Головна

Теоретичні основи

При консолідації звітності групи, що об'єднує материнську компанію та дочірні компанії, застосовується метод покупки.

метод покупки (Метод повної консолідації), є одним з підходів до обліку інвестицій і передбачає наступне:

постатейне об'єднання індивідуальної фінансової звітності материнської і дочірньої компаній шляхом складання аналогічних статей звітності. При цьому до статей звітності материнської компанії завжди додають 100% відповідних статей дочірньої компанії незалежно від ступеня досягнутого контролю;

при складанні консолідованого балансу інвестиції материнського суспільства, пов'язані з придбанням дочірньої компанії, заміщаються здійсненими вкладеннями - активами і зобов'язаннями дочірньої компанії на дату складання балансу і гудвілом.

У процесі консолідації звітності на дату об'єднання складаються коригувальні бухгалтерські записи для:

елімінування (виключення в процесі розрахунку факторів, показників) балансової вартості інвестицій материнської компанії і частини капіталу дочірньої компанії, що належить материнської компанії. Це дозволяє уникнути повторного рахунку при підсумовуванні статей балансу інвестицій і капіталу дочірньої компанії;

дооцінки балансової вартості ідентифікованих активів і зобов'язань до справедливої ??вартості. На відповідну величину коректується рахунок інвестицій і;

реєстрації ділової репутації (гудвілу) в разі перевищення вартості інвестицій над справедливою вартістю придбаних чистих активів. На відповідну величину коректується рахунок інвестицій;

розрахунку частки меншості в чистих активах і дооцінки всіх ідентифікованих активів і зобов'язань до справедливої ??вартості.

Крім цього при консолідації звітності в наступні періоди виникає необхідність ще трьох додаткових коригуючих процедур.

4. нарахування амортизації зробленої дооцінки необоротних активів і коригування частки меншості на величину нарахованої амортизації дооцінки;

5. елімінування (виключення) міжкорпоративних операцій;

6. розрахунок частки меншості в чистих активах і прибутку (збитки) дочірньої компанії.

Для включення в консолідовану звітність залежних (асоційованих) компаній стандарт рекомендує використовувати метод обліку по пайовій участі.

Метод обліку по пайовій участі, Передбачає, що інвестиції первісно визнаються за собівартістю, і їх балансова вартість збільшується або зменшується на визнану частку інвестора в прибутку або збитку об'єкта інвестування після дати придбання. Належна інвестору частка прибутку або збитку об'єкта інвестицій визнається в прибутку чи збитку інвестора. Отриманий від об'єкта інвестицій дохід зменшує балансову вартість інвестицій.

Практичні завдання:

Завдання 10.1.

Компанія AR (МО) 31.12.20..1 р придбала 90% звичайних акцій компанії TU (ДО) за 236: 800 у.е.

У таблиці 10.1 представлені індивідуальні баланси AR (МО) і TU (ДО) - в балансовій оцінці на дату придбання і справедлива вартість активів і зобов'язань компанії TU (ДО).

Таблиця 10.1. Індивідуальні баланси об'єднуються компаній, у.о.

 Стаття балансу  Компанія AR (МО)  Компанія TU (ДО)
 Балансова вартість  Справедлива вартість
 Грошові кошти  37 000  5 550  
 Дебіторська заборгованість  64 750  14 800  
 запаси  59 200  46 250  42 000
 Цінні папери  148 000  92 500  108 250
 Основні засоби  270 500  105 400  92 500
 земля  74 000  36 000  37 000
 інвестиції  236 800    
Разом активи 890 250 300 500  
 Довгострокові зобов'язання  74 000  37 000  
 поточні зобов'язання  46 250  7 400  9 000
 Емісійний прибуток  166 500  55 500  
 звичайні акції  296 000  92 500  
 Нерозподілений прибуток  307 500  108 100  
Разом пасиви 890 250 300 500  

потрібно:

1. Скласти консолідований баланс на дату об'єднання. Результати консолідації уявити в робочій таблиці 10.2.

Таблиця 10.2. Робоча таблиця по консолідації звітності компаній на 31.12.20..1 г

 Стаття балансу  Компанія AR (МО)  Компанія TU (ДО)  коригування  консолідований баланс
 Д-т  К-т
 Грошові кошти          
 Дебіторська заборгованість          
 запаси          
 Цінні папери          
 Основні засоби          
 земля          
 інвестиції          
 гудвіл          
Разом активи          
 Довгострокові зобов'язання          
 поточні зобов'язання          
 звичайні акції          
 Емісійний прибуток          
 Нерозподілений прибуток          
 частка меншості          
Разом пасиви          

Завдання 10.2.

Компанія «Voctok» 01.01.20 .. р придбала 40% акцій з правом голосу за 900 000 у.о. Вартість чистих активів на дату придбання у асоційованої компанії «Zapad» приведена в таблиці 10.3.

Таблиця 10.3. Вартість чистих активів компанії «Zapad», у.о.

 Стаття  Балансова вартість  Справедлива вартість
 поточні активи  430 000  430 000
 земля  300 000  350 000
 Будинки, термін амортизації - 10 років  340 000  450 000
 Устаткування, термін амортизації - років  180 000  150 000
 зобов'язання (420 000) (420 000)
 Чисті активи  830 000  960 000
 рік  Чистий прибуток  дивіденди
 20 .. р  100 000  40 000
 через рік  150 000  50 000
 через два роки  120 000  60 000

потрібно:

1. розрахувати залишок рахунку інвестицій через два роки;

2. розрахувати доходи за методом участі через два роки (знецінення ділової репутації становить 5% на рік).

Завдання 10.3.

Компанія «Sip» володіє 80% компанії «Dask». Звіти про фінансове становище компаній на 31.12.20 .. р представлені в таблиці 10.4.

Таблиця 10.4 Звіти про фінансове становище, у.о.

 Стаття  компанії
 «Sip»  «Dask»
 Інвестиції в компанію «Dask»  800 000  
 Основні засоби  1 600 000  800 000
 поточні активи  2 800 000  3 300 000
Разом активи  5 200 000  4 100 000
 зобов'язання  200 000  300 000
 Акціонерний капітал    
 Звичайні акції по 1 у.о. за акцію  1 000 000  400 000
 Нерозподілений прибуток  4 000 000  3 400 000
Разом зобов'язання і капітал  5 200 000  4 100 000

Компанія «Sip» придбала компанію «Dask» сім років тому, коли нерозподілений прибуток компанії «Dask» становила 500 000 у.о. На дату об'єднання справедлива вартість основних засобів була більшою за балансову на 20 000 у.о., строк корисного використання - 10 років. Ділова репутація щороку знецінюється на 20%.

потрібно:

1. розрахувати ділову репутацію;

2. підготувати консолідований звіт про фінансовий стан на 31.12.20 .. р

Питання для самоконтролю:

- Способи об'єднання підприємств в групи

- Визначення дочірніх компаній і асоційованих товариств

- Оцінка вартості об'єднання підприємств

- Визначення гудвілу в результаті об'єднання бізнесу

- Порядок консолідації звітності для груп організацій, що знаходяться під контролем материнської компанії

- Коригувальні бухгалтерські записи в процесі консолідації звітності на дату об'єднання

- Елімінування (виняток) міжкорпоративних операцій при консолідації звітності в наступні періоди

- Виняток нереалізованого прибутку при консолідації звітності в наступні періоди

- Суть методу придбання (купівлі)

- Облік інвестицій за методом участі в капіталі

 Теоретичні основи | Теоретичні основи

Тема 1: Міжнародна стандартизація бухгалтерського обліку і звітності | Теоретичні основи | Теоретичні основи | Теоретичні основи | Теоретичні основи | Теоретичні основи | Теоретичні основи | Теоретичні основи | Теоретичні основи | Теоретичні основи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати