На головну

Операційна концепція Ж. Піаже (20-і роки 20 століття)

  1. II-3.1 Концепція логістичного підходу до управління запасами
  2. Американська концепція розрахунку фінансового левериджу
  3. Аналітичне визначення функції (17 - початок 19 століття).
  4. Виникнення і еволюція життя. Концепція походження життя
  5. Глобальні мережі. Особливості глобальних мереж. Internet. Архітектурна концепція Internet.
  6. Концепція "центр - периферія" Фрідмана

Основна теорія розвитку інтелекту, мислення (розроблялися поняття - соціалізація, центрация, специфічність адаптації та ін.

когнітивна психологія (60-80 рр. -20 Століття) (акцент на знанні, інформованості, організації семантичної пам'яті, прогнозуванні, прийомі і переробці інформації, процесах читання і розуміння, когнітивних стилях).

гуманістична психологія (60-90 ті роки 20 століття) А. Маслоу, К. Роджерс.

- Піраміда потреб,

- Категорія фасилітації (полегшення і активізація). У центі пед. процесу - учень, гуманістичний підхід в навчанні.

На розвиток вітчизняної психології вплинули роботи вітчизняних вчених: - І. М. Сеченова, І. П. Павлова, К. Д. Ушинського, Л. С. Виготського, П. П. Блонського та ін.

Особливе місце по впливу на практично всі вітчизняні педагогічні концепції займає Педагогічна Антропологія К. Д. Ушинського (1824-1870) (який виховує характер навчання, діяльна природа людини).

Культурно-історична теорія Л. С. Виготського (1896-1934) - теорія розвитку психіки, понятійного мислення, мовлення, зв'язку навчання і розвитку, де навчання має випереджати і вести за собою розвиток, ввів поняття рівнів розвитку, «зони найближчого розвитку» та ін.

Концепція діяльності М. Я. Басова и теорія діяльності. Н. Леонтьєва та ін. вплинули на психолого-педагогічне осмислення освітнього процесу, розвиток педагогічної психології.

Сформовані у вітчизняній психології в середині 20 століття теорії, концепції, трактування вчення, навчальної діяльності внесли вклад в осмислення педагогічної практики (Тализіна Н. Ф., Д. Б. Ельконін, В. В. Давидов, А. К. Маркова, Л. В. Занков , Л. Н. Ланда та ін.).

література:

1. Зимова І. А. Педагогічна психологія. - Ростов-на-Дону, 1997..

2. Зимова І. А. Педагогічна психологія. -М .: Логос, 2003. -384 с.

3. Столяренко Л. Д. Серія «Підручники і навчальні посібники». - 2-е изд., Перераб. і доп. - Ростов-на-Дону .: «Фенікс», 2003. -544с.Теорія проб і помилок Е. Торндайк (кінець 19- початок 20 ст). | S-O і S-S моделі навчання

Предмет і об'єкт педагогічної психології. | Методи дослідження в педагогічній психології | Етапи розвитку педагогічної психології. | лекція 3 | Лекція 4 КОНЦЕПЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ТА ЇХ ПСИХОЛОГІЧНІ ПІДСТАВИ (продовження) | Загальні і спеціальні здібності педагога. | Учитель як суб'єкт педагогічної праці | Загальна характеристика стилю діяльності | Індивідуальний стиль діяльності | Збереження психологічного здоров'я вчителя як фактор ефективності його педагогічної діяльності |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати