Головна
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

III. Навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни

  1. I. МІСЦЕ ДИСЦИПЛІНИ В СТРУКТУРІ ОСНОВНИЙ ОСВІТНЬОЇ
  2. I. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛІНИ
  3. I. Цілі і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі
  4. I. Цілі і завдання освоєння дисципліни
  5. II. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
  6. II. Особливості обчислення місячної заробітної плати вчителів у залежності від обсягу навчального навантаження.
  7. II. РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Матеріально-технічне забезпечення

У процесі викладання дисципліни використовуються:

- При проведенні лекцій - лекційні аудиторії, обладнані мультимедійними засобами відображення інформації (проектор, ноутбук, мультимедійна дошка);

- При проведенні семінарських занять - навчальні аудиторії, навчальна та навчально-методична література (посібники для самостійної підготовки, плани семінарських та практичних занять);

- При проведенні практичних занять - навчальні аудиторії, навчально-методична література, калькулятори;

- При проведенні комп'ютерного тестування - навчально-методичний кабінет кафедри (ауд. 408).

Приблизний перелік питань до підсумкового контролю (іспиту)

1. Сутність стратегічного менеджменту

2. Основні вимоги до стратегічного менеджера

3. Основні етапи стратегічного управління

4. Основні організаційні рівні розробки стратегії

5. Визначення бізнесу

6. Визначення довгострокових і короткострокових цілей

7. Облік інтересів вкладників компанії при цілепокладання

8. Загальний вміст корпоративної стратегії

9. Корпоративна стратегія диверсифікованої компанії

10. Стратегія в СЗГ

11. Функціональні та оперативна стратегії

12. Фактори, що визначають стратегію компанії

13. Місце і зміст галузевого і конкурентного аналізу

14. Визначення домінуючих в галузі економічних характеристик

15. Основні рушійні сили, що викликають зміни в галузі

16. Аналіз конкурентних сил, що діють на фірму

17. Оцінка конкурентних позицій і можливих дій конкуруючих компаній

18. Визначення ключових факторів конкурентного успіху

19. Мета аналізу ситуації компанії

20. Оцінка застосовуваної стратегії

21. SWOT-аналіз

22. Стратегічний вартісний аналіз

23. Оцінка конкурентної позиції фірми

24. Визначення бажаних стратегічних дій фірми

25. Підстави стратегії одиночного бізнесу

26. Вибір базової конкурентної стратегії одиночного бізнесу

27. Вибір стратегії інвестицій

28. Практика конкурентної боротьби в галузі

29. Стратегічні помилки

30. Ріст і розвиток корпорації

31. Вертикальна інтеграція

32. Диверсифікація

33. Матриця БКГ

34. Матриця Мак-Кінсі

35. Матриця еволюції СЗГ

36. Висновки і можливі «пастки» матричного аналізу портфеля

37. Стратегія входу на ринок

38. Стратегії виходу

39. Визначення оптимальної стратегії диверсифікованої фірми

40. Розробка (коригування) корпоративної стратегії на основі аналізу портфеля

41. Ключові завдання реалізації стратегії

42. Практичні рекомендації щодо забезпечення організації стратегічно ефективної компанії

43. Корпоративна культура, що забезпечує ефективну реалізацію стратегії

44. Основи політики дій керівництва компанії в стратегічній галузі

45. Роль контролю в реалізації стратегії

46. ??Типи систем контролю реалізації стратегії

47. Рівні управління і системи контролю реалізації стратегії

48. Система моніторингу реалізації фірмою своєї стратегії


ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Анікін Б. А. Вищий менеджмент для керівника: Учеб. посібник для студ. вузів / Б. А. Анікін. М .: ИНФРА-М, 2000. 135 с.

2. Ансофф І. Нова корпоративна стратегія: Пер з англ. / І. Ансофф; За сприяння Е. Дж. Макдоннелла. СПб .: Пітер, 1999. 414 с.

3. Афонін І. В. Управління розвитком підприємства: Стратегічний менеджмент, інновації, інвестиції, ціни: Учеб. посібник / І. В. Афонін. М .: Дашков і Ко, 2002. 380 с.

4. Виханский О. С. Стратегічне управління: Учеб. для студ. вузів, що навч. по спец. і напрямом «Менеджмент» / О. С. Виханский. 2-е изд., Перераб. і доп. М .: Гардарики, 2002. 292 с.

5. Зайцев Л. Г. Стратегічний менеджмент: Учеб. для студ. вузів, що навч. по спец. «Менеджмент організації» / Л. Г. Зайцев, М. І. Соколова. М .: Економіст, 2003. 413 с.

6. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент: Пер. з англ. / Ф. Котлер. 10-е изд. СПб .: Пітер, 2003. 749 с.

7. Круглова Н. Ю. Стратегічний менеджмент: Учеб. для студ. вузів / Н. Ю. Круглова, М. І. Круглов. М .: РДЛ, 2003. 462 с.

8. Кузнєцов Б. Т. Стратегічний менеджмент: навч. посібник для вузів по спец. економіки і управління / Б. Т. Кузнєцов. М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 623 с.

9.

9. Лапигін Ю. М. Теорія організацій: навч. посібник для вузів по спец. «Менеджмент організації» / Ю. М. Лапигін. М .: ИНФРА-М, 2007. 310 с.

10. Мазур І. І. Реструктуризація підприємств і компаній: навч. посібник для вузів з екон. спец. / І. І. Мазур, В. Д. Шапіро. М .: Економіка, 2001. 453 с.

11. Маркова В. Д. Стратегічний менеджмент: Курс лекцій: Учеб. посібник для вузів з екон. спец. / В. Д. Маркова, С. А. Кузнецова. М .: ИНФРА-М; Новосибірськ: Сиб. Угода, 2002. 288 с.

12. Масленченков Ю. С. Стратегічний та кризовий менеджмент фірми: Учеб. посібник для вузів / Ю. С. Масленченков, Ю. Н. Тронин. М .: Дашков і Ко, 2005. 883 с.

13. Мединський В. Г. Інноваційний менеджмент: навч. по спец. «Менеджмент організації» / В. Г. Мединський. М .: ИНФРА-М, 2005. 294 с.

14. Модульна програма для менеджерів: 17-модульна програм. для менеджерів «Упр. розвитком організації ». Модуль 4: Стратегічне управління / Попов С. А .; Держ. Ун-т упр .; Нац. фонд підготовки кадрів. М .: ИНФРА-М, 1999. 321 с.

15. Модульна програма для менеджерів: 17-модульна програм. для менеджерів «Упр. розвитком організації ». Модуль 7: Управління інноваціями / Гунин В. Н., Баранчеев В. П., Устинов В. А., Ляпіна С. Ю .; Держ. ун-т упр .; Нац. фонд підготовки кадрів. М .: ИНФРА-М, 1999. 301 с.

Додаткова

16. Парахіна В. Н. Стратегічний менеджмент: навч. посібник для вузів / В. Н. Парахіна, Л. С. Максименко, С. В. Панасенко. Вид. 2-е, стер. М .: КНОРУС, 2006. 495 с.

17. Семенов А. К. Стратегічний менеджмент: практикум / А. К. Семенов. М .: Дашков і Ко, 2003. 150 с.

18. Соловйов В. С. Стратегічний менеджмент: Підручник / В. С. Соловйов. Ростов н / Д: Фенікс; Новосибірськ: Сиб. Угода, 2002. 444 с.

19. Тесакова Н. В. Місія та Корпоративний кодекс / Н. В. Тесакова. М .: РВП-холдинг, 2003. 187 с.

20. Томпсон А. А. Стратегічний менеджмент: Мистецтво розробки і реалізації стратегії: Учеб. для вузів з екон. спец .: Пер. з англ. / А. А. Томпсон, А. Дж. Стрікленд; Під ред. Л. Г. Зайцева, М. І. Соколової М .: Банки і біржі: ЮНИТИ, 1998. 576 с.

21. Фатхутдінов Р. А. Стратегічний менеджмент: навч. для вузів по спец. і напрямом «Менеджмент» / Р. А. Фатхутдінов; Акад. нар. госп-ва при Уряді РФ. 8-е изд., Испр. і доп. М .: Справа, 2007. 447 с.

22. Економічна стратегія фірми: Учеб. посібник / А. П. Градов, Е. А. Іванова, Е. М. Кельнер і ін .; Під ред. Градова А. П. 2-е изд., Испр. і доп. СПб .: Спец. Літ., 1999. 589 с.II. основний розділ | Цілі освоєння дисципліни