На головну

Завдання

1. Проаналізуйте наукову статтюЛ. І. Петрович«Проблеми правопису тавживання накової термінології в українській мові»за планом: 1) композиційні частини; 2) спрямованість змісту статті (наукова, практична, полемічна, інформаційна); 3) мовні засоби. Напишіть рецензію. Зверніть увагу на мовні кліше, які використовуються під час написання рецензій.

Об'єкт аналізу Рукопис книги, стаття в журналі, кандидатська дисертація, автореферат, дипломний проект (праця автора, рецензована робота...)
Актуальність теми Актуальність теми обумовлена... Дослідження присвячене актуальній темі... Автор розглядає важливі питання сучасності...
Короткий зміст Дослідження складається зі вступу, ... розділів, висновків, ... додатків тощо (вказується загальна кількість сторінок, позицій у списку використаних джерел, наявність ілюстрацій, таблиць, графіків)... На початку дослідження (статті, монографії, дисертації) автор указує на... Автор аналізує наявні джерела з цієї проблеми... Дослідник розглядає питання... Автор (учений, науковець) доводить, що... Аргументовано стверджується думка, що...
Формулювання основної тези Основна проблема дослідження полягає у... У статті на перше місце висувається питання про...
Загальна оцінка: позитивна Робота вирізняється ... значним фактичним матеріалом, ... оригінальним підходом до аналізу та вирішення поставлених завдань, ... високою інформативністю Автор доводить (підтверджує) свою думку значним ілюстративним (статистичним, експериментальним) матеріалом... Автор справедливо (слушно) зазначає,., аргументовано обґрунтовує,., чітко визначає, детально аналізує, ретельно розглядає, уважно простежує, доказово критикує... Як переконливо свідчить автор, не всі попередні ідеї витримали випробування часом... Автор уважно аналізує погляди опонентів... Ідея автора ... досить продуктивна (плідна, оригінальна, новаторська)... Праця важлива нестандартними підходами до вирішення... Думка автора ... (про що?) видасться перспективною... Важко не погодитися і... Думки (положення) автора про ... сформульовані чітко (доказово, переконливо). Висновки автора достовірні й результативні. Вони ґрунтуються на аналізі значного фактичного матеріалу... Безперечною заслугою автора варто вважати новий підхід до вирішення... запропоновану класифікацію... способи узагальнення... уточнення поняття...
неоднозначна   Варто відзначити певні дискусійні моменти... Одначе, цікаві думки не підкріплені фактами... роздуми автора здаються декларативними... все ж робота заслуговує позитивної оцінки.
Автор досить цікаво проаналізував сучасний стан проблеми. Водночас, на нашу думку, аналіз міг бути глибшим і змістовнішим Справедливо вказуючи на..., автор помилково вважає, що... Деякі положення автора залишаються бездоказовими, зокрема й такі... У роботі (статті, дослідженні, монографії) відчутно не вистачає ілюстративного та фактичного матеріалу, тому висновки автора здаються дещо некоректними... На підтвердження цієї тези автор наводить кілька аргументів (прикладів, даних), які не завжди переконливі. Незважаючи на дискусійність (неоднозначність) основної концепції (положень, висновків, рекомендацій) цієї праці, варто відзначити її значення та актуальність для...
Недоліки, хиби, огріхи Серед недоліків дослідження - надмірна (невиправдана) категоричність висновків автора. Суттєвий (серйозний) недолік роботи полягає у... (непереконливості доказів, спрощеному підході до... відсутності чіткої характеристики... критичної оцінки... До прорахунків роботи належать... Методично робота побудована нераціонально, варто скоротити... Поза розглядом дослідження залишилися питання... Автор не розглянув питання, що безпосередньо стосуються теми дослідження. Зазначені недоліки мають суто локальний (рекомендаційний) характер і не впливають на остаточні результати дослідження Вказані зауваження не впливають суттєво на загальну позитивну оцінку роботи.
Висновки Загалом це цікава й корисна робота. Таким чином, розглянуте дослідження заслуговує позитивної (високої) оцінки. Робота відповідає всім вимогам, може бути оцінена позитивно, а її автор заслуговує на присудження ... (наукового ступеня...).
     

2. Напишіть відгук на статтю Огіренка Валентина «Правописна дискусія в українській мовознавчій науці», послуговуючись відповідними мовними кліше. Визначте речення, які потребують редагування(див. додатки).

3. Підготуйте доповідь за темою курсової роботи з фахової дисципліни Тривалість доповіді 5 хвилин. Доповідь надрукуйте, дотримуючись вимог, що висуваються до оформлювання наукових праць (розмір шрифту - 14, міжрядковий інтервал - 1,5).

4. Виправте помилки, допущені студентами при написанні наукових праць.

· Реферат студента групи... Корнієнко Дмитрія Івановича по темі: «Атмосфера - це газова оболочка Землі».

· В Україні йде процес інтенсивного створення учбової літератури, яка не в повній мірі відповідає сучасним вимогам.

· У даній науковій роботі я прийшов до слідуючого висновку.

· В якості наслідку ми отримуємо протирічні погляди щодо того, з якого саме періода світової історії можна говорити про початок формування громадського суспільства.

· Нами проводились багаточисленні дослідження по цьому питанню.

5. Запишіть числівники словами, узгодивши їх з іменниками у потрібному відмінку. Складіть пам'ятку на узгодження числівників з іменниками.

2 (пункт); 76 (поляк); 2/3 (територія); 4 (громадянин); 2,5 (літр); 0,5 (бал); становить 786 (гривня); 33 (підручник); 4,5 (кілометр); 3/4 (гектар); через 122 (день); без 348 (студент).

 Завдання | Завдання

Дайте визначення даним поняттям одним словом. | Завдання | Документи з кадрово-контрактних питань | Завдання | Завдання | Завдання | Модуль 3 | Завдання | Завдання | Завдання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати