На головну

три автори

  1. III. Авторитарный политический режим.
  2. III. Авторитарный политический режим.
  3. Авторизационные смыслы
  4. Авторит.пол.режим. Характ.черты и виды.
  5. Авторитарна командно-адміністративна система управління та її негативний вплив на суспільно-політичне життя. Неосталінізм
  6. Авторитарный режим
  7. Авторитарный режим

Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов - основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. - 2007. - № 1. - С. 39-61.

чотири та більше авторів

Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2007. - № 1. - С. 25-29.

Тези доповідей на конференції

Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в промышленности : междунар. науч.-техн. конф, 3-5 окт. 2007 г.: тезисы докл. - Х., 2007. - С. 33.

Електронні ресурси

Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті: (підсумки 10-ї Міжнар. конф. "Крим-2003") / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник. - 2003. - № 4. - С. 43. - Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.


Навчальне видання

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсового проекту з дисципліни

«Корпоративні і загальнодоступні мережі» для студентів

напряму підготовки «Комп'ютерна інженерія»,

спеціальності «Комп'ютерні системи та мережі»

Редактор В. Дружиніна

Коректор З. Поліщук

Укладач: Сергій Михайлович Захарченко

Оригінал-макет підготовлено С. Захарченком

Підписано до друку

формат 29,7 × 42¼. Папір офсетний

Гарнітура Times New Roman.

Друк різографічний. Ум. друк. арк.

Наклад 100 прим. Зам. № 100

Вінницький національний технічний університет,

навчально-методичний відділ ВНТУ.

21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95,

ВНТУ, к. 2201.

Тел. (0432) 59-87-36.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи

серія ДК № 3516 від 01.07.2009 р.

Віддруковано у Вінницькому національному технічному університеті

в комп'ютерному інформаційно-видавничому центрі.

21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95,

ВНТУ, ГНК, к. 114.

Тел. (0432) 59-87-38.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи

серія ДК № 3516 від 01.07.2009 р.Багатотомний документ | Мета і завдання курсової роботи

Порядок захисту курсового проекту | Структура КП | Вимоги щодо оформлення курсового проекту | ЗАВДАННЯ НА КУРСОВИЙ ПРОЕКТ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати