Головна

Вид заняття___ л е к ц і я ___

  1. A Few Tips of Marketing in General
  2. A friend of yours is planning to go on holiday soon. You ask her about her plans. Use the words in brackets to make your questions.
  3. A general outline of the adjective
  4. A New Company, and a New Industry
  5. A reserve army of labour offshore
  6. A Survey of Swiss English Teachers
  7. A SURVIVOR'S GUIDE TO PUBLIC TRANSPORTATION

Тема 6.Методологія вітчизняних і зарубіжних підходів у сучасних дискусіях

Мета:дати поняття про методологію вітчизняних і зарубіжних підходів у сучасних дискусіях. Прослідкуватизв'язок методологічних підходів з методичною організацією досліджень. Розвивати мислення, пам'ять. Виховувати бажання вдосконалювати та розширювати здобуті знання.

Тривалість: аудиторна - 2 години, на самостійну роботу - 4 години.

Методи:словесні, наочні, практичні.

Матеріально-технічне забезпечення та дидактичні засоби, ТЗН:роздатковий матеріал.

Література:

Основна:

1. Анцыферова Л. И. Методологические проблемы психологии развития // Принцип развития в психологии. - М.: Наука, 1978. - С. 3-20.

2. Асмолов А. Г. По ту сторону сознания: Методологические проблемы неклассической психологии. - М.: Смысл, 2002.

3. Василюк Ф. Е. Методологический анализ в психологии. - М.: МГППУ; Смысл, 2003.

4. Гиппенрейтер Ю. Б. Введение в общую психологию. Курс лекций. - М.: 1996. - 336 с.

Додаткова:

1. Корнилова Т. В., Смирнов С. Д. Методологические основы психологии. - Спб.: Питер, 2006. - 320 с.

2. Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. - М.:Наука, 1984.

3. Петренко В. Ф. Конструктивистская парадигма в психологической науке // Психологический журнал. - 2002. - № №. С. 113-121.

4. ФіліпенкоА. С. Основи наукових досліджень. - К.:«Академвидав», 2005. - 208 с.

План

1. Дискусії як спосіб обговорення методологічних проблем.

2. Ідеї активності пізнання у вітчизняній психології .

2.1. Зовнішні аналогії в реконструйованих процесах регуляції мислення.

2.2. Активність і соціальна детермінація мислення.

3. Зв'язок методологічних підходів з методичною організацією досліджень

4. Принцип активності і проблема саморегуляції мислення.

 Отечественная война 1812 г.: причины, основные сражения. | Дискусії як спосіб обговорення методологічних проблем

Ідеї активності пізнання у вітчизняній психології . | Зовнішні аналогії в реконструйованих процесах регуляції мислення | Активність і соціальна детермінація мислення | Зв'язок методологічних підходів з методичною організацією досліджень | Принцип активності і проблема саморегуляції мислення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати