Головна

Теоретичні основи

В склад фінансової звітності входять: звіт про фінансовий стан, звіт про сукупні прибутки та збитки, звіт про зміни у власному капіталі, звіт про рух грошових коштів та опис облікової політики та примітки.

МСБО (IAS) 1не наказує єдиного формату форм фінансової звітності, але задає ряд правил, яких слід дотримуватися при поданні даних звітів.

дотримання порядку ліквідності - Обов'язкова вимога до розташування статей звіту про фінансовий стан, але статті можуть розташовуватися як за рівнем зменшення, так і по мірі зростання ліквідності.

У звіті про сукупні прибутки та збитки доходи і витрати можуть розбиватися на групи в залежності від того, чи є вони результатом звичайної діяльності або екстраординарних подію; витрати можуть класифікуватися виходячи з їх сутності (витрати на сировину і матеріали, на заробітну плату та ін.) або виходячи з їх функцій (собівартість реалізованої продукції, операційні витрати та ін.).

У звіті про зміни у власному капіталі перелік складових капіталу організації повинен відповідати статтям в розділі «Капітал» бухгалтерського балансу. У звіті повинні бути відображені зміни, що відбулися в капіталі внаслідок якісно різних операцій: з акціонерами при внесенні капіталу і виплати дивідендів; отримання прибутків або збитків, що не визнані в звіті про прибутки і збитки.

Згідно з вимогами МСБО (IAS) 7 звіт про рух грошових коштів повинен представляти інформацію про рух грошових коштів, класифікованих як потоки від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Потоки грошових коштів включають в себе не тільки грошові кошти, а й еквіваленти грошових коштів.

Розділ операційної діяльності може бути складений прямим або непрямим методом, а розділи інвестиційної та фінансової діяльності - тільки прямим методом.

Відповідно спрямим методом інформація про основні притоках і відтоках грошових коштів в розділі «операційна діяльність» може бути отримана: безпосередньо з облікових регістрів або шляхом коригування статей звіті про сукупні прибутки та збитки, в якому представлені доходи і витрати, що відносяться до операційної діяльності підприємства.

Відповідно до непрямим методом чистий приплив (відплив) грошових коштів від операційної діяльності розраховується шляхом послідовної коригування показника прибутку / збитку, наведеного в звіті про сукупні прибутки та збитки.

Практичні завдання:

Завдання 3.1.

Компанія «ТрансСервіс» надає послуги з налагодження і ремонту виробничого обладнання. Пробний баланс після на 1 січня 20..1 р виглядає наступним чином:

 Назва рахунку  Дебет  кредит
 Грошові кошти  3 936  
 Рахунки до отримання  4 656  
 Страховка, оплачена авансом  
 Запасні частини  
 транспорт  25 680  
 Накопичена амортизація, транспорт    9 631
 Рахунки до оплати    2 328
 % За векселями до оплати  
 Векселі до оплати    8 400
 капітал власника    13 865
 РАЗОМ  34 752  34 752

Протягом 20..1 рік здійснено такі господарські операції:

1. протягом року компанією було зароблено за послуги з налагодження виробничого устаткування 117 725 у.о .; з них 28 728 у.о. було отримано; решта є операції, проведені в кредит;

2. за ремонт виробничого обладнання було зароблено 29 256 у.о. (З них були отримані гроші в сумі 20 160 у.о., і рахунки для отримання збільшилися на 9 096 у.о.);

3. протягом року були закуплені в кредит запасні частини на суму 408 у.о .;

4. компанія 29 червня виплатила за векселем (виданому) 3.: 600 у.е. плюс відсотки по ньому посилання - 1 032 у.о. (528 у.о. - за минулий рік і 504 у.о - за першу половину 20 ... р);

5. бензин для транспорту був оплачений на суму 3 216 у.о .;

6. страхування транспорту посилання - 1 008 у.о. (Оплачено авансом);

7. були оплачені телефонні витрати на суму 2 688 у.о .;

8. за рахунками до отримання було зібрано 16 680 у.о .;

9. власник компанії вилучив зі свого бізнесу 9 504 у.о.

Також відома наступна інформація, що відноситься до коригувальних проведень в кінці 20..1 р

1. Інвентаризація запасних частин показала, що на 31 грудня 20..1 р їх залишилося на суму 216 у.о.

2. Нарахований відсоток за векселями до оплати склав 288 у.о.

3. Протягом року сума на страхування транспорту склала 984 у.о.

4. Амортизація транспорту за год 6 420 у.о.

5. Було отримано рахунок за телефонні переговори за грудень 20 .. р на 216 у.о., який залишився неоплаченим.

потрібно:

1. скласти журнальні проводки для відображення операцій, здійснених протягом 20..1 р .;

2. скласти трансформаційну таблицю;

3. підготувати коригувальні проводки, скласти скоригований пробний баланс;

4. підготувати звіт про фінансовий стан за формою таблиці 3.1.

Таблиця 3.1. Звіт про фінансовий стан на 31.12.20..1 р

 статті  Сума, у.о.
активи
Непоточні активи
 Основні засоби  
 гудвіл  
 виробничі ліцензії  
 Інвестиції в залежні компанії  
 Інші фінансові активи  
поточні активи
 запаси  
 Торгова та інша дебіторська заборгованість  
 передоплата  
 Грошові кошти та еквіваленти грошових коштів  
всього активів
КАПІТАЛ І ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Капітал та резерви
 випущений капітал  
 резерви  
 Накопичена прибуток (збиток)  
 частка меншості  
Непоточні зобов'язання
 процентні позики  
 відстрочений податок  
 Пенсійні зобов'язання  
поточні зобов'язання
 Торгова та інша кредиторська заборгованість  
 Короткострокові позики  
 Поточна частина довгострокової заборгованості  
 Резерв (зобов'язання) за гарантіями  
Всього капіталу і зобов'язань

Завдання 3.2.

Господарська діяльність компанії «Henderson supply» за 20 .. рік характеризується такими даними:

1. виручка від реалізації продукції склав 970 000 у.о., в т.ч. ПДВ - 120 000 у.о.,

2. дохід від інвестиційної діяльності - 85 000 у.о.

3. залишок товарно-матеріальних цінностей:

4. на початок 20..г. становив 140 000 у.о., на кінець 20..г. - 90 000 у.о.

5. закупівлі сировини і матеріалів протягом року склали 620 000 у.о.

6. витрати на реалізацію - 62 000 у.о. (В т.ч. витрати по заробітній платі - 14 000 у.о., витрати по амортизації - 19 000 у.о.),

7. адміністративні витрати - 44 000 у.о. (В т.ч. витрати по заробітній платі - 9 000 у.о., витрати по амортизації - 7 000 у.о.)

8. витрати за відсотками - 62 млн. У.о.,

9. витрати з податку на прибуток - 40 млн. У.о.

В обігу перебуває 12 000 акцій компанії «Henderson supply»

потрібно:

Підготувати Звіт про сукупні прибутки та збитки (звіт про прибутки і збитки) за «характером витрат» (таблиця 3.2.) І «функції (призначення) витрат» (таблиця 3.3)

Таблиця 3.2. Звіт про сукупні прибутки та збитки «за характером витрат», у.о.

 показники  витрати  доходи
 виручка    
 інший дохід    
 Зміни в запасах товарів    
 покупки    
 Витрати на заробітну плату    
 Витрати на амортизацію    
 Інші витрати    
 Разом витрати    
 Прибуток до оподаткування    
 Витрати з податку на прибуток    
 Чистий прибуток    
 Прибуток на акцію    

Таблиця 3.3. Звіт про сукупні прибутки та збитки «по функції (призначення) витрат», у.о.

 показники  сума
 виручка  
 Собівартість продажів  
 Валовий прибуток  
 інший дохід  
 Витрати на збут  
 Адміністративні витрати  
 Інші витрати  
 Прибуток до оподаткування  
 Витрати з податку на прибуток  
 Чистий прибуток  
 Прибуток на акцію  

завдання3.3.

Показники виробничо-фінансової діяльності компанії «Can» за 20 .. р, підготовлені в системі фінансового обліку, представлені в коротких формах фінансової звітності - таблиці 3.4, 3.5, 3.6.

Таблиця 3.4 Звіт про фінансовий стан компанії «Can» на 31.12.20 .. р, у.о.

 статті  На кінець року  На початок року
 поточні активи    
 Грошові кошти та їх еквіваленти (банківський овердрафт)  - 71 380  9 960
 Аванси видані  34 860  26 560
 Дебіторська заборгованість покупців  104 580  71 380
 запаси  136 120  69 720
 довгострокові активи    
 інвестиційна нерухомість  106 240  99 600
 Нематеріальні активи  9 960  6 640
 устаткування  58 100  33 200
 Земля і будівлі  415 000  365 200
Разом активи:  793 480  682 260
 Короткострокові зобов'язання    
 Кредиторська заборгованість постачальникам  119 520  58 100
 Заборгованість по податках  66 400  16 600
 Довгострокові зобов'язання    
 довгострокові позики  164 340  207 500
 Власний капітал    
 Акціонерний капітал  166 000  199 200
 резерв переоцінки  33 200 -
 накопичена прибуток  244 020  200 860
Разом власний капітал і зобов'язання:  793 480  682 260

Таблиця 3.5. Звіт про сукупні прибутки та збитки компанії «Can» за 20 .. р

 статті  Сума, у.о.
 виручка  1 411 000
 собівартість реалізації  1 058 250
 Валовий прибуток  352 750
 Адміністративні витрати  46 646
 Інші операційні витрати  122 176
Операційний прибуток  183 928
 Фінансові витрати  26 228
Прибуток до оподаткування  157 700
 Витрати з податку на прибуток  73 040
Прибуток за період  84 660

Таблиця 3.6. Звіт про зміну капіталу компанії «Can»

за 20 .. р, у.о.

 показники  Акціонерний капітал  резерв переоцінки  накопичена прибуток  всього
 На початок року  199 200    200 860  400 060
 переоцінка будівель    33 200    33 200
 Прибуток за період      84 660  84 660
 виплачені дивіденди      41 500  41 500
 Викуплені звичайні акції  33 200      33 200
 На кінець року  166 000  33 200  244 020  443 220

потрібно:

Скласти звіт про рух грошових коштів компанії «Can» за 20 .. р прямим і непрямим методами, з використанням наступної додаткової інформації:

1. протягом звітного року продано повністю амортизоване обладнання за 8: 300 у.е., його первісна вартість 24: 900 у.е. Результат від даної господарської операції є операційним прибутком,

2. до інших операційних витрат включені амортизаційні відрахування по обладнанню 41 500 у.о., по нематеріальних активів - 3 320 у.о.,

3. залишок грошових коштів від операційної діяльності та виручка від продажу основних засобів використані для придбання основних засобів,

4. банківський овердрафт використаний для викупу власних акцій та погашення довгострокової позики.

Звіт про рух грошових коштів компанії «Can» за 20 .. р прямим методом представити в таблиці 3.7, непрямим - в таблиці 3.8.

Таблиця 3.7. Звіт про рух грошових коштів компанії «Can»

за 20 .. р (прямий метод)

 показники  Сума, у.о.
 Грошовий потік від операційної діяльності  
 Грошові кошти, отримані від покупців  
 Грошові виплати постачальникам і працівникам  
 Чистий грошовий потік від операцій  
 виплачені відсотки  
 податкові виплати  
 виплачені дивіденди  
 Грошовий потік від інвестиційної діяльності  
 Придбання основних засобів  
 Виручка від продажу обладнання  
 Довгострокова оренда  
 Грошовий потік від фінансової діяльності  
 Виплата довгострокових позик  
 Викуп власних акцій  
 Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів  
 Грошові кошти на початок періоду  
 Грошові кошти на кінець періоду  

Таблиця 3.8. Звіт про рух грошових коштів компанії «Can»

за 20 .. р (непрямий метод)

 показники  Сума, у.о.
 Потоки грошових коштів від операційної діяльності  
 Чистий прибуток до оподаткування  
 коригування:  
 1)  
 2)  
 3)  
 ...  
 Операційний прибуток до зміни оборотного капіталу  
 Збільшення (зменшення):  
 дебіторської заборгованості покупців  
 іншої дебіторської заборгованості  
 вартості запасів  
 кредиторської заборгованості постачальникам  
 Грошові кошти від операційної діяльності  
 виплачені відсотки  
 Сплачений податок на прибуток  
 Чисті грошові кошти від операційної діяльності  

завдання 3.4.

Фінансова звітність корпорації «Swivt» представлена ??двома формами: Звітом про фінансове становище на 31.12.20 .. р (таблиця 3.9) і звітом про сукупні прибутки та збитки за 20 .. р (таблиця 3.10).

Таблиця 3.9. Звіт про фінансовий стан корпорації «Swivt» на 31.12.20 .. р, тис. У.о.

 статті  На кінець року  На початок року
 поточні активи    
 Грошові кошти  23 170  24 370
 Дебіторська заборгованість покупців  59 200  62 900
 Аванси видані  1 560  1 160
 запаси  64 400  60 200
 довгострокові активи    
 довгострокові інвестиції  7 200  17 200
 земля  30 000  25 000
 будівлі  92 400  92 400
 Накопичена амортизація (будівлі)  18 200  15 800
 устаткування  31 946  33 446
 Накопичена амортизація (обладнання)  8 680  9 120
 Нематеріальні активи  3 840  4 800
Разом активи:  286 836  296 556
 Короткострокові зобов'язання    
 Рахунки до оплати  26 750  46 750
 Векселі до оплати  15 140  29 140
 нараховані зобов'язання  1 000 -
 Заборгованість з податку на прибуток  4 000 -
 Довгострокові зобов'язання    
 Облігації до оплати  42 000  62 000
 довгострокові позики  66 000  70 000
 Власний капітал    
 звичайні акції  72 000  60 000
 Емісійний прибуток  18 000  10 000
 накопичена прибуток  41 946  18 666
Разом власний капітал і зобов'язання:  286 836  296 556

Таблиця 3.10. Звіт про сукупні прибутки та збитки корпорації «Swivt» за 20 .. р

 статті  Сума, тис.у.о.
 виручка  330 000
 собівартість реалізації  184 000
 Валовий прибуток  146 000
 Операційні витрати  94 000
Операційний прибуток  52 000
 Інші доходи (витрати)  
 Доходи від продажу інвестицій  2 500
 надходження дивідендів
 Витрати по відсотках  11 000
 Збиток від вибуття обладнання
Прибуток до оподаткування  43 720
 Витрати з податку на прибуток  10 440
Прибуток за період  33 280

Виписка з бухгалтерських регістрів корпорації «Swivt» за 20 .. р .:

1. Довгострокові інвестиції (цінні папери, призначені для продажу) придбані за 14 000 тис. У.о. були продані в звітному періоді з доходом 2 500 тис. у.о.

2. Придбано додаткові довгострокові інвестиції на суму 4 000 тис. У.о.

3. Придбано земельну ділянку вартістю 5 000 тис. У.о.

4. Обладнання вартістю 7 500 тис. У.о. (Накопичена амортизація - 5 060 тис. У.о.) продано зі збитком 460 тис. У.о.

5. Придбано нове обладнання на суму 6 000 тис. У.о.

6. Погашено векселя до оплати на суму 20 000 тис. У.о.

7. Отримано нову позику шляхом видачі векселів на суму 6 000 тис. У.о.

8. Облігації до оплати на суму 20 000 у.о. були конвертовані в 1 200 звичайних акцій.

9. Довгострокові позики зменшилися на 4 000 тис. У.о.

10. Дивіденди були оголошені і виплачені на суму 10 000 тис. У.о.

11. Операційні витрати включають витрати на амортизацію будівель в розмірі 2 400 тис.у.о., обладнання - 4 620 тис.у.о. і нематеріальних активів - 960 тис. у.о.

12. Номінальна вартість акції - 2 тис. У.о.

потрібно:

Розрахувати потоки грошових коштів від операційної діяльності прямим і непрямим методами.

Скласти звіт про рух грошових коштів корпорації «Swivt» за 20 .. р непрямим методом (таблиця 3.11).

Таблиця 3.11. Звіт про рух грошових коштів корпорації «Swivt»

за 20 .. р (непрямий метод)

 статті  Сума, у.о.
 Потоки грошових коштів від операційної діяльності  
 Чистий прибуток до оподаткування  
 коригування:  
 1)  
 2)  
 3)  
 Збільшення (зменшення):  
 дебіторської заборгованості покупців  
 іншої дебіторської заборгованості  
 вартості запасів  
 кредиторської заборгованості постачальникам  
 Грошові кошти від операційної діяльності  
 виплачені відсотки  
 Сплачений податок на прибуток  
 Чисті грошові кошти від операційної діяльності  
 Грошовий потік від інвестиційної діяльності  
 Придбання земельної ділянки  
 Придбання обладнання  
 Виручка від продажу обладнання  
 Купівля довгострокових інвестицій  
 Продаж довгострокових інвестицій  
 Чисті грошові кошти від інвестиційної діяльності  
 Грошовий потік від фінансової діяльності  
 Випуск векселів до оплати  
 Виплати за векселями  
 Виплата довгострокових позик  
 отримані дивіденди  
 Чисті грошові кошти від фінансової діяльності  
 Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів  
 Грошові кошти на початок періоду  
 Грошові кошти на кінець періоду  
 негрошові операції  
 Конверсія облігацій у звичайні акції  

Питання для самоконтролю:

1. Мета фінансової звітності

2. Якісні характеристики інформації, що подається у фінансовій звітності

3. Склад фінансової звітності

4. Мінімальний перелік статей, які подаються в Звіті про фінансовий стан підприємства

5. Способи подання інформації в Звіті про сукупний дохід (звіті про прибутки і збитки)

6. Мінімальний перелік статей Звіту про сукупний дохід (звіті про прибутки і збитки)

7. Структура Звіту про зміни капіталу

8. Зміст Звіту про рух грошових коштів

9. Класифікація потоків грошових коштів

10. Правила складання Звіту про рух грошових коштівТеоретичні основи | Теоретичні основи

Тема 1: Міжнародна стандартизація бухгалтерського обліку і звітності | Теоретичні основи | Теоретичні основи | Теоретичні основи | Теоретичні основи | Теоретичні основи | Теоретичні основи | Теоретичні основи | Теоретичні основи | Теоретичні основи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати