На головну

Зразок художнього стилю

Прокинулось усе. Обізвалась трава голосами тисячі своїх жильців: коників, метеликів, жуків, окликнулись луки сотнями перепелів; луги, струшуючи срібну росу, розляглися співами своїх соловейків, голосним кукуванням сивих зозуль, журливим туркотанням горлиць, тоді як в повітрі бриніла дзвінка жайворонкова пісня.. крикнув бугай у болоті - і замовк; сумно роздався його голосний поклик на всю околицю - і затих. Заревли корови по дворах, закричали гуси на плавах, протягли своє «ку-ку-рі-ку!» горласті півні... усе рушилось. Прокинулися і люди; протираючи очі, заговорили... пішов їх глухий гомін від краю землі і до краю, з одного боку на другий, стрінувся з світовим клекотом - і все злилося у одну пісню життя. Все раділо, стріваючи день; і день зрадів, розцвітаючи, ясний, теплий, погожий... (Панас Мирний).

1.3. Питання для самостійного вивчення

1. Характеристика функціональних стилів української літературної мови:

а) публіцистичний стиль;

б) художній стиль;

в) розмовний стиль.

1.4. Термінологічний словник

Стиль (від лат. stylus - загострена паличка для писання) - це система мовних елементів, способів їх відбору й уживання, об'єднаних за певним функціональним призначенням.

Мовний стиль - це сукупність мовних засобів вираження, зумовлених змістом і цілеспрямованістю висловлювання.

Науковий стиль - один із функціональних стилів літературної мови, що обслуговує сферу науки.

Офіційно-діловий стиль - це стиль, який обслуговує сферу ділових (місцевого, галузевого, державного діловодства), юридично-правових, виробничо-економічних і дипломатичних стосунків.

Художній стиль (стиль художньої літератури, художньо-белетристичний) - це стиль, що характеризується єдністю комунікативної та естетичної функції мови. Він є складним сплавом, у якому відображається все багатство національної мови.

Публіцистичний стиль (від лат. publicus - суспільний, народний) - це стиль газет і журналів, засобів масової інформації.

Розмовний стиль (розмовно-побутовий) - це різновид усного літературного мовлення, який виконує функцію повсякденного спілкування людей на виробництві й у побуті, в особистому і громадському житті.

Гімн - хвалебна, урочиста пісня, прийнята як символ державної або класової єдності.

Елегія - один з жанрів лірики: вірш, у якому виражені настрої смутку, журби , роздуму, меланхолії.

Епіталама - в античній літературі пісня або вірш, що виконувалися під час весільних обрядів.

Ідилія - невеликий вірш-пісенька про безтурботне життя.

Мадригал - невеличкий ліричний вірш інтимно-жартівливого змісту, сповнений компліментів та похвал тій особі (переважно жінці), до якої звернений.

Послання - жанр поезії й публіцистики: твір, написаний у формі листа чи звертання до когось.

1.5. Навчальні завдання

Вправа 1. Яке визначення, на вашу думку, найповніше розкриває значення терміна «стиль»? Відповідь обґрунтуйте:

а) система мовних елементів, об'єднаних певним функціональним призначенням, способів добору й уживання їх;

б) сукупність мовних засобів, що свідомо використовуються мовцем за певних умов спілкування;

в) сукупність засобів, вибір яких зумовлюється змістом, метою та характером висловлювання;

г) різновид літературної мови (її функціональна підсистема), що обслуговує певну сферу суспільної діяльності мовців і відповідно до цього має свої особливості добору й використання мовних засобів (лексики, фразеології, граматики, фонетики).

Вправа 2. До яких стилів (підстилів) належать подані уривки? Доведіть це, визначивши характерні риси в текстах:

А. Президентом України може бути громадянин України, не молодший тридцяти п'яти років на день виборів. Одна й та сама особа не може бути Президентом України більше двох строків підряд. Президент України не може бути народним депутатом, обіймати будь-яку посаду в державних органах і громадських об'єднаннях, а також в інших організаціях та займатися комерційною діяльністю. Якщо особа, обрана Президентом України, є народним депутатом, то її депутатські повноваження припиняються з моменту вступу на посаду. Порушення вимог цієї статті призводять до втрати президентських повноважень, обрана особа не може бути приведена до присяги.

Б. Бібліотеки в Україні з'явилися в XI ст., спершу при монастирях, передусім у Києво-Печерському, та при великих храмах, наприклад, при святій Софії в Києві. Це були збірки рукописів та рукописних книг для внутрішнього вжитку даного храму, але при нагоді, можливо, ними користувалися й особи сторонні, як духовні, так і світські. З літописів відомо, що князі й бояри часто мали бібліотеки і наділяли монастирі чи церкви книжками (Святослав Ярославич, Микола Святоша Чернігівський, Володимир Волинський). Згодом такі збірки рукописів і книжок поставали й по церковних братствах (ХV-ХVІІ ст.).

Вправа 3.Поясніть, як ви розумієте тезу: «Функціональні стилі не становлять замкнутих систем, між ними існує взаємодія, вони взаємно впливають один на одного» (з підр.).

1.6. Інформаційні джерела

1. Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери. - К.: А. С. К., 2002. - С. 30-36.

2. Ділова українська мова / За ред. О. Д. Горбула. - К.: Товариство «Знання», КОО, 2001. - С. 13-14.

3. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. - Харків: Торсінг, 2002. - С . 18 - 34.

4. Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - С. 31-45.

5. Плотницька І. М. Ділова українська мова. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - С. 10-16.

6. Чорненький Я. Я. Українська мова (за професійним спрямуванням). Ділова українська мова. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - С. 15-16.

7. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення. - К.: Літера ЛТД, 2002. - С. 7-12.Зразок розмовного (розмовно-побутового) стилю | Поняття про документ

СТАРТОВИЙ МОДУЛЬ | ПОГЛИБЛЕНИЙ МОДУЛЬ | Мова й мовлення | ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1 | Зразок наукового стилю | ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3 | Уживання апострофа | ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5 | Перша частина. Закрите тестування | ОСНОВНИЙ МОДУЛЬ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати