На головну
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

I. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ РОЗДІЛ

  1. I. За походженням їх поділяють на природні та економічні.
  2. I. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ РОЗДІЛ
  3. II. основний розділ
  4. IMSBC Code (складається з 13 розділів і 4 додатків)
  5. IV. Опис діяльності підрозділу
  6. V. Приклади ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ по розділу ХІМІЧНІ ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Дисципліна «Стратегічний менеджмент» є спеціальною, яка встановлює базові знання для отримання випускниками професійних умінь.

Дисципліна розкриває питання стратегічного управління організацією, що спирається на людський потенціал, що орієнтує виробничу діяльність на запити споживачів, гнучко реагує на зміни зовнішнього і внутрішнього середовища, досягаючи при цьому поставлених цілей.

Предмет вивчення дисципліни «Стратегічний менеджмент» - стратегічне управління діяльністю компанії для організації ефективної роботи підприємства по досягненню поставлених стратегічних цілей.

Мета курсу - вивчення методів, прийомів, процедур, що дозволяють вирішувати реальні проблеми і завдання в галузі стратегічного менеджменту.

Завданнями курсу є:

- Закріплення теоретичних знань по курсу «Стратегічний менеджмент»;

- Освоєння прийомів оцінки внутрішнього стану фірми;

- Набуття практичних навичок щодо визначення конкурентного положення компанії і передбачення можливих негативних змін у зовнішньому середовищі;

- Отримання необхідних знань для того, щоб розробляти заходи щодо стабілізації та поліпшення конкурентних позицій своєї організації;

- Оволодіння практичними навичками зі структурування цілей і визначення стратегій досягнення поставленої мети.

Після вивчення дисципліни учні повинні:

знати: концепцію стратегії компанії, сутність процесу стратегічного менеджменту, різні види стратегічного аналізу, методи реалізації стратегії, функції стратегічного планування; методи реалізації стратегічного плану;

вміти: застосовувати різні методи аналізу для вирішення конкретних стратегічних завдань; виробляти стратегію організації; погоджувати стратегію компанії з реальною ситуацією; будувати організаційну структуру компанії відповідно до обраного стратегічного плану, оцінювати ступінь можливого ризику; використовувати економічну, нормативно-управлінську документацію і довідкові матеріали в своїй роботі; використовувати програмне забезпечення для вирішення економічних і управлінських завдань.

Вивчення програмного матеріалу має сприяти формуванню в учнів нового економічного мислення.

Дисципліна «Стратегічний менеджмент» базується на знаннях, уміннях і навичках, отриманих студентами при вивченні соціально - економічних дисциплін: «Менеджменту», «Теорія організації», «Маркетингу», «Економіки організації (підприємства)» та ін.

Загальна трудомісткість навчальної дисципліни становить 130 годин, з них аудиторних - 100 годин, в тому числі лекції - 52 години, семінарські заняття - 40 годин, практичні заняття - 8 годин, а також самостійна підготовка - 30 годин.

Підсумковий контроль учнів відбувається в 7 семестрі у вигляді іспиту і захисту курсової роботи. Знання, вміння і навички учнів при підсумковому контролі визначаються оцінками: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».

Критерії оцінки знань учнів:

«Відмінно» - якщо учень глибоко і міцно засвоїв весь програмний матеріал, вичерпно, послідовно, грамотно і логічно струнко його викладає, чи не важко відповісти при видозміні завдання, вільно справляється з завданнями і практичними завданнями, правильно обгрунтовує прийняті рішення, вміє самостійно узагальнювати і викладати матеріал, не допускаючи помилок.

«Добре» - якщо учень твердо знає програмний матеріал, грамотно і по суті викладає його, не допускає суттєвих неточностей у відповіді на питання, чи може правильно застосовувати теоретичні положення і володіє необхідними вміннями та навичками при виконанні практичних завдань.

«Задовільно» - якщо учень засвоїв тільки основний матеріал, але не знає окремих деталей, допускає неточності, недостатньо правильні формулювання, порушує послідовність у викладі програмного матеріалу і відчуває труднощі у виконанні практичних завдань.

«Незадовільно» - якщо учень не знає значної частини програмного матеріалу, допускає суттєві помилки, з великими труднощами виконує практичні завдання, завдання.

 Академія ФСВП Росії | II. основний розділ