Головна

Теоретичні основи

МСБО (IAS) 39 класифікує фінансові активи в обліку і звітності на чотири категорії: фінансові активи, утримувані до погашення; фінансові активи, утримувані для продажу; видані позики і дебіторська заборгованість; фінансові активи, наявні для продажу. Подальша оцінка фінансових актівовзавісіт від їх фактичної класифікації за чотирма категоріями. Після первісного визнання вони оцінюються або за справедливою вартістю, або за амортизованих витрат. Фінансові активи, що не мають фіксованого терміну погашення, оцінюються за фактичними витратами з подальшим тестуванням на знецінення.

Фінансові обязательстваклассіфіціруется на: торгові фінансові зобов'язання та інші фінансові зобов'язання. Торгові фінансові зобов'язання підлягають відображенню в обліку і фінансової звітності за справедливою вартістю, інші фінансові зобов'язання - за первісною (переоціненою) вартістю, скоригованою на суму амортизації зобов'язань.

Вартість, яка амортизується фінансового інструменту представляє собою первісну вартість, відкориговану на величину знижки або премії. Для визначення величини знижки або премії необхідно первісну вартість порівняти з наведеної (дисконтованої) вартістю. Розрахунок поточної вартості майбутніх грошових потоків називається дисконтуванням.

Наведена (або дисконтована) вартість розраховується за формулою: PVn = FVn / (1 + i) n = FVn * (1 / (1 + i) n), де

FVn - майбутня вартість наявної в даний час суми грошей (або послідовності платежів)

i - процентна ставка за один період часу

n - кількість періодів часу

Ануїтет являє собою ряд рівних грошових платежів (виплат), що відбуваються через рівні проміжки часу (періоди).

Формула для наведеної вартості звичайного ануїтету:

PVАn = R (1 - (1 / (1 + i) n ) / I)

R - періодичне грошове надходження

i - процентна ставка за один період часу

n - кількість періодів часу

Визначення приведеної вартості ануїтету зводиться до знаходження суми ряду значень приведеної вартості окремих надходжень.

У формулах величини в дужках є коефіцієнтами, значення яких можна розрахувати або знайти в спеціальних таблицях (табл. 7.2 і 7.3).

Практичні завдання:

Завдання 7.1.

Корпорації «American Express» здійснила короткострокові інвестиції в цінні папери та 01.12.20 .. р придбала казначейські векселі США в кількості 200 штук за ціною 50 у. Е. за одиницю. Термін платежу за цими векселями настане через 120 днів.

До кінця року - на 31.12.20 .. р ринкова вартість векселів знизилася до 45 у. Е. за одиницю.

02.02.20 .. р 100 казначейських векселів були продані за ринковою вартістю 55 у. Е.

01.04.20 .. р векселі були погашені при виплаті суму 6500 у. Е.

потрібно:

Відобразити на рахунках фінансового обліку придбання, продаж і погашення казначейських векселів. Визначити їх вартість на 31.12.20 .. р

Завдання 7.2.

Компанія «Riss» інвестує надлишкові грошові кошти в ринкові цінні папери і придбає акції різних компаній. Протягом року були проведені наступні господарські операції:

1. 20.03.20 .. р придбані 500 акцій компанії «Deks» за ціною 400 у. Е. за одиницю і акції корпорації «Lait» 800 штук за ціною 300 у. Е. за одиницю.

2. 25.12.20 .. р отримала дивіденди від компанії «Deks» в розмірі 6 у. Е. за акцію і від корпорації «Lait» в розмірі 2 у. Е. за акцію.

3. 31.12.20 .. р проведена переоцінка цінних паперів на дату складання фінансової звітності. Ринкова ціна акцій компанії «Deks» склала 430 у. Е. за одиницю, а корпорації «Lait» - 250 у. Е.

4. в січні місяці наступного року всі наявні акції були продані за ціною на 20 у. Е. вище облікової ціни.

потрібно:

Скласти бухгалтерські записи за наведеними господарськими операціями.

Завдання 7.3.

Фірма «Racurs» 17.05.20 .. Г. отримала вексель в погашення дебіторської заборгованості номінальною вартістю 80 000 у. Е. при процентною ставкою 8% з датою погашення 26.07.20 .. р

потрібно:

Визначити позичковий відсоток і суму погашення за умови, що відсотки за векселем фіксуються окремо від номінальної вартості. Відобразити на рахунках операції з обліку векселя з використанням трансформаційних записів.

Завдання 7.4.

31.09.20 .. р фірма «Man» отримала 9-ти% вексель на суму 20 000 у. Е і терміном 60 днів в погашення існуючого рахунку до оплати.

Ситуація 1.

Погашення векселя здійснюється через 60 днів. Відобразити на рахунках фінансового обліку господарські операції, пов'язані з отриманням і погашенням векселя з використанням регулюючих записів.

Ситуація 2.

Вексель дисконтируется в банку за ставкою 12%, коли до терміну його погашення залишається 20 днів. Визначити суму, отриману в результаті дисконтування і відобразити на рахунках дисконтування векселя.

Завдання 7.5.

Компанія «ZBK» 1. серпня 20 .. р видала два векселі. На першому векселі зазначено, що через 60 днів слід сплатити 4 500 у. Е. і відсотки за ставкою 14% річних.

На другому векселі компанії «ZBK» зазначено, що через 30 днів слід сплатити 1 600 у. Е. (в тому числі відсотки за векселем за ставкою 12% річних).

потрібно:

Відобразити на рахунках фінансового обліку видачу векселів, нарахування і виплату відсотків, погашення векселів.

Завдання 7.6.

Компанія «Tang Auto Part» випустила 31.12.20 .. Г. 10% облігації номінальною вартість 34 000 у. Е. на 3 роки. Ринкова ставка в момент випуску - 12%. Відсотки виплачуються раз на рік.

потрібно:

1. Визначити справжню вартість облігацій на день випуску і скласти розрахунок списання облігаційної знижки / премії по ефективній процентній ставці. Розрахунок представити у вигляді таблиці 7.1.

Коефіцієнти для розрахунку теперішньої вартості облігацій наведені в таблицях 7.2 і 7.3.

Таблиця 7.1. Розрахунок списання облігаційної знижки / премії, у. Е.

 Дата  Відсотки по номінальнойстоімості  Витрата в відепроцентов (поточна вартість - ринкова% -а ставка - час)  Знижка (премія) пооблігаціям (списується частка)  Поточна вартість облігацій (поточна стоїмо. Попереднього року +/- списується частка)
         

2. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку випуск облігацій, виплату відсотків по облігаціях і списання облігаційної знижки / премії, погашення облігацій.

Завдання 7.7.

Підприємство 01.01.20 .. р випустило облігації на суму позики 400 000 у. Е. Термін погашення позики настане через 5 років з розрахунку 8% річних. Відсотки виплачуються два рази на рік - 01.07.20 .. р і 01.08.20 .. р Ринкова процентна ставка в момент випуску - 12%.

потрібно:

1. Визначити справжню вартість облігацій на день випуску. Коефіцієнти для розрахунку теперішньої вартості облігацій наведені в таблицях 7.6.2 і 7.6.3

2. Скласти розрахунок списання облігаційної знижки / премії по ефективній процентній ставці.

3. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку випуск облігацій, виплату відсотків по облігаціях і списання облігаційної знижки / премії, погашення облігацій.

Завдання 7.8.

Протягом червня корпорація здійснила такі господарські операції, пов'язані з викупленими власними акціями:

1.06.20..1 р викуплені 2 000 власних звичайних акцій номінальною вартістю 15 у. Е. за ціною 35 у. Е. за акцію;

10.06.20..1 р продані 500 акцій, викуплених 1.06.20..1 р, по 49 у. Е. за акцію;

20.06.20..1 р Продано 700 акцій, викуплених 1.06.20..1 р, по 29 у. Е. за акцію;

30.06.20..1 р вилучені залишилися викуплені акції, ціна їх первинної емісії - 21 у. Е. за акцію.

потрібно:

написати бухгалтерські проводки, які необхідно зробити для реєстрації перерахованих господарських операцій.

Питання для самоконтролю:

1. Класифікація фінансових активів і фінансових зобов'язань

2. Оцінка фінансових інструментів при первісному визнанні

3. Сутність різних методів оцінки фінансових інструментів

4. Суть методу ефективної ставки відсотка

5. Похідні інструменти і їх види

6. Складні фінансові інструменти

7. Хеджування фінансових інструментів

8. Припинення визнання (вибуття) фінансових інструментів

9. Види ризиків, пов'язані з фінансовими інструментами

10. Розкриття інформації в примітках до фінансової звітності


Таблиця 7.2. Поточна вартість 1 грошової одиниці за період

 1%  2%  3%  4%  5%  6%  7%  8%  9%  10%  11%  12%  13%  14%
 0,99010  0,98039  0,97087  0,96154  0,95238  0,94340  0,93458  0,92593  0,91743  0,90909  0,90090  0,89286  0,88496  0,87719
 0,98030  0,96117  0,94260  0,92456  0,90703  0,89000  0,87344  0,85734  0,84168  0,82645  0,81162  0,79719  0,78315  0,76947
 0,97059  0,94232  0,91514  0,88900  0,86384  0,83962  0,81630  0,79383  0,77218  0,75131  0,73119  0,71178  0,69305  0,67497
 0,96098  0,92385  0,88849  0,85480  0,82270  0,79209  0,76290  0,73503  0,70843  0,68301  0,65873  0,63552  0,61332  0,59208
 0,95147  0,90573  0,86261  0,82193  0,78353  0,74726  0,71299  0,68058  0,64993  0,62092  0,59345  0,56743  0,54276  0,51937
 0,94205  0,88797  0,83748  0,79031  0,74622  0,70496  0,66634  0,63017  0,59627  0,56447  0,53464  0,50663  0,48032  0,45559
 0,93272  0,87056  0,81309  0,75992  0,71068  0,66506  0,62275  0,58349  0,54703  0,51316  0,48166  0,45235  0,42506  0,39964
 0,92348  0,85349  0,78941  0,73069  0,67684  0,62741  0,58201  0,54027  0,50187  0,46651  0,43393  0,40388  0,37616  0,35056
 0,91434  0,83676  0,76642  0,70259  0,64461  0,59190  0,54393  0,50025  0,46043  0,42410  0,39092  0,36061  0,33288  0,30751
 0,90529  0,82035  0,74409  0,67556  0,61391  0,55839  0,50835  0,46319  0,42241  0,38554  0,35218  0,32197  0,29459  0,26974
 0,89632  0,80426  0,72242  0,64958  0,58468  0,52679  0,47509  0,42888  0,38753  0,35049  0,31728  0,28748  0,26070  0,23662

Таблиця 7.3. Поточна вартість ануїтету 1 грошової одиниці за період (постнумерандо)

 1%  2%  3%  4%  5%  6%  7%  8%  9%  10%  11%  12%  13%  14%
 0,99010  0,98039  0,97087  0,96154  0,95238  0,94340  0,93458  0,92593  0,91743  0,90909  0,90090  0,89286  0,88496  0,87719
 1,97040  1,94156  1,91347  1,88609  1,85941  1,83339  1,80802  1,78326  1,75911  1,73554  1,71252  1,69005  1,66810  1,64666
 2,94099  2,88388  2,82861  2,77509  2,72325  2,67301  2,62432  2,57710  2,53129  2,48685  2,44371  2,40183  2,36115  2,32163
 3,90197  3,80773  3,71710  3,62990  3,54595  3,46511  3,38721  3,31213  3,23972  3,16987  3,10245  3,03735  2,97447  2,91371
 4,85343  4,71346  4,57971  4,45182  4,32948  4,21236  4,10020  3,99271  3,88965  3,79079  3,69590  3,60478  3,51723  3,43308
 5,79548  5,60143  5,41719  5,24214  5,07569  4,91732  4,76654  4,62288  4,48592  4,35526  4,23054  4,11141  3,99755  3,88867
 6,72819  6,47199  6,23028  6,00205  5,78637  5,58238  5,38929  5,20637  5,03295  4,86842  4,71220  4,56376  4,42261  4,28830
 7,65168  7,32548  7,01969  6,73274  6,46321  6,20979  5,97130  5,74664  5,53482  5,33493  5,14612  4,96764  4,79877  4,63886
 8,56602  8,16224  7,78611  7,43533  7,10782  6,80169  6,51523  6,24689  5,99525  5,75902  5,53705  5,32825  5,13166  4,94637
 9,47130  8,98259  8,53020  8,11090  7,72173  7,36009  7,02358  6,71008  6,41766  6,14457  5,88923  5,65022  5,42624  5,21612
 10,36763  9,78685  9,25262  8,76048  8,30641  7,88687  7,49867  7,13896  6,80519  6,49506  6,20652  5,93770  5,68694  5,45273Теоретичні основи | Теоретичні основи

Тема 1: Міжнародна стандартизація бухгалтерського обліку і звітності | Теоретичні основи | Теоретичні основи | Теоретичні основи | Теоретичні основи | Теоретичні основи | Теоретичні основи | Теоретичні основи | Теоретичні основи | Теоретичні основи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати