Головна

Теоретичні основи

Для розрахунку собівартості запасів МСБО (IAS) 2 рекомендує використовувати методи: метод специфічної ідентифікації, середньозваженої вартості та ФІФО.

Метод специфічної (суцільний) ідентифікації передбачає особливу маркування кожної одиниці ТМЗ, що дозволяє однозначно визначити які запаси залишилися на складі, а які були реалізовані

Середня вартість одиниці запасу в цілому за період обчислюється як середньозважена за формулою:

Вартість ТМЗ на початок періоду + Вартість куплених ТМЗ

Кількість ТМЗ на початок періоду + Кількість куплених ТМЗ

Суть методу ФІФО полягає в припущенні, що запаси використовуються в тому ж порядку, що і закуповуються, тобто за принципом «перший прийшов - перший пішов». Таким чином, кінцеві запаси складаються з останніх за часом закупівель, і для розрахунку їх вартості береться вартість останніх за часом закупівель.

У фінансовій звітності запаси повинні відображатися за найменшою з двох вартостей - собівартістю або чистою вартістю реалізації.

МСБО (IAS) 16 розглядає дві моделі подальшої оцінки об'єктів основних засобів:

модель оцінки за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопиченого збитку від знецінення;

модель оцінки за переоціненою величиною, представляє собою справедливу вартість за вирахуванням накопиченої амортизації та накопиченого збитку від знецінення.

Згідно МСБО (IAS) 38 період створення нематеріальних активів ділиться на два етапи: дослідження та розробки. Витрати на дослідження завжди визнаються витратами тих звітних періодів, коли вони виникли. Витрати на розробки можуть бути капіталізовані при виконанні ряду умов: технічна здійсненність завершення нематеріального активу; намір завершити нематеріальний актив і використовувати або продавати його; можливість надійно вимірювати (оцінювати) витрати, пов'язані з нематеріальним активом, в процесі його розробки.

знецінення активу відображається у фінансовій звітності, коли його балансова вартість вище очікуваного відшкодування його використання або продажу. Сума очікуваного відшкодування - це найбільша з двох величин: справедливої ??вартості активу за вирахуванням витрат на продаж і цінності його використання. Цінність використання - це теперішня вартість майбутніх грошових потоків, які передбачається отримати від активу при продовженні його використання.

Практичні завдання:

Завдання 4.1.

Промисловою компанією в ході виробничо-господарської діяльності в звітному періоді здійснювалися такі господарські операції:

1. 02.02.20 .. р закуплені в кредит матеріали на суму 25 840 у.о. на умовах n / 30, ФОБ-пункт відправлення у фірми «Nz».

2. 02.02.20 .. р оплачені митні витрати в розмірі 1 970 у.о. по придбаних матеріалів.

3. 10.02.20 .. р закуплені в кредит канцелярське приладдя на суму 900 у.о. на умовах n / 30 у фірми «Sun».

4. 10.02.20..г. реалізована продукція в кредит на умовах n / 30, ФОБ-пункт відправлення, на суму 14 280 у.о. (Собівартість реалізованої продукції становить 8 580 у.о.).

5. 11.02.20 .. р придбані в кредит допоміжні матеріали на суму 24 480 у.о. на умовах n / 30, ФОБ-пункт відправлення, включаючи транспортні витрати в сумі 1 360 у.о., сплачуваних фірмою постачальником «Vis».

6. 12.02.20 .. р прийнята повернута продукція, реалізована 10.02.20 .. р на суму 2 040 у.о. (Собівартість реалізації посилання - 1 220 у.о.).

7. 14.02.20 .. р повернута частина бракованих матеріалів на суму 3 000 у.о., придбаних в кредит у фірми «Nz».

8. 15.02.20 .. р повернута частина канцелярського приладдя на суму 100 у.о., придбаних 10.02.20 .. р в кредит.

9. 16.02.20 .. р реалізована продукція за готівкові кошти на суму 6: 800 у.е. (Собівартість реалізації - 4 080 у.о.).

10. 20.02.20 .. р оплачена фірмі «Nz» вартість куплених в кредит 02.02.20 .. р матеріалів, за вирахуванням повернення шлюбу 14.02.20 .. р

11. 26.02.20 .. р зараховані на поточний рахунок грошові кошти за реалізовану продукцію 10.02.20 .. р за вирахуванням повернення 12.02.20 .. р

Залишки запасів на початок звітного періоду - 10 000 у.о., на кінець - 15 000 у.о.

потрібно:

Відобразити господарські операції на рахунках фінансового обліку при використанні систем безперервного та періодичного обліку запасів. Рішення представити в таблиці 4.1:

Таблиця 4.1. Порівняння систем безперервного та періодичного обліку запасів

 Дата  Система безперервного (постійного) обліку запасів  Система періодичного обліку запасів
 02.02.20..г.  Д.К.  Д.К.
 . . .  . . .  . . .

Провести порівняння бухгалтерських записів при використанні різних систем обліку запасів.

Завдання 4.2.

Компанія «West» на 01.01.200 .. р мала такі залишки на рахунках: «Кошти» - 600 у.о.,

«Запаси» - 800 у.о., в тому числі

запас А - 10 од. за ціною 20 у.о. за одиницю,

запас Б - 12 од. за ціною 100 у.о. за одиницю,

запас В - 6 од. за ціною 50 у.о. за одиницю.

За звітний січень місяць були проведені закупівлі і реалізація запасів в наступному розмірі:

05.01.200 .. р придбано 22 од. запасу А по 20 у.о. за од.

08.01.200 .. р придбаний в кредит запас Б 6 од. за ціною 100 у.о.

10.01.200 .. р придбаний в кредит запас У 11 шт. за ціною 50 у.о.

15.01. 200 .. р реалізовано в кредит запасу А - 15 од. за ціною 45 у.о. за одиницю.

17.01.200 .. р реалізовано за готівковий розрахунок запасу Б - 3 од. за ціною 225 у.о. за одиницю.

29.01.200 .. р реалізовано в кредит запасу В - 8 од. за ціною 125 у.о. за 1 одиницю.

31.01.200 .. р проведено закриття номінальних рахунків і виявлення кінцевого фінансового результату господарської діяльності за січень 200 .. р

потрібно:

Відобразити нижченаведені господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку із застосуванням системи безперервного (постійного) обліку запасів.

Завдання 4.3.

20.06.20..г. компанія "Wers" підписала контракт на придбання матеріалів на загальну суму 50 000 у.о. на умовах 10/15, n / 30 (10% -ва знижка за оплату «вчасно» протягом 15-ти днів із «чистому» терміні оплати 30 днів).

30.06.20..г. компанія виробила часткову оплату за матеріали на суму 15 000 у.о. Остаточний розрахунок за контрактом проведений 16.07.20..г.

потрібно:

Відобразити в обліку придбання матеріалів і знижки «за оплату в строк» ??валових і чистим методами.

Завдання 4.4.

Виробнича фірма «Tash» має наступні дані про залишки та рух основних матеріалів А і В за березень 20..г .:

 Дата  Кількість, кг  Вартість, у.о.  Дата  Кількість, кг
 матеріал А
 Залишок на 01.03.20..г  7 000    
 надходження  Витрата в виробництво
 03.03.20..г  1 650  04.03.20..г.
 10.03.20..г  4 000  15.03.20..г.
 20.03.20..г  3 600  23.03.20..г.
 Залишок на 01.04.20..г ?      
 матеріал В
 Залишок на 01.03.20..г    
 надходження  Витрата в виробництво
 10.03.20..г  12.03.20..г
 25.03.20..г  1 280  26.03.20..г
       30.03.20..г
 Залишок на 01.04.20..г ?      

потрібно:

Використовуючи наведену інформацію, оцініть запас основних матеріалів на 01.04.20 .. р за допомогою методів середньозваженої ціни, суцільний інденціфікаціі, FIFO.

Зробіть висновки про прийнятність кожного з методів в конкретних економічних умовах.

Завдання 4.5.

На складі готової продукції виробничого підприємства «Гаррі і Том» станом на 31.03.20 .. р є наступна інформація:

 Дата  зміст операції  Кількість, од.  Ціна за од., У.е.  Сума, у.о.
 01.03.20 .. р  Залишок готової продукції на складі  
 04.03.20 .. р  Надійшло на склад з виробництва  
 09.03.20 .. р  Надійшло на склад з виробництва  
 12.03.20 .. р  Надійшло на склад з виробництва  
 21.03.20 .. р  Надійшло на склад з виробництва  
 24.03.20 .. р  Надійшло на склад з виробництва  
 25.03.20 .. р  Надійшло на склад з виробництва  
 27.03.20 .. р  Надійшло на склад з виробництва  
   Готова продукція для реалізації х  
   Реалізовано за місяць    
 31.03.20 .. р  Залишок готової продукції на складі      
   Виручка за місяць      101 516

потрібно:

1. здійснити оцінку запасів на складі виробничого підприємства «Гаррі і Том» за методом суцільної ідентифікації за умови, що на 31 березня запаси становили 20 од. в наявності на 1 березня; 10 од. - З числа придбаних 9 березня; 5 од. - З числа придбаних 21 березня і 7 од. - З числа придбаних 27 березня;

2. визначити вартість запасів готової продукції на складі на 31 березня по методам середньозваженої вартості;

3. визначити вартість запасів готової продукції на складі на кінець місяця методом FIFO.

Результати оцінки представити в таблиці 4.2. і порівняти величину прибутку, отриману при використанні кожного з методів оцінки.

Таблиця. 4.2. Порівняння результатів оцінки, у.о.

 показник  Метод оцінки готової продукції на складі
 суцільний ідентифікації  середньозваженої вартості  FIFO
 Об'єм реалізації      
 Вартість реалізованої продукції      
 Запаси готової продукції на початок місяця      
 Надійшло з виробництва      
 Вартість готової продукції для продажу      
 Запаси готової продукції на кінець місяця      
 Валовий прибуток від реалізації      

Завдання 4.6.

Станом на 1 вересня 20 .. р на складі підприємства є залишки готової продукції:

продукція А з вичерпаним терміном придатності на суму 84 000 у.о. ;

продукція Б - 45 000 у. е., яку передбачається реалізувати до закінчення терміну придатності;

продукція У - 75 000 у.о., яка буде реалізована в повному обсязі.

потрібно:

1. розрахувати і відобразити в обліку суму резерву знецінення запасів готової продукції на кінець 20 .. року. Розрахунок резерву знецінення запасів провести в таблиці 4.3

2. У наступному році кон'юнктура ринку змінилася і готова продукція Б була повністю продана. Потрібно відобразити подію зміна кон'юнктури в фінансовому обліку.

Таблиця. 4.3. Розрахунок суми резерву під знецінення

 Готова продукція  Сума, у.о.  Імовірність втрат,%  Сума резерву, у.о.
     
           
           

Завдання 4.7.

1 січня 20 .. р промислове підприємство «RAINs» придбало виробниче обладнання на суму 420 000 у.о. Були понесені наступні додаткові витрати:

- Доставка - 28 000 у.о .;

- Установка - 30 100 у.о .;

- Загальні адміністративні витрати непрямого характеру - 3 500 у.е.

Період встановлення та налагодження зайняв 2 місяці, додаткові 33 600 у.о. були витрачені на пускові роботи, безпосередньо пов'язані з приведенням активу в робочий стан.

Щомісячна внутрішня звітність показала, що за перші три місяці на даному обладнанні було вироблено мало продукції, в результаті чого утворився первісний операційний збиток в 15: 400 у.е. Наступні місяці показали більш позитивні результати.

За оцінками обладнання має корисний термін служби 14 років, а його ліквідаційна вартість становить 30: 800 у.е. За оцінками вартість на його розбирання становить 12: 600 у.е.

потрібно:

Визначити яка вартість спочатку була записана в якості фактичної вартості придбання даного активу і які щорічні нарахування в звіті про прибутки і збитки в зв'язку і споживанням економічних вигід, втілених в даному активі підприємства «RAINs»?

Завдання 4.8.

Підприємство «Avto» є виробником автотранспорту. Відділ досліджень працював протягом року над наступними проектами:

проект 1 «Розробка нової системи безпеки при аварійній ситуації»;

проект 2 «Розробка електронного водонагрівача».

Короткий опис витрат даного відділу представлені в наступній таблиці 4.4

Таблиця. 4.4. Витрати підприємства «Avto»

   Загальні витрати відділу, у.о.  Витрати на проект 1, у.о.  Витрати на проект 2, у.о.
 Матеріали і послуги  3 000  1 800
 Прямі витрати на зарплату -  1 200
 Зарплата керівника відділу - -
 Зарплата адміністративного персоналу - -
 Накладні витрати      
 - прямі -
 - непрямі -

Час витрачений на проект 1 - 28%, на проект 2 - 16%.

потрібно: визначити, що капіталізуються витрати відділу підприємства «Avto» за фінансовий рік.

Завдання 4.9.

На 1 квітня 20 .. г.первоначальная вартість будівель компанії «Восток» складає 392 000 у.о., накопичена амортизація - 56 000 у.о. Справедлива вартість будівель, отримана за допомогою оцінки незалежного експерта, дорівнює 364 000 у.о.

потрібно: скласти бухгалтерські проводки з переоцінки вартості будівель компанії «Восток», використовуючи: пропорційний метод і метод списання.

Завдання 4.10.

Компанією «BeRG» 1.01.20 .. був куплений об'єкт основних засобів (прес) за 1 540 у.о ..

потрібно: відобразити в обліку такі зміни цін на активи (нарахування амортизації не враховувати):

1. станом на 01.04.20 .. р ринкова ціна преса зросла на 168 у.о .;

2. станом на 01.07.20..г. ринкова ціна преса знизилася на 161 у.о .;

3. станом на 01.10.20 .. р ринкова ціна преса скоротилася на 153 у.о .;

4. станом на 01.01.20..1 р ринкова ціна преса зросла на 161 у.о ..

Завдання 4.11.

Підприємство «SNN» купило авторське право за 34 000 у.е .. За умовами авторського договору «SNN» може володіти і розпоряджатися цим правом протягом 3 років. Поточна ринкова ціна за вирахуванням витрат на продаж, на аналогічне авторське право після трьох років використання становить 10 200 у.о.

Після закінчення трьох років підприємство «SNN» продає це авторське право за 10 200 у.о .. Витрат на продаж не було.

потрібно: відобразити господарські операції по руху нематеріального активу на підприємстві «SNN».

Завдання 4.12.

Компанія розробляє новий виробничий процес. Протягом 20 .. року пов'язані з цим витрати становлять 4: 800 у.е., з них 4 320 у.о. понесені до 1 листопада 20 .. року і 4: 800 у.е. - Між 1 листопада 20 .. року і 31 грудня 20 .. року. Станом на 1 листопада 20 .. року процес починає відповідати критеріям визнання як нематеріальний актив.

Справедлива вартість ноу-хау компанії, що відноситься до цього виробничого процесу, становить 1 000 у.о.

Протягом наступного року витрати, пов'язані з розробкою нового виробничого процесу складають 5 000 у.о.

В кінці наступного року справедлива вартість ноу-хау в цьому процесі, заснована на прогнозуванні майбутніх грошових потоків, становить 4 500 у.е.

потрібно:

1. визначити порядок визнання нематеріального активу у фінансовій звітності компанії за 20 .. рік,

2. визначити, в якій оцінці слід визнати нематеріальний актив у фінансовій звітності компанії в наступному році.

Завдання 4.13.

Вартість франшизи складає 12 млн. У.о. За період експлуатації була нарахована амортизація в розмірі 4,8 млн. У.о. В результаті проведеної на підприємстві переоцінки, чиста балансова вартість активу склала 14,4 млн. У.о.

потрібно: відобразити переоцінку франшизи на рахунках фінансового обліку двома способами.

Завдання 4.14.

Компанії «Південний берег» 13 july 20 .. р купила транспортний засіб за 216 000 у.о. Передбачається, що воно пропрацює п'ять років, величина пробігу складе 480 тис. Км., В кінці терміну використання транспортний засіб буде мати ліквідаційну вартість 36 000 у.о.

Протягом 20 .. р пробіг транспортного засобу склав 115,2 тис. Км. Фінансовий рік у компанії «Південний берег» закінчується 31 грудня.

потрібно: розрахувати і відобразити в фінансовому обліку величину нарахованої амортизації в 20..г., використовуючи:

1. метод лінійного списання;

2. виробничий метод;

3. метод подвоєного зменшуваного залишку.

Питання для самоконтролю:

1. Первісна оцінка запасів

2. Витрати включаються і не включаються до собівартості запасів згідно з МСБО (IAS) 2 «Запаси»

3. Оцінка запасів при складанні фінансової звітності

4. Методи проведення переоцінки основних засобів відповідно до МСБО (IAS) 16 «Основні засоби»

5. Методи нарахування амортизації, рекомендовані МСБО (IAS) 16 «Основні засоби»

6. Умови визнання нематеріальних активів були ідентифіковані

7. Витрати включаються і не включаються в собівартість внутрішньо генерованого нематеріального активу

8. Сфера дії МСБО (IAS) 36 «Зменшення корисності активів".

9. Ознаки, що вказують на можливе зменшення вартості активів

10. Визначення і приклади «одиниці, яка генерує грошові кошти» (ЕГДС)Теоретичні основи | Теоретичні основи

Тема 1: Міжнародна стандартизація бухгалтерського обліку і звітності | Теоретичні основи | Теоретичні основи | Теоретичні основи | Теоретичні основи | Теоретичні основи | Теоретичні основи | Теоретичні основи | Теоретичні основи | Теоретичні основи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати