На головну
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

денної форми навчання

  1. B. *Препарують окремі порожнини овальної форми
  2. I. Формирование полового самосознания
  3. II. Пухлинні форми
  4. II. Формирование стереотипа полоролевого поведения
  5. III. Формирование психосексуальных ориентаций
  6. III. Формирование ценовой стратегии
  7. IV. Научные картины мира. Этапы развития и формирования научных картин мира. Естественнонаучная картина мира
Види самостійної роботи Планові строки виконання Форми контролю, звітності Максимальна кількість балів
1 2 3 4
1. Систематичність і активність роботи
1.1. Виконання завдань та відповіді на семінарських та практичних заняттях (оцінка знань студентів здійснюється за 4-ри бальною шкалою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». Сумуванню підлягають лише позитивні оцінки) протягом семестру Опитування, експрес -контроль,   Відповіді, виступи, розв'язання задач й ситуацій
1.2. Виконання завдань для самостійної роботи: самостійне опрацювання тем, домашніх аналітичних і розрахункових завдань (оцінка знань здійснюється пропорційно об'єму виконаної роботи) протягом семестру Перевірка правильності виконання завдань   Конспекти, реферати по пророблених темах, письмово виконані завдання  
1.3. Виконання модульних контрольних робот (2 модульні контрольні роботи, до 10 балів за кожну) Відповідно до розкладу занять протягом семестру Перевірка результатів виконання модульних контрольних робіт Письмово виконані завдання
Разом балів за СРС 100 балів
2. Участь у позанавчальній науковій діяльності
Участь у роботі конференцій, підготовці науковіх публікацій по питаннях економіки праці та соціально-трудових відносин тощо (додаткові бали за поточну успішність, при цьому загальна кількість балів за поточну роботу не може перевищувати 100 балів)     протягом семестру   Наявність тез до конференцій (переважно, опублікованих в матеріалах їх роботи), публікацій в наукових виданнях     Додат-ково 10 балів

2011-2012 навч. рік

 Підприємництво: організація, ефективність, бізнес-культура : навч. посіб. - Вид. 3-тє / И. М. Колот, І. М. Репіна, О. В. Щербина. - К.: КНЕУ, 2010. - 444 с. | Тесты по предпринимательству