На головну

Оцінка зовнішнього середовища.

  1. Аналіз зовнішнього ринку підприємства.
  2. Аналіз та оцінка ризиків
  3. Бальна оцінка стану хворих на муковісцидоз
  4. Види та оцінка показників безвідмовності відновних та невідновних виробів
  5. Визначення, класифікація, визнання та оцінка зобов'язань
  6. Власний капітал - сутність, оцінка та форми
  7. Деякі міри захисту від зовнішнього і внутрішнього опромінення

Конкурентне оточення: сила та лінія поведінки конкурентів, можливості у майбутньому.

Таблиця 8. Оцінка ресурсів внутрішнього середовища

Найменування факторів Оцінка ступеня прояву
Слабкість Нейтральність Сила
       
       

Структурний аналіз внутрішнього середовища організації представлено на рисунку 14.

Рисунок 14. Структурний аналіз внутрішнього середовища організації

1. Організація аналізується з точки зору системного підходу. Знаходження «критичних точок», або «наріжних каменів» не говорить про другорядність інших проблем. Мова йдеться про те, як казав К. Прутков: «Нельзя объять необъятное», що не можна діяти багатовекторно. (Вірне й прислів'я: «За двома зайцями поженешся - жодного не спіймаєш»). Важливо постійно вирішувати основні проблеми, які за законом систем впливають і залежать від усіх елементів системи, а відтак їхнє вирішення забезпечує якість всієї системи і якість її складових.

2. Засоби створення і наповнення інформацією бази про «критичні точки»:

- сканування, тобто актуалізація наявної інформації;

- моніторинг передбачає постійне відстеження нової інформації;

- прогнозування слід розглядати як формування прогнозів на основі аналізу інформації, встановлення тенденцій та закономірностей розвитку.

Для аналізу можливостей стратегічного розвитку можна використати метод «снігових карток»:

Учасники дискусії пишуть відповіді на окремих чистих картках. Далі ці відповіді збираються і формуються (на дошці, на столі) кулі з відповідей на запитання. Потім вони обговорюються, груються за змістом, відкидаються «пусті» картки. Залишаються найкращі реальні відповіді-пропозиції.

Приклади питань:

- Які зовнішні можливості є у організації, якими доцільно скористатись?

- Які внутрішні можливості є у організації, на які слід спиратись?

- Які основні зовнішні переваги організації?

- Які внутрішні переваги організації повинні бути задіяними?

- Які загрози зовнішнього середовища є найбільш актуальними?

- Які загрози внутрішнього середовища є найбільш реальними?

Методика аналізу середовища

SWOT

S - сила - strength

W - слабкість - weakness

O - можливість - opportunity

T - загроза - threat

Цей аналіз, який дозволяє оцінити структурний стан організації на основі розуміння її внутрішніх сильних та слабких сторін та зовнішнього середовища, яке представляється у вигляді можливостей та загроз.

1. Сильні сторони організації - це відмінні особливості організації, її показники успішності, вищої якості серед конкурентів. Сильні сторони - це основа для формування стратегії розвитку. Факторами сили є: лідерство на ринку послуг, висока кваліфікація персоналу, висока якість менеджменту, гарний імідж та репутація у громадськості, сучасні технології, досвід інноваційної діяльності тощо.

2. Слабкі сторони відображають те, що найгірше виходить порівняно із конкурентами, низькі показники якості, вади. Слабкі сторони - це основа для антикризової стратегії. Фактори слабкості - це: відсутність стратегії розвитку, застарілі технології, низький рівень професійності персоналу, неефективний менеджмент, низький імідж організації у громадськості, низькі якісні показники, небажання (боязкість) інноваційної діяльності.

3. Можливості організації пов'язують із зацікавленими споживачами, конкурентними перевагами, галузевими інноваційними можливостями. Фактори можливостей стосуються нових ринків та споживачів, прискорення темпів попиту на послуги; це поява нових технологій, слабкість конкурентів, нові канали фінансових надходжень тощо.

4. Загрози - це певні фактори зовнішнього середовища, які впливають на успішність організації, показники якості, конкурентоспроможність. Серед факторів-загроз найбільш актуальними є: поява нових конкурентів, тиск з боку невдоволених споживачів, зміна потреб та смаків споживачів, відмова спонсорів та кредиторів тощо.

Методика передбачає заповнення матриці (Таблиця 9).

Таблиця 9. Перехресна матриця Eurokip

(Eurokip - французька консультативна фірма)

Сильні сторони Можливості Загрози
                 
Слабкі сторони                

Наслідками аналізу за допомогою матриці повинно бути встановлення зв'язків між основними елементами методики SWOT.

Під час вибору методів стратегії аналізу організації необхідно обирати ті, які:

- відповідають рівневі складності задач;

- є найбільш простими у застосуванні;

- відповідають можливостям керівництва та аналітиків;

- практично опрацьовані і мають позитивні відгуки.Крок 4. Вивчення ресурсного забезпечення, умов, факторів-впливів на організацію. | Конкурентний аналіз за М. Портером

Крок 1. Усвідомлення керівником необхідності стратегічного розвитку організації та ініціювання цього процесу. | Концепції управління стратегіями організації. | Із стратегічного розвитку навчального закладу | Команда проекту. | Недоліки командної роботи. | Крок 3. Аналіз цінностей організації, проблем, очікувань стейкхолдерів як основа для формулювання місії. | Опитувальник для аналізу та вирішення проблеми. | Ефективність процесу вирішення проблеми. | Таким чином, 1-ий етап розробки програм розвитку - аналітичний (діагностичний, інформаційно-аналітичний ). | Крок 5. Формулювання місії організації. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати