На головну

Grammar activities

1. Look at the pairs of sentences. One of them has a mistake. Choose the correct sentence.

2. Here are the answers to some questions. Write the questions.

3. Put the words in order to make up a question and write true answers about you.

4. Match the two parts of sentences (e.g. If ..., will, if..., would).

5. Match a line in A with a line in B to make a question (a sentence).

6. Match a question in A with an answer in B.

7. Miming game. Mime the action written on the card. The rest of the group try to guess what your group-mate can do/is doing/was doing at ... o'clock yesterday/does every day/did yesterday.

8. Find someone in your group who has ever.../can ... . Report back to the class.

9. Interview your group-mates and fill in the chart.

10. Guessing game. Try to guess what there is in the box/what N. did yesterday /what N. will do during holidays (at the weekend).

11. Compare the two pictures. Find the differences between them (there is/are, he likes/doesn't like).

12. Look at the picture. Write questions and answers about what people are doing/can do/did yesterday/do every day.

13. Correct the factual mistakes (e.g.- There is a cat in the picture. - Oh, no ...).

14. Jigsaw activity. You will get some information about ... . But you don't have the same information as your partner. Ask and answer the questions to complete the information.

15. Jigsaw activity. Ask your teacher questions about the gaps in the following text. Write the replies the teacher gives you to complete the story.

Exercise 1. Match the words in A and B to complete the commands:

A B
Let's make Form Give Put Make See the following sentences negative sententences by analogy the right form of the verb in the sentence if everything is correct the rule full/short answers to the questions

Тест 2

Визначте правильну відповідь і запишіть її. Перевірте себе за ключем.

1. Метою навчання граматики в школі є

А) ознайомлення учнів з граматичним мінімумом

Б) формування граматичних навичок

В) надання учням знань про граматичну систему англійської мови

2. До пасивного граматичного мінімуму відносяться граматичні структури

А) необхідні для вираження своїх думок

Б) необхідні для розуміння думок інших

В) необхідні як для вираження своїх думок, так і для розуміння думок інших

3. При поясненні яких граматичних явищ англійської мови можна спиратися на перенос навичок з рідної мови?

А) питальні речення

Б) порядок слів у реченні

В) множина іменників

4. Репродуктивні граматичні навички - це граматичні навички

А) аудіювання і говоріння

Б) читання і письма

В) говоріння і письма

5. Знайдіть завдання інструкцію до умовно-комунікативної репродуктивної вправи

А) Ask your friend if he has done it too

Б) Change into reported statements

В) Choose the correct tense form of the verb

6. Граматичні структури активного мінімуму подаються

А) ізольовано

Б) в ситуації

В) в контексті

7. Вправи першої групи виконуються на рівні

А) одного речення

Б) тексту

В) понадфразової єдності

8. Визначте послідовність виконання вправ

А) на самостійну побудову висловлювань

Б) на імітацію зразка мовлення

В) на підстановку у зразок мовлення

Г) на трансформацію зразка мовлення

9. Знайдіть інструкцію до вправи на трансформацію

А) Say that you do the same

Б) Say that you do it some other time

B) Say that you didn't do it and explain why

10. Знайдіть інструкцію до вправи на розширення зразка мовлення

А) Say that you did something else at this time

Б) Say what else there is in this place

В) Ask your friend if he is doing the same

Фрагмент введення граматичної структури The Present Perfect Tense (О. Karpiuk, English 5 (2013), Unit 5, Lesson 2, p. 205-210)

Мета: навчити учнів розуміти на слух і вживати у мовленні на рівні фрази стверджувальну форму граматичної структури The Present Perfect Tense.

Етап, методичний прийом Зміст роботи
1. Ознайомлення учнів з функцією нової граматичної структури. Демонстрація дій вчителем та їх коментування.     Виконання розпоряджень учителя.   Перевірка розуміння нової граматичної структури.   Граматичний коментар учителя   2. Ознайомлення учнів з формою нової граматичної структури. Запис мовленнєвих зразків з підкреслюванням ознак нової граматичної структури.   Формулювання та запис правила-інструкції.     Фонетичне опрацювання нової граматичної структури.   Запис схеми утворювання стверджувальної форми нової граматичної структури. 3. Автоматизація дій учнів з новою граматичною структурою на рівні фрази. Умовно-комунікативна вправа на імітацію зразка мовлення у фронтальному режимі.   Умовно-комунікативна вправа на підстановку у зразок мовлення у фронтальному режимі.     Умовно-комунікативна вправа на трансформацію зразка мовлення у фронтальному режимі.   T.: Pupils, look at me! What am I doing? (Учитель пише на дошці дату). Cl.: You are writing the date on the blackboard. (Учитель написав дату і знову звертається до учнів): T.: Am I writing now? Cl.: No, you aren't. T.: I have just (тільки-но, щойно) written the date. Now open your exercise-books and write down the date. What are you doing now? Cl.: We are writing the date. T.: Are you writing it now? Cl.: No, we aren't. T.: You have just written it. T.: What am I doing now? Cl.: You are cleaning the blackboard. (Учитель витер дошку і знову звертається до учнів): T.: Am I cleaning it now? Cl.: No, you aren't. T.: I have already (вже) cleaned it. T.: Nelly, go the door and open it. What is Nelly doing? Cl.: She is going to the door. She is opening it. T.: Is she opening the door now? Cl.: No, she isn't. T.: She has already opened it. T.: Nelly, go back to your place. Listen to me again! I have just written the date. You have just written it. I have already cleaned the blackboard. Nelly has already come up to the front. Давайте подумаємо, коли відбулися ці дії. Cl.: вже (already), або тільки-но, щойно (just). (Учитель записує нові слова на дошці). T.: Для позначення дії, яка вже(already) або щойно (just) відбулася, в англійській мові вживається спеціальна граматична структура, яка називається The Present Perfect Tense - теперішній доконаний час. Цей час називається теперішнім, тому що дія, яку ми виконали, пов'язана з теперішнім моментом, а саме: You have just (тільки-но, щойно) written the date. Now it is on the blackboard. I have already (вже) cleaned the blackboard. Now it is clean. Nelly has already (вже) come up to the front. She is in front. T.: Let's write down some examples. (Учитель пише на дошці, а учні у своїх зошитах). I have just written the date. You have just cleaned the blackboard. Nelly has already opened the door. We have already seen this film. They have just returned home. Давайте поміркуємо, як утворюється теперішній доконаний час The Present Perfect Tense. (Учитель разом з учнями підкреслює відповідні ознаки нової граматичної конструкції). Отже, записуємо правило: Для вираження дії, що вже (already) або щойно (just) відбулася, після підмета ставиться допоміжне дієслово have (has - для 3-ї особи однини), а за ним - третя форма відмінюваного дієслова. Пригадаємо, як утворюється третя форма дієслів. До правильних дієслів додається закінчення -ed, наприклад, visit - visited, live - lived, а форму неправильних дієслів треба запам'ятати, наприклад, do - did - done, see - saw - seen. Тепер запишемо схему:   S + have (just, already) V3... has Існують такі скорочені форми: I've, you've, he's, she's, we've, they've. T.: Say that you have already or just done it too: Model: T.: - I have just written the date. P.1: - I have just written the date too. Cl.: - I have just written the date too. 1. The pupils have already done their homework. 2. We have just read the text. 3. I have already cleaned my room. 4. The pupils have already written the test. 5. I have just visited my friend. 6. They have already played computer games. 7. Nick has just got a mark. 8. Nelly has already closed the door. 9. The girls have just had dinner. 10. We have already finished the lesson. T.: Say that your friend has just, already done it: Model: T.: - I have just finished my work. P.1: - My friend Nick has just finished his work too. Cl.: - My friend Nick has just finished his work too. 1. I have already washed up. 2. We have just watered the flowers. 3. I have already cleaned my teeth. 4. They have just been to the museum. 5. You have already gone to the cinema. 6. We have just cooked breakfast. 7. The pupils have just read the text. 8. The tourists have just visited the picture gallery. 9. We have already come to school. 10. My parents have just returned. T.: Do as you are told and say that you have just or already done it. Model: T.: - Nelly, air the room. P.: - I have just aired it. 1. Open your book. 2. Clean the blackboard. 3. Close your book. 4. Put your pen on the table. 5. Open the door. 6. Write your name on the blackboard. 7. Come up to the table. 8. Look at your friend. 9. Listen to me. 10. Take the book. 11. Put the book into your bag. 12. Read the date from the blackboard.

Фрагмент введення заперечної форми The Present Perfect Tense (О. Karpiuk, English 5 (2013), Unit 5, Lesson 2, p. 205-210)

Мета: навчити учнів розуміти на слух і вживати у мовленні на рівні фрази заперечну форму граматичної структури The Present Perfect Tense.

Етап, методичний прийом Зміст роботи
1. Підготовка до сприйняття і введення заперечної форми граматичної структури "The Present Perfect Tense". Повідомлення узагальненої комунікативної задачі. Вправа на побудову стверджувальних висловлювань у теперішньому доконаному часі.     2. Ознайомлення учнів з функцією нової граматичної структури. Активне слухання розповіді вчителя. Перевірка розуміння нової граматичної структури. 3. Ознайомлення учнів з формою нової граматичної структури. Запис мовленнєвих зразків з підкреслюванням граматичних ознак нової граматичної структури. Формулювання і запис правила-інструкції.     Запис схеми утворювання заперечної форми теперішнього доконаного часу.   4. Автоматизація дій учнів з новою граматичною структурою на рівні фрази. Умовно-комунікативна вправа на трансформацію зразка мовлення на рівні одного речення у фронтальному режимі.     Умовно-комунікативна вправа на самостійну побудову висловлювання на рівні одного речення у фронтальному режимі. T.: Сьогодні на уроці ми навчимося говорити про те, що ми ще не встигли зробити, які місця ще не відвідали, які книги ще не прочитали. Але перед цим скажіть, що ви вже або щойно зробили. Яку часову форму дієслів ви будете вживати? (Повторення попередньої теми)   Say what you have just or already done. Use the suggested words: Model: T.: - to have three lessons P1.: - I have just had three lessons. - I have already had three lessons. 1) to clean the blackboard 2) to write a test 3) to read the rule 4) to speak Ukrainian 5) to write a report 6) to play computer games 7) to speak over the telephone 8) to have breakfast 9) to get a mark 10)to air the classroom T.: As for me, I have already had three lessons today. We have just done the exercise. But I haven't explained a new rule to you yet (ще). We have not done some exercises yet. We haven't read any English texts yet. Який час вживається для вираження дії, яку ми ще не встигли виконати? Cl.: The Present Perfect Tense.     T.: Сьогодні ми навчимося утворювати заперечну форму теперішнього доконаного часу. Open your exercise-books and write down some examples. (Учитель пише на дошці. Разом з учнями підкреслює граматичні ознаки заперечної форми і формулює правило). Запишіть правило:     У заперечній формі теперішнього доконаного часу після підмета треба поставити допоміжне дієслово have (has), після нього заперечну часточку "not" і дієслово у 3-ій формі.   S + have not V3.... yet. has   У розмовній мові вживаються скорочені форми "haven't", "hasn't". "Yet" ставиться у кінці речення. T.: Say that you haven't done it yet. Model: T.: - I have just made tea. P1.: - I haven't made tea yet. 1. We have already visited L'viv. 2. My family has already gone to the seaside. 3. The pupils have just written a dictation. 4. Jane has already learned a poem. 5. My sister has already done shopping. 6. The children have already helped their parents about the house. 7. I have just watched TV. 8. The students have already learned German. 9. My father has already read a newspaper. 10. Nick has just played computer games. 11. My younger brother has just done his homework. 12. I have already telephoned some friends. T.: Answer the following questions. Use the suggested words. Model: T.: - How did you like the film? (to see) P1.: - I haven't seen it yet. 1) How do you like your new teacher of Physics? (to see) 2) How did you like the book "Harry Potter" (to read) 3) Is Lily still ill? (to visit) 4) How do you like the cake? (to taste) 5) How do you like our picture gallery? (to be) 6) Is the homework difficult? (to do) 7) How do you like the story? (to finish) 8) Is the medicine bitter? (to take) 9) Is this task difficult? (to translate) 10) How do you like L'viv? (to be)

Фрагмент введення граматичної структури Reported Speech

(О. Karpiuk, English 8, Unit 1, Lesson 2, p. 14)

Мета: навчити учнів розуміти на слух і вживати у мовленні висловлювання у непрямій мові на рівні фрази

Етап, методичний прийом Зміст роботи
1. Підготовка до сприйняття і введення граматичної структури "Reported Speech". Повідомлення узагальненої комунікативної задачі. 2. Ознайомлення учнів з функцією нової граматичної структури. Аудіювання учнями повідомлення учителя.   Контроль розуміння нової граматичної структури.     Ознайомлення з правилами вживання непрямої мови.     3. Ознайомлення учнів з формою нової граматичної структури. Запис мовленнєвих зразків з підкреслюванням граматичних ознак. Порівняння учнями речень у прямій та непрямій мові.   Формулювання та запис правила-інструкції.     Запис схеми побудови речень з новою граматичною структурою.     4. Автоматизація дій учнів з новою граматичною структурою на рівні фрази. Умовно-комунікативна вправа на імітацію зразка мовлення.     Умовно-комунікативна вправа на підстановку у зразок мовлення.   T.: Сьогодні на уроці ми з вами навчимося розповідати один одному про те, що сказали нам зранку батьки, що цікавого ми дізналися у школі, про що ви говорили по телефону.     For example, yesterday my friend telephoned me and said: "Hello, what are you doing?" I answered: "I am cooking at the moment". Yes, I told her that I was cooking pizza. She asked me: "Why didn't you come to my place yesterday?" I answered: "I was busy". Yes, I told her that I had gone on a business trip to Kyiv that day. She asked me to visit her some day. She said: "We are going to have a party soon. Will you join us?" I said: "Sure thing, I will". I told her that I would join them with pleasure. Now listen to me again and compare the sentences: I said: "I'm cooking at the moment". I told her that I was cooking. What's the difference between these two sentences? Cl.: У першому реченні вживається пряма мова, а у другому непряма. T.: Right you are. Open your books at page 13 and read out the rules. Direct speech is the words that people actually say. When we write direct speech, we use speech marks (" "). We usually use said when we write direct speech: "I'm very happy," she said. "What about you?" Reported speech is used to express what others say (said, have said, etc). When we report statement (твердження) in the present we can use say or tell: My friends say I am lucky. (It means they always say this about me). When we report statements in the past we use said or told: My friends told me I was lucky. (It means they say this about the situation in the past. With tell the object pronoun must be used: They told me (that) ... She told me (that) ... T.: Open your exercise-books and write down more examples. Direct Speech Reported Speech I said: "I'm cooking I toldher that I was at the moment". cooking. I said: "I went on a I toldher that I had business trip yesterday." gone on a business trip that day. . I said: "I will join you I toldher that I would with pleasure". join them with pleasure. (Учитель разом з учнями аналізують всі зміни часових форм дієслів у реченнях з непрямою мовою і формулюють правила). Якщо в головному реченні вживається дієслово в минулому часі, у підрядному додатковому реченні треба дотримуватися таких правил узгодження часів: Present Simple Past Simple am/is/are was/were do did Present Continuous Past Continuous is doing was doing Present Perfect Past Perfect have done had done Past Simple Past Perfect did had done Future Simple Future-in-the-Past shall/will do should/would do Present Perfect Past Perfect Continuous Continuous have been doing had been doing said V2 S1 knew (that) S2 + had V3 ... . was sure would V0 При перетворенні прямої мови в непряму відбуваються такі лексичні зміни: Пряма мова Непряма мова here there now then today that day last night the night before yesterday the day before/the previous day two days ago two days before/two days earlier this that these those   T.: Say that your friend told you the same. Model: T.: - Jane said that she liked tea. Cl.: - My friend told me that he liked tea too. 1. Tom said that he was fond of playing football. 2. Alice said that she helped her mother about the house. 3. Mary said that she went shopping every day. 4. James said that he had spent his summer holidays in the country. 5. Richard said that he had bathed in the river the previous summer. 6. William said that they had moved to a new flat the week before. 7. Richard said that he had been working at the factory for about two years. 8. Charles said that he would invite his friends to the party. 9. Alec said that he would post the letter himself. 10. Betty said that her grandmother would bake a delicious cake. T.: Let's see how well you remember my story. If I'm mistaken, say "You didn't say that" and correct the statement. Model: T.: - My friend called on me yesterday. Cl.: - You didn't say that. You said that he had phoned you the day before. 1. I cooked soup yesterday. 2. I visited my friend the day before yesterday. 3. I went on an excursion the day before yesterday. 4. I was free the whole day. 5. My friend is going to have a birthday party. 6. I'm not going to the party.

Основна література

1. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов. Іноземні мови: 2-12 класи, 5-12 класи (2-га іноземна мова). - К.: Перун, 2005. - 208 с.

2. Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах: підручник / Л. С. Панова, І. Ф. Андрійко, С. В. Тезікова та ін. - К.: ВЦ «Академія», 2010. - С. 101-112.

3. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика : підручник для студ. класичних , педагогічних і лінгвістичних університетів / Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін./ за загальн. ред. С. Ю. Ніколаєвої. - К. : Ленвіт, 2013. - С. 234-256.

4. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник / Кол. авторів під кер. С. Ю. Ніколаєвої. - К.: Ленвіт, 1999. - С. 72-86.

5. Жилко Н. М., Панова Л. С. Вправи з граматики англійської мови: Навчальний посібник. - 4-е вид., доповнене та перероблене. - Ніжин: Видавництво НДУ, 2005. - 210 с.

Допоміжна література

1. Близнюк О.І., Жилко Н. М. Веди урок англійською мовою: Посібник для вчителя. - Ніжин, 2003. - 62 с.

2. Близнюк О.І., Панова Л. С. Ігри у навчанні іноземних мов. - К., 1997. - 64 с.

3. Карп'юк О. Д. Англійська мова: Підручник для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів. - Тернопіль: «Лібра Терра», 2009. - 160 с.

4. Карп'юк О. Д. Англійська мова: Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. - Тернопіль: «Лібра Терра», 2009. - 208 с.

Тема 6: МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ. ФОРМУВАННЯ РЕЦЕПТИВНИХ ГРАМАТИЧНИХ НАВИЧОК

Мета: оволодіти методичними вміннями, необхідними для навчання

граматичних структур пасивного граматичного мінімуму англійської

мови.

Теоретичні питання

1. Особливості формування рецептивних граматичних навичок.

2. Етапи формування рецептивних граматичних навичок.

Практичні завдання

1. Проаналізуйте, яким чином відбувається формування рецептивних граматичних навичок Used to в підручнику A. Nesvit We learn English 10, Unit 1, ex. 9-14, p. 33-35.

2. Ознайомтеся з фрагментом уроку та розробіть власний фрагмент, на якому Ви будете формувати навичку сприймання при читанні одного з таких граматичних явищ:

· Дієприкметник I у функції правого означення

· Інфінітив як частина комплексу "want smb. to do smth."

Підготуйтеся проводити цей фрагмент.

Тест 3

Визначте правильну відповідь і запишіть її. Перевірте себе за ключем.

1. У школі вивчаються

А) всі граматичні структури

Б) ті граматичні структури, що входять лише до активного граматичного мінімуму

В) ті граматичні структури, що входять лише до пасивного граматичного мінімуму

Г) граматичні структури, що входять як до активного, так і до пасивного граматичних мінімумів

2. Визначте послідовність компонентів вправи

А) зразок

Б) виконання вправи

В)інструкція

Г) контроль

3. Визначте вид вправи, що має таке завдання-інструкцію: «Я буду описувати нашу класну кімнату. Погодьтеся зі мною, якщо я правий і повторіть мої твердження»

А) на трансформацію зразка мовлення

Б) на розширення зразка мовлення

В) на імітацію зразка мовлення

4. Метою навчання пасивного граматичного мінімуму є

А) формування рецептивних граматичних навичок

Б) ознайомлення з правилами функціонування та вживання граматичних структур

В) ознайомлення з граматичними явищами, які використовуються під час читання/аудіювання

5. До рецептивної граматичної навички входить операція

А) вживання граматичної структури відповідно до ситуації мовлення

Б) розпізнавання граматичних форм і співвіднесення їх із значенням

В) оформлення висловлювання спочатку у внутрішньому, а потім у зовнішньому мовленні

6. Визначте тип вправи, що має таке завдання-інструкцію: «а) прочитай записку, яку написали тобі батьки (у записці прохання полити квіти, підмести підлогу, вимити посуд, погодувати собаку й кота). б) батьки повернулися додому. Скажи їм, що ти виконав те, про що вони тебе просили.

А) рецептивна

Б) рецептивно-продуктивна

В) репродуктивна

7. Методика навчання активного і пасивного граматичних мінімумів

А) не різниться

Б) різниться суттєво

В) різниться несуттєво

8. Новий пасивний граматичний матеріал доцільно представляти учням

А) у ситуаціях мовлення

Б) у контексті

В) ізольовано

9. Для вправи на засвоєння пасивного граматичного матеріалу підходить завдання-інструкція

А) розкрийте дужки, поставивши дієслово у правильну форму

Б) знайдіть речення у пасивному стані і перекладіть їх

В) виразіть свій подив

10. Пасивний граматичний мінімум можна вважати засвоєним, якщо учні розпізнають і розуміють його на рівні

А) окремого речення

Б) тексту

В) мікротексту

Фрагмент формування навички сприймання при читанні Інфінітиву на початку речення у функції обставини мети

Мета: навчити учнів диференціювати, розуміти на слух, а також під час читання граматичну структуру Інфінітив на початку речення у функції обставини мети

Етап, методичний прийом Зміст роботи
1. Ознайомлення учнів з функцією нової граматичної структуриІнфінітив на початку речення функції обставини мети.     Аналіз та диференціювання двох граматичних структур, синтаксичний аналіз речень, встановлення функції інфінітиву на початку речення.     Формулювання та запис правила-інструкції.     Запис схеми побудови речень з новою граматичною структурою. 2. Автоматизація дій учнів з новою граматичною структурою на рівні речення. Запис речень з підкреслюванням граматичних ознак. Порівняння учнями речень з інфінітивом у різних функціях у фронтальному режимі.   3. Формування навички сприймання Інфінітиву на початку речення у функції обставини мети на рівні речення Читання вголос речень з новою структурою у фронтальному режимі.   Вправа на співвіднесення частин речень спочатку у парному, а потім у фронтальному режимі. Вправа на доповнення речень з інфінітивом на початку речення у парному, а потім у фронтальному режимі.   4. Формування навички сприймання Інфінітиву на початку речення у функції обставини мети на рівні тексту. Читання мовчки тексту, який містить нову структуру. Постановка супровідного запитання до читання тексту. Читання учнями тексту мовчки та відповідь на супровідне запитання. Знаходження у тексті речень з інфінітивом на початку та їх переклад на рідну мову. T.: Pupils, you know that to learn English is difficult. You must do a lot of things. To learn English you must learn the words, read texts, listen to native speakers, watch English films, speak much. Let's write down two sentences and compare them: To learn English is difficult. To learn English you must learn the words, read texts, listen to native speakers, watch English films, speak much. Чим ці два речення схожі? Ps.: Речення починаються з інфінітивної групи To learn English. T.: Давайте знайдемо підмет і присудок в обох реченнях. Ps.: У першому реченні підмет To learn English, а присудок - is difficult. У другому реченні підмет you, а присудок - must learn... T.: У першому реченні інфінітивна група є підметом. Чим виступає інфінітивна група у другому реченні? Давайте поставимо питання. Ps.: З якою метою? T.: Отже, у другому реченні інфінітив виступає у функції обставини мети. Давайте запишемо правило і схему. Якщо речення починається з інфінітива або інфінітивної групи (ознака: іменник або особовий займенник у називному відмінку), то інфінітив або інфінітивна група є обставиною мети. Переклад на рідну мову слід починати словами «Для того щоб ...». To do smth. S + P T.: Let's analyze some sentences: 1. To keep fit you should go to the gym. Ps.: Інфінітивна група To keep fit стоїть перед підметом, отже є обставиною мети. Для того, щоб бути у формі, тобі слід ходити до спортзалу. T.: 2. To learn computer skills is important for your future. Ps.: Інфінітивна група To learn computer skills стоїть на початку речення і є підметом. Навчитися комп'ютерних вмінь - важливо для твого майбутнього. (Подібним чином учні аналізують інші речення): 3. To become a doctor is her aim. 4. To inform them about the meeting you should send them a telegram. 5. To stay indoors in such weather is not reasonable. 6. To arrive at the station in time you should take a taxi. T.: Here are the cards with sentences on them. Listen to me and repeat it after me. Be ready to translate any sentence at my signal: 1. To make a fire you should gather wood. 2. To cross a street you must look to the right and then to the left. 3. To go by train you must buy a ticket. 4. To get good marks you should learn well. 5. To write a report you should find necessary information. 6. To go abroad you need a passport. 7. To get up early you should wind up a clock. 8. To cook a cake you need eggs, flour, sugar, some jam, butter. 9. To enter the college you must pass the entrance exams successfully. 10. To go hiking you should plan it. (Учні за сигналом учителя перекладають окремі речення). T.: Well done! Have a look at the exercise. Match a line in A with a line in B and C to make up a sentence:
A B C
1. To visit the pyramids 2. To drive through the Grand Canyon 3. To see the midnight sun 4. To see the tulips 5. To walk along the Great Wall 6. To watch flamenco dancing 7. To take photographs of the lions 8. To sunbathe on Copacabana beach 9. To walk in Red Square 10. To visit Taj Mahal   you should go to a) Rio   b) USA   c) Egypt   d) China c) India   d) Norway   e) Moscow   f) Kenya   g) Spain   h) Holland

Key: 1c, 2b, 3d, 4h, 5d, 6g, 7f, 8a, 9e, 10c.

T.: Now work in pairs. One of you should begin a sentence, the other should finish it without looking into the paper:

e.g. T.: - To see the tulips...

P.1 - you should go to Holland.

T.: Complete the sentences with the Infinitive at the beginning:

1. To paint a picture ...

2. To protect the environment ...

3. To play football ...

4. To make tea ...

5. To win a competition ...

6. To have a shower ...

7. To get up early in the morning ...

8. To pass an exam successfully ...

9. To make a sandwich ...

10. To ride a bike ...

T.: That'll do. Let's check it.

Now let's read the text about a little boy who wanted to drive a car. Answer the question:

What car did the boy decide to drive?

One little boy told his mother that he wanted to drive a car. His mother was very surprised: "How can a little boy like you drive a car? To drive a car you should have a driving license. To have a driving license you should learn the traffic rules. To drive a car you should buy it. To buy a car you should earn enough money. As you see, my little son, it's not so easy to drive a car."

The little son thought and thought and then said: "All right , mom, then I'll drive my toy car."

T.: That'll do. What car did the boy decide to drive?

Ps.: He decided to drive a toy car.

T.: Look through the text and find sentences with the Infinitive at the beginning. Read and translate them.

Ps.: To drive a car you should have a driving license. - Щоб водити автомобіль, треба мати посвідчення водія. To have a driving license you should learn the traffic rules. - Щоб отримати посвідчення водія, треба вивчити правила дорожнього руху. To drive a car you should buy it. - Щоб водити автомобіль, треба його купити. To buy a car you should earn enough money. - Щоб купити автомобіль, треба заробити достатньо грошей.

Основна література

1. Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах: підручник / Л. С. Панова, І. Ф. Андрійко, С. В. Тезікова та ін. - К.: ВЦ «Академія», 2010. - С. 112-116.

2. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник / Кол. авторів під кер. С. Ю. Ніколаєвої. - К.: Ленвіт, 1999. - С. 86-92.

Допоміжна література

1. Близнюк О.І., Жилко Н. М. Веди урок англійською мовою: Посібник для вчителя. - Ніжин, 2003. - 62 с.

2. Несвіт А. М. Ми вивчаємо англійську мову: Підручник для 10-го класу загальноосвіт. навч. закл. - К.: Генеза, 2010. - 304 с.

III. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

Тема 7: МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В АУДІЮВАННІ

Мета: оволодіти методичними вміннями, необхідними для навчання

аудіювання іноземною мовою.

Теоретчні питання

1. Психологічні особливості сприйняття мовлення на слух.

2. Труднощі аудіювання.

3. Організація роботи над аудіотекстом.

Практичні завдання

1. Ознайомтеся з вимогами Програми для загальноосвітніх навчальних закладів вимоги щодо вмінь аудіювання англійською вимовою по класах.

2. Ознайомтеся з фрагментом навчання аудіювання та розробіть власний фрагмент, де Ви будете навчати аудіювання тексту за підручником

· English through communication. Книжка для вчителя 7 кл. (текст за вибором)

Виберіть слова, які, на вашу думку, треба ввести перед слуханням тексту, складіть установчу бесіду по тексту з цими словами, розробіть вправи післятекстового етапу. Підготуйтеся проводити фрагмент уроку.Teaching Grammar Навчання граматики | CLASSROOM ENGLISH

ПЕРЕДМОВА | Як готуватися до практичних занять | IV. Навчально-методичний апарат | II. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ МОВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ | Pronunciation activities | Teaching vocabulary Навчання лексики | Vocabulary activities | Vocabulary activities | Listening comprehension activities | Stone Soup |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати