На головну

Положення про організацію психолого-медико-педагогічний консиліум

  1. II. Принципи формування, функції та повноваження робочих груп очного (на базі освітньої організації), заочного муніципального та заочного регіонального етапів Конкурсу
  2. Азово-Донський край (підрегіони) в давнину і в середні століття: географічне та геополітичне положення, територія і населення.

Психолого-медико-педагогічний консиліум покликаний розглядати особистість дитини з урахуванням всіх її параметрів: психологічного і психічного розвитку, соціальної ситуації, стану здоров'я, характеру пропонованих вимог, оптимальності педагогічних впливів.

ПМПК є об'єднанням фахівців конкретного освітнього закладу, що становить ядро ??психолого-медико-педагогічної служби освітнього закладу, організовується при необхідності комплексного, всебічного, дінaмічeского діагностично-корекційного супроводу дітей, у яких виникають труднощі в адаптації до умов даного освітнього закладу різної етіології в зв'язку з відхиленнями в розвитку закінчення звужує спектр проблем.

Психолого-медико-педагогічний консиліум - організаційна форма, в рамках якої об'єднуються зусилля педагогів, психологів та інших суб'єктів навчально-виховного процесу для вирішення проблем навчання і повноцінного розвитку дітей і підлітків.

ПМПК не є самостійним закладом і не має статусу юридичної особи. Фахівці ПМПК виконують відповідну роботу в рамках основного робочого часу, наявних у них функціональних обов'язків, оплати праці, коректуючи індивідуальний план роботи відповідно до реального запитом освітньої установи в роботі консиліуму.

Консиліум освітнього закладу діє на основі відповідного Положення Міністерства освіти Російської Федерації (наказ № 27 / 901-6 від 27.03.2000). У цьому нормативному документі визначені всі параметри, режим діяльності, необхідну дозвільну документацію.

Метою ПМПК є забезпечення діагностично-корекційного психолого-медико-педагогічного супроводу учнів, вихованців з відхиленнями у розвитку та / або станами декомпенсації, виходячи з реальних можливостей освітнього закладу та відповідно до спеціальних освітніми потребами, віковими та індивідуальними особливостями, станом соматичного і нервово психічного здоров'я учнів, вихованців.

У завдання ПМПК освітніх установ входить:

· Виявлення та рання діагностика відхилень у розвитку дітей;

· Виявлення актуальних і резервних можливостей дитини;

· Підготовка необхідних документів для дітей, що потребують спеціального корекційної установі;

· Виявлення дітей, які потребують додаткової допомоги з боку психолога та інших фахівців;

· Аналіз розвитку і навчання тих дітей, які, незважаючи на запит до консиліуму з боку педагогів або батьків, не потребують додаткової спеціалізованої допомоги,· Формування рекомендацій для батьків, педагогів і педради по організації допомоги дітям методами і способами доступними педагогічному колективу для забезпечення індивідуального підходу в процесі корекційно-розвиваючого супроводу;

· Відстеження динаміки розвитку та ефективності індивідуалізованих корекційно-розвивальних програм;

· Визначення готовності до шкільного навчання дітей старшого дошкільного віку, що надходять до школи, з метою виявлення «групи ризику»;

· Вирішення питання про створення в рамках даного освітнього закладу умов, адекватних індивідуальним особливостям розвитку дитини. При необхідності - переклад в спеціальний (корекційно-розвивальний, компенсуючий і т.п.) клас, вибір відповідної форми навчання (індивідуальне, на дому; змішане; екстернат; домашнє і ін.);

· При позитивній динаміці і компенсації відхилень у розвитку - визначення шляхів інтеграції дитини в класи, які працюють за основними освітніми програмами;

· Профілактика фізичних, інтелектуальних і емоційних перевантажень і зривів, організація лікувально-оздоровчих заходів і психологічно адекватної освітнього середовища;

· Підготовка і ведення документації, що відбиває актуальний розвиток дитини, динаміку його стану, оволодіння шкільними навичками, вміннями і знаннями, перспективне планування корекційно-розвиваючої роботи, оцінку її ефективності;

· Організація взаємодії між педагогічним колективом навчального закладу та фахівцями, які беруть участь в роботі психолого-медико-педагогічного консиліуму, при виникненні конфліктних ситуацій, труднощів діагностики, а також при відсутності позитивної динаміки в процесі реалізації рекомендацій ПМПК.

Організація психолого-медико-педагогічного консиліуму

ПМПК організовується на базі навчального закладу незалежно від типу і виду, затверджується наказом керівника навчального закладу. Загальне керівництво ПМПК покладається на керівника навчального закладу. ПМПК працює у взаємодії з вищестоящими структурними підрозділами і з психолого-медико-педагогічною комісією.

Психолого-медико-педагогічний консиліум - організаційна форма, в рамках якої можливо:

- Психологічне ознайомлення суб'єктів навчально-виховного процесу з особливостями розвитку дитини;

- Більш наглядове і об'єктивне спостереження і оцінка педагогами різних сторін навчання і поведінки дітей,

- Вироблення спільної мови обговорення тих чи інших проблем;

- Об'єднання зусиль педагогів, психологів та інших суб'єктів навчально-виховного процесу, зацікавлених в успішному навчанні і повноцінний розвиток дітей і підлітків;- Визначення програми індивідуального розвитку дитини;

- Розподіл обов'язків і відповідальність суб'єктів навчально-виховного процесу;

- Координування дії суб'єктів навчально-виховного процесу у виробленні спільної стратегії допомоги проблемному учневі. ПМПК виконує наступні функції:

Нормативна функція

Діяльність ПМПК керується Конвенцією ООН про права дитини, Законом Російської Федерації «Про освіту», Федеральним законом про основні гарантії прав дитини в РФ, Сімейним кодексом РФи ґрунтується на основі Інструктивний лист № 27 / 901-6 від 27.03.2000 Міністерства освіти Російської Федерації:

· ПМПК освітнього закладу в своїй діяльності керується статутом освітнього закладу, договором між освітнім закладом

і батьками (законними представниками) учня, вихованця, договором між ПМПК і ПМПК.

· Обстеження дитини фахівцями ПМПК здійснюється з ініціативи батьків (законних представників) або співробітників освітньої установи за згодою батьків (законних представників) на підставі договору між освітньою установою і батьками (законними представниками) учнів, вихованців.

· Голова ПМПК доводить до відома батьків (законних представників) та фахівців ПМПК про необхідність обговорення проблеми дитини і організовує підготовку і проведення засідання ПМПК.

· Медичний працівник, який представляє інтереси дитини в освітній установі, при наявності показань і за згодою батьків (законних представників) направляє дитини в дитячу поліклініку.

· При відсутності в даному навчальному закладі умов, адекватних індивідуальним особливостям дитини, а також при необхідності поглибленої діагностики та / або вирішення конфліктних і спірних питань фахівці ПМПК рекомендують батькам (законним представникам) звернутися в психолого-медико-педагогічну комісію (ПМПК).

· Зміна умов отримання освіти (в рамках можливостей, наявних в даному навчальному закладі) здійснюється за висновком ПМПК і заявою батьків (законних представників).

· Висновки фахівців, колегіальне висновок ПМПК доводяться до відома батьків (законних представників) у доступній для розуміння формі, запропоновані рекомендації реалізуються тільки за їх згодою.

· При направленні дитини в ПМПК копія колегіального укладення ПМПК видається батькам (законним представникам) на руки або надсилається поштою, копії висновків фахівців направляються тільки поштою або супроводжуються представником ПМПК. В інші установи та організації висновки фахівців або колегіальне висновок ПМПК можуть направлятися тільки за офіційним запитом.

прогностична функціяПрогностична функція включає в себе регулярний аналіз і оцінку концепції діяльності ПМПК конкретного освітнього закладу, що використовуються в роботі діагностичних методик, корекційних програм супроводу певного дитини і т.д. Даний напрямок передбачає оцінку актуальності, обґрунтованості поставлених цілей і завдань, а також умов їх досягнення за допомогою пропонованих прийомів, засобів, методів.

організаційна функція

Ця функція передбачає наступне:

· ПМПК може бути створений на базі навчального закладу будь-якого типу і виду незалежно від організаційно-правової форми наказом керівника освітньої установи при наявності відповідних фахівців.

· Загальне керівництво ПМПК покладається на керівника навчального закладу.

· Обстеження проводиться кожним фахівцем ПМПК індивідуально з урахуванням реальної вікової психофізичної навантаження на дитину.

· На засіданні ПМПК провідний фахівець, а також всі фахівці, які брали участь

в обстеженні і / або корекційної роботи з дитиною, подають висновки на дитину і рекомендації. Колегіальне висновок ПМПК містить узагальнену характеристику структури психофізичного розвитку дитини (без зазначення діагнозу) і програму спеціальної (корекційної) допомоги, узагальнюючу рекомендації фахівців; підписується головою і всіма членами ПМПК.

· Зразковий склад ПМПК: заступник керівника освітнього закладу з навчально-виховної роботи (голова консиліуму), вчитель або вихователь дошкільного навчального закладу (ДНЗ), що представляє дитини на ПМПК, вчителя (вихователі ДНЗ) з великим досвідом роботи, вчителі (вихователі) спеціальних ( корекційних) класів / груп, педагог-психолог, вчитель-дефектолог і / або вчитель-логопед, лікар-педіатр (невропатолог, психіатр), медична сестра.

· Фахівці, включені в ПМПК, виконують роботу в рамках основного робочого часу, складаючи індивідуальний план роботи відповідно до реального запитом на обстеження дітей з відхиленнями у розвитку та / або станами декомпенсації. Фахівцям може бути встановлена ??доплата за збільшення обсягу робіт, розмір якої відповідно до ст. ст. 32 і 54 Закону Російської Федерації «Про освіту» визначається освітнім закладом самостійно. З цією метою необхідні асигнування для оплати праці фахівців за роботу в складі ПМПК слід планувати завчасно.

· Засідання ПМПК поділяються на планові і позапланові і проводяться під керівництвом голови.

Періодичність проведення ПМПК визначається реальним запитом освітнього закладу на комплексне, всебічне обговорення проблем дітей з відхиленнями у розвитку та / або станами декомпенсації; планові ПМПК проводяться не рідше одного разу на квартал.

· На період підготовки до ПМПК і подальшої реалізації рекомендацій дитині призначається провідний фахівець: вчитель і / або класний керівник, вихователь ДНЗ або інший фахівець, який проводить корекційно-розвивальне навчання або позаурочну спеціальну (корекційну) роботу. Провідний спеціаліст відстежує динаміку розвитку дитини та ефективність наданої йому допомоги і виходить з ініціативою повторних обговорень на ПМПК.

· На засіданні ПМПК провідний фахівець, а також всі фахівці, які брали участь

в обстеженні і / або корекційної роботи з дитиною, подають висновки надитини і рекомендації. Колегіальне висновок ПМПК містить узагальнену характеристику структури психофізичного розвитку дитини (без зазначення діагнозу) і програму спеціальної (корекційної) допомоги, узагальнюючу рекомендації фахівців; підписується головою і всіма членами ПМПК.

Експертно-діагностична функція

Вся діагностична та експертна діяльність консиліуму з дітьми проводиться тільки з добровільної згоди батьків (законних представників) та, при бажанні, в їх присутності.

ПМПК здійснює діагностику розвитку дитини, процес освіти (формуванні знань, умінь і навичок общесоциального і академічного плану і цілісному розвитку особистості), здатної до самореалізації, адаптації та інтеграції в соціум на кожному віковому етапі (від 0 до 18 років).

Експертні аспекти даної функції припускають високопрофесійний рівень діагностики розвитку дитини, навчання і виховання якого в сім'ї або освітньому закладі вимагає спеціальної психолого-педагогічної та супутньої медичної, соціальної та правової допомоги.

При здійсненні експертно-діагностичної функції необхідно звернути увагу на наступні складові достовірності діагностики, що забезпечуються многоаспектностью діагностичної картини в поєднанні зі спостереженнями за її динамічними змінами:

· Своєчасність діагностики (рання діагностика) (як можна більш раннє виявлення відхилень у розвитку або постановка питання про наявність відхилень у розвитку дитини з подальшою адекватної процедурою діагностики);

· Комплексність діагностики (облік медичних, психологічних, педагогічних, соціальних аспектів діагностики розвитку, що виявляються фахівцями відповідних профілів);

· Всебічна діагностика (здійснюється фахівцями різних профілів в рамках їх професійних завдань і компетенції). Під всесторонностью будь-якого виду обстеження (медичного, психологічного, педагогічного) мається на увазі широкий системний погляд кожного фахівця на проблеми розвитку дитини крізь призму конкретного предмета дослідження. Наприклад, психолог, який передбачає відхилення в стані мислення дитини, обов'язково оцінює роль і місце цих відхилень в структурі його психічного розвитку. Зокрема, мова йде про співвідношення

первинного і вторинних відхилень у розвитку. (Наприклад, мислення може страждати через порушення власне розумових операцій, а може і внаслідок порушень мотивації, емоційно-вольової та особистісної сфери, розумової працездатності, конкретних психічних функцій і т.п.)

· Динамічні аспекти діагностики (аналіз анамнестичних і катамнестичних даних, «зрізовий» або лонгітюдние дослідження і спостереження за розвитком дитини на різних вікових етапах. Динаміка розвитку дитини оцінюється з точки зору як загальних онтогенетических закономірностей, так і індивідуальних особливостей розвитку);

· Цілісний підхід (реалізується на підставі всіх перерахованих вище аспектів діагностики розвитку і полягає в розумінні онтогенетических закономірностейрозвитку, у створенні необхідних умов для адаптації та максимальної самореалізації особистості дитини в соціумі).

Таким чином, діагностика повинна розглядатися в розвитку. У центрі уваги будь-якого фахівця знаходиться розвивається дитина, а не діагноз. Спеціаліст ПМПК повинен розуміти, в яких умовах розвиток дитини буде максимально наближене до реалізації наявних у нього потенційних або резервних можливостей.

функція супроводу

На підставі даних діагностичного дослідження фахівці ПМПК визначають спеціальні освітні потреби дітей з відхиленнями у розвитку. Визначивши освітні потреби дитини, фахівці консиліуму розробляють певний індивідуальний маршрут проблемного дитини; дають рекомендації педагогам, батькам, дитині; безпосередньо впливають на особистість учня в ході співбесіди. Ця робота супроводжує дитину і його проблему до досягнення стабільної позитивної динаміки.

реабілітує функція

Ця функція передбачає захист інтересів дитини та її сім'ї. Реабілітація може бути:

· Сімейної, в процесі якої педагог прагне підвищити очах батьків статус дитини, як члена сім'ї;

· Шкільної, в процесі якої ПМПК сприяє руйнуванню негативного стереотипу дитини, сформованого у педагогів, а також підвищення його статусу в колективі класу.

Підготовка і проведення ПМПК

Як уже зазначалося, засідання ПМПК поділяються на планові і позапланові.

Діяльність планових консиліумів спрямована на:

· Аналіз процесу виявлення дітей «групи ризику», а також її кількісного і якісного складу (учні класів корекційно-розвиваючого (компенсуючого) навчання, діти з ознаками шкільної дезадаптації, відставали у навчанні

і слабоуспевающие діти);

· Визначення шляхів психолого-медико-педагогічного супроводу дітей з труднощами адаптації в даних освітніх умовах;

· Професійну кваліфікацію динаміки розвитку дитини в процесі реалізації індивідуалізованої корекційно-розвиваючої програми, внесення необхідних змін в цю програму.

Позапланові консиліуми збираються за запитами фахівців (в першу чергу

- Вчителів, вихователів), які безпосередньо працюють з дитиною.

Приводом для проведення позапланового ПМПК є виявлення або виникнення нових обставин, що негативно впливають на розвиток дитини в даних освітніх умовах.Завдання позапланового консиліуму наступні:

· Вирішення питання про необхідність прийняття адекватних екстрених заходів по виявлених обставинах, що стосуються конкретної дитини;

· Внесення змін до індивідуальні корекційно-розвивальні програми супроводу у випадках їх неефективності.

Періодичність ПМПК визначається реальним запитом освітнього закладу на комплексне обстеження дітей з відхиленнями у розвитку. Не рідше одного разу на квартал проводяться планові ПМПК, на яких здійснюється аналіз складу, кількості і динаміки розвитку дітей, які потребують психолого-медико-педагогічної, діагностично-корекційної допомоги.

Діяльність ПМПК можна розділити на наступні етапи:

I. Підготовчий етап.

ПМПК є невеликим за чисельністю збори людей, відповідальних за успішне навчання і розвиток дитини в освітній установі.

Засідання психолого-медико-педагогічного консиліуму проводиться: - за результатами обстеження всіх фахівців;

- За запитом вчителя (вихователя);

- За запитом психолога;

- За запитом вчителя-логопеда;

- За запитом батьків;

- За запитом соціального працівника;

- За запитом медичного працівника;

- За запитом учня.

При підготовці засідання ПМПК необхідне проведення обстеження дитини всіма фахівцями консиліуму:

· Медичне обстеження.

Медичний працівник навчального закладу дає інформацію про стан здоров'я і фізичні особливості школярів. Соматичне стан школярів має оцінюватися за трьома основними показниками:

1. Фізичний стан дитини на момент проведення консиліуму:

- Відповідність фізичного розвитку віковим нормам;

- Стан органів зору, слуху, кістково-м'язової системи;- Переносимость фізичних навантажень (на підставі даних вчителя фізкультури). 2. Фактори ризику порушення розвитку:

- Наявність в минулому захворювань і травм, які можуть позначитися на розвитку дитини;

- Фактори ризику за основними функціональними системам, наявність хронічних захворювань.

3. Характеристика захворюваності за останній рік.

Інформація про дитину видається за тими пунктами характеристики, в яких містяться важливі для супроводу дані.

Крім цього на засідання за рішенням ПМПК можуть бути представлені дані:

· Педіатричного обстеження (виявлення особливостей розвитку, відхилень в стані соматичного здоров'я, планування оздоровчих і лікувально-профілактичних заходів для кожної конкретної дитини; розробка відповідних рекомендацій);

· Психопатологічного обстеження, проведеного лікарем-психіатром або психоневрологом (виявлення, аналіз і систематизація окремих психопатологічних і соматоневрологических симптомів, розпізнавання психопатологічних синдромів з встановленням провідного синдрому; формулювання нозологического діагнозу, встановлення клінічної форми і типу перебігу захворювання, рекомендації та складання плану корекційних заходів)

При необхідності надаються дані:

- Обстеження отоларинголога: дослідження слуху. Висновок по корекції

слуху;

- Обстеження офтальмолога. Висновок по корекції зору.

З огляду на, що в освітніх установах не передбачені такі фахівці як невропатолог, психоневролог, отоларинголог, офтальмолог і ін., Виникає проблема забезпечення ПМПК даними досліджень перерахованих фахівців. Аналізуючи досвід різних окружних управлінь освіти, можна запропонувати наступне:

- Освітній установі укласти договір на співпрацю з районною поліклінікою на залучення перерахованих вище фахівців до роботи ПМПК;

- Освітній установі укласти договір на співпрацю з окружним ПМС-центром (якщо дані фахівці там присутні) на залучення перерахованих вище фахівців до роботи ПМПК.додаток 4.

 МОВНА КАРТА | ДІАГНОСТИЧНА КАРТА

МІСЦЕ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ | МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА, НЕОБХІДНА ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ. | Керівник практики від ВятГГУ | Методичні рекомендації ДЛЯ НАВЧАЮТЬСЯ З ПІДГОТОВКИ ТА проходила навчальну практику | За освітньою програмою відповідного профілю. | Методичні рекомендації з написання і підготовки до захисту звіту | Перелік основної та додаткової літератури, необхідної для освоєння програми практики. | Перелік і етапи формування компетенцій, показники і критерії оцінювання компетенцій на різних етапах їх формування | Матеріали для оцінки знань умінь, навичок і (або) досвіду діяльності в ході проміжної атестації | Методичні матеріали, що визначають процедури оцінювання результатів освоєння програми практики |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати