки.

Методичні вказівки. | Методичні вказівки. | Методичні вказівки. | Методичні вказівки. | Методичні вказівки. | Методичні вказівки. | Вирішіть спір. | Методичні вказівки. | Тема 3. Сімейне законодавство. | Тема 4. Сімейні правовідносини |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати