На головну

Змістовна частина випускний письмовій кваліфікаційної роботи

  1. I Теоретична частина
  2. I. ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ
  3. I. Теоретична частина
  4. I. Теоретична частина
  5. I. Теоретична частина
  6. I. Теоретична частина
  7. I. Теоретична частина

Виклад матеріалу в випускний письмовій кваліфікаційної роботі повинно бути послідовним і логічним. Всі глави повинні бути логічно пов'язані між собою. Слід звертати особливу увагу на логічні переходи від одного розділу до іншого, від параграфа до параграфа, а всередині параграфа - від питання до питання.

Перша глава (теоретична частина).У цій частині необхідно представити основні теоретичні положення за темою дослідження, На підставі проведення аналізу літературних джерел (навчальної і наукової літератури) потрібно дати товарознавчу характеристику досліджуваного товару. При написанні розділу потрібно уникати загальних міркувань, які не мають прямого відношення до теми. У цьому розділі рекомендується уявити:

· основні поняття;

· Хімічний склад і харчова цінність (тільки для продовольчих товарів);

· Сировина;

· Виробництво;

· Асортимент;

· Вимоги до якості;

· Маркування і упаковка.

· Транспортування, умови і терміни зберігання

У першому розділі повинні бути розкриті поняття і сутність досліджуваного явища або процесу, уточнено формулювання і ін. Велике значення має правильне трактування понять, їх точність і наукова обґрунтованість. Терміни, що вживаються в випускний письмовій кваліфікаційної роботі, повинні бути обгрунтованими або з посиланням на дослідження вчених і практиків. Крім того, в теоретичній частині можна зупинитися на тенденціях розвитку тих чи інших процесів.

Опис досліджуваної проблеми і динаміка розвитку явищ повинні ілюструватися графічними матеріалами: довідковими та оглядовими таблицями, виконаними, головним чином, самостійно. Тільки в окремих випадках можна запозичити деякі таблиці з літературних джерел з обов'язковим посиланням на першоджерело. У тексті, аналізує або коментованому таблицю, не слід переказувати її зміст, а доречно формулювати основний висновок, до якого підводять табличні дані, або вводити додаткові показники, більш чітко характеризують те чи інше явище або його окремі сторони.

Поряд з таблицями слід застосовувати графіки, які володіють певними перевагами перед таблицями, так як дозволяють більш наочно уявити найбільш істотні аспекти і тим самим полегшити сприйняття матеріалу.

За обсягом перша глава, як правило, не повинна перевищувати 10-15 сторінок

Другий розділ (аналітична частина). Другий розділ містить опис процесу продажу конкретного товару і правила розрахунку з покупцями.

У розділах (параграфах) глави наводяться:

- Загальні відомості про підприємство: юридична адреса, організаційно-правова форма власності, історія створення та ін. Відомості;

- Основні напрямки діяльності підприємства, характеристика продукції, що випускається, послуг, що надаються, виконуваних робіт, виробничо-комерційні зв'язки: постачальники, споживачі.

- Відомості про асортимент продукції із зазначенням цін на неї,

- Процеси підготовки товару до продажу;

- Умови і терміни зберігання товару;

- Види використовуваного на даному підприємстві торгового обладнання та викладка товарів

- Правила розрахунку з покупцями

- Рекомендації щодо вдосконалення організації професійної діяльності продавця, контролера-касира.

Обсяг глави повинен становити 10 сторінок

Висновок. У висновку дається короткий виклад мети і основного змісту виконаної роботи, а також - робляться висновки і пропозиції, що випливають з проведеного дослідження.

Допустимі нумерації зроблених висновків (пропозицій, рекомендацій) із зазначенням їх адресатів, наприклад, органам федеральної влади, органам державного управління, органам місцевого самоврядування, організаціям, підприємствам або їх підрозділам, вітчизняними банківськими установами і т. Д. Кожна рекомендація повинна бути обгрунтована з позицій ефективності , доцільності та перспектив використання в практичній діяльності або навчальному процесі.

Таким чином, у висновку необхідно сформулювати висновки по виконаній випускний письмовій кваліфікаційної роботі, зафіксувати ступінь досягнення поставлених цілей і завдань, а також визначити напрямки подальшого вдосконалення розробок. Обсяг висновку становить 1-2 сторінки (основні висновки по главах випускний письмовій кваліфікаційної роботи).

Список літератури (список використаних джерел) В кінці дипломної роботи необхідно навести список використаної літератури. Список використаної літератури повинен містити не менше 20 джерел, Вивчених автором, і бути оформлений відповідно до ГОСТу (автор, назва джерела, місце видання, видавництво, рік видання і кількість сторінок тексту). Зразок оформлення представлений в Додатку 3.

Прізвища авторів і назв творів (якщо автор не зазначений) розміщуються строго за алфавітом. В одному списку різні алфавіти не змішуються, іноземні джерела зазвичай розміщують в кінці переліку всіх матеріалів. Принцип розташування в алфавітному списку - «слово за словом», тобто при збігу перших слів - за алфавітом друге і т.д., при декількох роботах одного автора - за алфавітом назв, при декількох роботах авторів, написаних ним у співавторстві з іншими - за алфавітом прізвищ співавторів.

Додатки. Додатки починаються сторінкою, по правому краю якої великими літерами напівжирним шрифтом «Times New Roman Cyr», кегль 14 повинне існувати слово «ДОДАТОК 1».

додаток - Заключна частина роботи, яка має додаткове, зазвичай довідкове значення, але є необхідною для більш повного висвітлення теми. За змістом додатки можуть бути дуже різноманітні: копії справжніх документів, витяги із звітних матеріалів, окремі положення з інструкцій і правил тощо За формою вони можуть являти собою текст, таблиці, графіки, карти. У додатку необхідно виносити також розрахункові матеріали (при значному обсязі обчислювальних робіт); форми документів, що містять аналіз процесів виробництва і управління, а також інші матеріали, використання яких в тексті випускний письмовій кваліфікаційної роботи порушує логічну стрункість викладу. Додатки нумеруються арабськими цифрами.

Особливо звертаємо увагу учнів на найбільш часто зустрічаються помилки і недоліки в випускних письмових кваліфікаційних роботах:

1. Казенний стиль, незручний для сприйняття (штампи);

2. Відсутність власних оцінок, думок, припущень;

3. Відсутність посилань на дослідження вчених і практиків та інші цитовані джерела;

4. Відсутність аргументованих висновків, обґрунтованості пропозицій;

5. Невідповідність змісту і форми, тобто розбіжність основного тексту і висновків, як по главам, так і в цілому по роботі.

6. Невідповідність тексту змістом; змісту - завданням.
Назва поміщається під рисунком по центру. | Microsoft PowerPoint

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ | ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА | Мета і завдання виконання випускний письмовій кваліфікаційної роботи | Вибір і затвердження теми випускний письмовій кваліфікаційної роботи | Підбір та узагальнення літературних джерел | Показники якості та критерії оцінки випускний письмовій кваліфікаційної роботи | III СТРУКТУРА ВИПУСКНИЙ ПИСЬМОВІЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЇЇ ОФОРМЛЕННЯ | Нормативно-правові документи | Нормативно-правові документи | Опис електронних ресурсів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати